Strona główna
Logo unii europejskiej

Instalacja fotowoltaiczna w firmie EBA Sp. z o.o. w Krośnie

Data publikacji: 11.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-04-2019

Numer ogłoszenia

1172231

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

22-03-2019 r.
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawców. Szczegóły w załączniku.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

21-03-2019 r.
Zamawiający publikuje odpowiedź na pytanie otrzymane od wykonawcy oraz zmodyfikowany SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega wskazany w zapytaniu ofertowym termin składania i otwarcia ofert.
Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na 01.04.2019 r. do godz. 9:00, a termin otwarcia ofert na 01.04.2019r. godz. 09:30.

18-03-2019 r.
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania otrzymane od Wykonawców. Szczegóły w załączniku.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 01 kwietnia 2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Krośnie, ul. Popiełuszki 86.
2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Nie otwierać do dnia 01 kwietnia 2019r . do godz. 9:30”
3. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone.
4. Oferty w ramach niniejszego postępowania należy złożyć w języku polskim. Dokumenty wydane w językach obcych należy obligatoryjnie przetłumaczyć na język polski i dostarczyć wraz z tłumaczeniem. Zamawiający wymaga aby tłumaczenie dokumentów zostało wykonane przez podmiot lub osobę zawodowo zajmującego się tłumaczeniami (biuro tłumaczeń/tłumacza) i było podpisane przez osobę wykonującą tłumaczenie. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego dokumentów.
5. Do oferty należy obligatoryjnie dołączyć szczegółowy kosztorys wykonawczy zawierający co najmniej pozycje przedmiaru.
6. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
7. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.
8. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w pkt. 6 niniejszego zapytania, a także opisujące oferowany zakres robót i dostaw w sposób pozwalający stwierdzić ich zgodność z wymogami minimalnymi opisanymi w przedmiocie zamówienia. Dla robót budowlanych obowiązkowo należy dołączyć kosztorys ofertowy zgodny z przedstawionym przedmiarem robót, zawierający co najmniej pozycje przedmiaru oraz uwzględniający wytyczne wykonawcze. W przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy jego wycena zawiera elementy nie ujęte w przedmiarze, dołącza stosowne pozycje do kosztorysu. Dołączony przedmiar należy traktować informacyjnie, podstawą wyceny jest projekt i wytyczne wykonawcze.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Krośnie, ul. Popiełuszki 86.
10. Okres związania z ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin złożenia oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

a) Maciej Kaczor – Dyrektor Finansowy, b) Michał Janas

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem projektu jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 197,12 kWp (0,19 MW po zaokrągleniach), która zostanie zamontowana na gruncie – działka 579/34 oraz 579/40, należącym do firmy EBA.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Krosno Miejscowość: Krosno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w firmie EBA. Realizacja projektu pozwoli Spółce na obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem projektu jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 197,12 kWp (0,19 MW po zaokrągleniach), która zostanie zamontowana na gruncie – działka 579/34 oraz 579/40, należącym do firmy EBA.
System instalacji będzie wytwarzał energię elektryczną na potrzeby własne firmy EBA na zasadzie konwersji promieniowania słonecznego. Planowana roczna produkcja energii z OZE wyniesie 202,455 MWh, zaś planowana redukcja emisji CO2 wyniesie 167,025 tonCO2/rok.
Instalacja składać się będzie co najmniej z:
• 704 modułów o zakładanej mocy jednostkowej 0,280 kW
• 7 falowników
• konstrukcji wsporczej
• okablowania
• systemu monitoringu produkcji energii
Podłączenie instalacji nastąpi do istniejącego przyłącza w budynku znajdującym się na sąsiadującej działce 579/1, również należącej do firmy EBA. System pomiarowy znajdzie się w tym samym miejscu. Montaż instalacji nastąpi na zadaszeniu parkingu, na działkach 579/34 oraz 579/40.
Całość prac została szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45000000-7 - Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30.09.2019r.
Za termin wykonania zamówienia uważa się dzień dopuszczenia do użytkowania wybudowanej instalacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

a) Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu, określony w punkcie 1 ppkt 1.1, zostanie oceniony Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach budowlanych przemysłowych o wartości minimum 400 000,00 zł netto każda.
b) Przez dwie roboty budowlane o charakterystyce jak powyżej Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane w ramach dwóch różnych umów/kontraktów.
c) Dla udokumentowania spełnienia warunku, wykonawca przedstawi dla każdej z robót
a. kopie umów na roboty budowlane zawartą z Wykonawcą
b. kopie protokołów odbioru potwierdzających odbiór robót budowlanych bez zastrzeżeń,
c. kopie faktur VAT wraz z dowodami zapłaty za te faktury

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu, określony w punkcie 1 ppkt 1.2, zostanie oceniony Wykonawca, który wykaże, że dysponuje następującymi osobami do realizacji zamówienia:

Kierownik Budowy posiadający:
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kierownik branży instalacji elektrycznej posiadający:
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
 doświadczenie w nadzorze lub kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na montażu instalacji fotowoltaicznej w co najmniej dwóch zakończonych robotach.

Dla udokumentowania spełnienia warunku, wykonawca przedstawi kopie odpowiednich uprawnień poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy za zgodność z oryginałem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jako spełniający warunek udziału w postępowaniu, określony w punkcie 1 ppkt. 1.3, zostanie oceniony Wykonawca, który wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum powyższy warunek musi spełniać łącznie całe konsorcjum

Dla udokumentowania spełnienia warunku, wykonawca przedstawi informację, z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Informacja taka powinna być wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymaganą zdolność finansową przez cały okres związania ofertą oraz przedstawić potwierdzenie tego stanu na każde żądanie Zamawiającego.

Dodatkowe warunki

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:
1) certyfikat potwierdzający zgodność oferowanego modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp., (certyfikat nie może być wydany przed 2012 rokiem);
2) Raport z badań oraz certyfikat potwierdzający maksymalne obciążenie statyczne modułu PV o wartości nie mniejszej niż 8000 Pa przy montażu na dwóch szynach montażowych. Raport oraz certyfikat należy przedstawić z niezależnej jednostki badającej moduły zgodnie z normą IEC 61215.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy, o ile zostały przewidziane, zostały uwzględnione w treści umowy stanowiącej załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W ocenie udział będą brały oferty nieodrzucone złożone przez Wykonawców niewykluczonych
z przedmiotowego postępowania.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Cena (C) 90
2. Termin realizacji zamówienia (T) 10
3. Ocena końcowa każdej z ocenianych ofert będzie wyliczona wg wzoru:
W = C + T
gdzie:
W – ocena końcowa ocenianej (badanej) oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 1 (Cena)
T – ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w kryterium nr 2 (Termin realizacji zamówienia)

Oferta może uzyskać maksymalną ilość punktów: 100 pkt.

• Ocena ofert wg kryterium nr 1„Cena” prowadzona będzie zgodnie z poniższym wzorem:

C= (Cn / Co ) x 90 pkt
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę
Cn - najniższa cena oferty spośród ważnych ofert
Co - cena oferty ocenianej (badanej)

UWAGA:
W zakresie kryterium nr 1, dla porównania i oceny ofert, brana pod uwagę będzie cena oferty brutto (z VAT) wyrażona w PLN podana przez Wykonawcę w Ofercie
Im niższa cena, tym korzystniejsza oferta.
W ww. kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 90 pkt.
• Ocena ofert wg kryterium nr 2 „Termin realizacji zamówienia” prowadzona będzie z zastosowaniem punktacji i zasad jak niżej:
Termin realizacji zamówienia do dnia 30.07.2019 – 10 pkt
Termin realizacji zamówienia do dnia 30.08.2019 – 5 pkt
Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2019 – 0 pkt

Uwaga !
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (podwykonawców), które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Kopie dokumentów dotyczące podmiotu na potencjał którego powołuje się Wykonawca są poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot którego dotyczą.

Wykonawca, który powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, powinien jasno określić w zakresie jakich warunków powołuje się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia i wymienić w sposób jednoznaczny te podmioty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą

Wykluczenia

Oferty w ramach niniejszego postępowania nie mogą złożyć podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z dokumentacji konkursu lub wytycznych IZ PO
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty podpisanego, stosownego oświadczenia. Oświadczenie to zawarto w formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EBA SP. Z O.O.

Adres

ks. Jerzego Popiełuszki 86

38-401 Krosno

podkarpackie , Krosno

Numer telefonu

605307179

NIP

6842512123

Tytuł projektu

Instalacja fotowoltaiczna w firmie EBA Sp. z o.o. w Krośnie

Numer projektu

RPPK.03.01.00-18-0423/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 654