Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Data publikacji: 11.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1172416

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część i nie mogą zostać zmienione.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu, akceptuje tym samym treść wszystkich załączników.
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Ofertę należy sporządzić w j.polskim.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Wszelkie zapisy znajdujące się w zapytaniu ofertowym, dotyczące oferty należy rozumieć również jako oferty częściowej.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta zawiera osobno cenę za poszczególne zadania zamówienia oznaczone w punkcie C zapytania ofertowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.
Za każde z zadań Wykonawca zaoferuje tylko jedną ostateczną cenę wyrażoną w polskich złotych.
Cena za poszczególne zadanie zamówienia oznacza cenę za 1 godzinę dydaktyczną. Koszt łączny brutto zamówienia dla każdego zadania oznacza koszt za 1h dydakt. brutto wykazaną przez Oferenta dla tego zadania razy liczba godz. dydakt. dla tego zadania wykazana przez Zamawiającego w części C.
Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego (tj. płaca pracownika brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego).
Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wykonawcy będący przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zobowiązani są dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG.
Wykonawca dołączy do oferty pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
Wymaga się, aby oferta w wersji papierowej była dostarczona w nieprzejrzystych i zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań na adres Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
Powinna być opatrzona dopiskiem:
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU GRAFIKA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 NIE OTWIERAĆ DO DNIA 19.03.2019r.
Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych zawartych w ofercie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 w/w rozporządzenia. Wykonawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w szczególności wyboru oferty i ogłoszenia wyników oraz realizacji projektu.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia wyznaczonego jako ostateczny termin złożenia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Fałda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

322072707

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 z przedmiotu:
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 8 godzin - tryb stacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 16 godziny - tryb stacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 6 godzin - tryb niestacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 10 godziny - tryb niestacjonarny

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy eksperta praktyka, który przygotuje i przeprowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Grafika w semestrze letnim 2018/2019:
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 8 godzin - tryb stacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 16 godziny - tryb stacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 6 godzin - tryb niestacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 10 godziny - tryb niestacjonarny

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć przez ekspertów praktyków dla studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach kierunku Grafika specjalność UX Design w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 z przedmiotu:
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 8 godzin - tryb stacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 16 godziny - tryb stacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 6 godzin - tryb niestacjonarny
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 10 godziny - tryb niestacjonarny.
Za przedmiot zamówienia Wykonawca uznaje przeprowadzenie zajęć określonych w tabeli przedstawionej w części C. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z:
a) przeprowadzeniem zajęć
b) wystawieniem ocen po zakończeniu zajęć zgodnie z obowiązującą w Uczelni skalą ocen
c) przygotowaniem dokumentacji zajęć oraz dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu
d) przygotowaniem materiałów dydaktycznych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia będą się odbywać w okresie od 03.2019 do 09.2019, przy czym szczegółowy termin realizacji zostanie ustalony z wyłonionym Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku porozumienia z Wykonawcą w zakresie szczegółowych terminów prowadzenia zajęć.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z treścią Zapytania ofertowego.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
- zostanie złożona po terminie,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna zgodnie z punktem G Zapytania ofertowego – Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach, brak wymaganych dodatkowych dokumentów),
- koperta z ofertą na skutek nieoznaczenia jej w sposób wskazany w punkcie H zapytania – Sposób przygotowania oferty, zostanie otwarta przed datą otwarcia ofert przez Komisję Zamawiającego powołaną do weryfikacji i oceny ofert.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4.Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
6. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
7. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym Wykonawcą.
8. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc z listy rankingowej.
9. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, do złożenia ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej. Pozostałe warunki oferty nie mogą ulec zmianie.
10. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy na realizację zamówienia, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zajął kolejne (drugie) miejsce na liście rankingowej.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia’, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
Cena brutto – waga 100%
Ocenie podlega cena całkowita za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć (45 min).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu
o kryterium:
Cena usługi brutto za godzinę dydaktyczną zajęć – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH

Adres

Adama Mickiewicza 29

40-085 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

322072707

Fax

322072706

NIP

9542468106

Tytuł projektu

Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z099/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inmedium.pl Artur Burska, Katowice ul. Klimczoka 9
data wpłynięcia oferty: 18.03.2019
cena:
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 8 godzin - tryb stacjonarny - 147,60/h brutto - koszt łączny 1180,80 zł
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 16 godziny - tryb stacjonarny - 147,60/h brutto - koszt łączny 2361,60 zł
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Wykłady - 6 godzin - tryb niestacjonarny - 147,60/h brutto - koszt łączny 885,60 zł
Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych - Laboratorium - 10 godziny - tryb niestacjonarny - 147,60/h brutto - koszt łączny 1476 zł
Liczba wyświetleń: 244