Strona główna
Logo unii europejskiej

Odpłatne korzystanie (wynajem) wielosystemowego transformatora trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych o napięciach strony pierwotnej 25 kV, 50Hz oraz 15 kV, 16.7 Hz, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 500 kW i co najmniej 2 uzwojeniach strony wtórnej

Data publikacji: 16.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2019

Numer ogłoszenia

1173738

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2019 roku.
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Odpłatne korzystanie (wynajem) wielosystemowego transformatora trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych o napięciach strony pierwotnej 25 kV, 50Hz oraz 15 kV, 16.7 Hz, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 500 kW i co najmniej 2 uzwojeniach strony wtórnej w celu przeprowadzenia badań zawartości harmonicznych napięć i prądów zasilanych falowników trakcyjnych i przetwornic opracowanych przez zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań-Wilda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Odpłatne korzystanie (wynajem) wielosystemowego transformatora trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych o napięciach strony pierwotnej 25 kV, 50Hz oraz 15 kV, 16.7 Hz, o mocy znamionowej nie mniejszej niż 500 kW i co najmniej 2 uzwojeniach strony wtórnej w celu przeprowadzenia badań zawartości harmonicznych napięć i prądów zasilanych falowników trakcyjnych i przetwornic opracowanych przez zamawiającego. Falowniki i przetwornice są wyposażone od strony sieci trakcyjnej w przekształtniki AC-DC typu active front-end z regulacją prądu.

Kod CPV

34631000-9

Nazwa kodu CPV

Części lokomotyw lub taboru kolejowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji wynajmu w okresie między dniem 01.07.2019 r. a dniem 01.09.2019 r.
Łączny czas realizacji wynajmu nie krócej niż 31 dni. Zakończenie realizacji wynajmu nie później niż do dnia 31.10.2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN lub w EURO. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 162