Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa transformatorów, dławików i autotransformatorów

Data publikacji: 01.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1170321

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.03.2019 roku.
Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: ecex@hcp.com.pl
b) przesłać pocztą/kurierem na adres:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
c) dostarczyć osobiście na:
H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ecex@hcp.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 506 658 558

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa transformatorów, dławików i autotransformatorów:
1) 2 sztuki transformatorów 60kVA o następujących parametrach: napięcie U1: 3x400V, napięcie U2: 3 x 3300-2700-2300-1900 V (w danej chwili pracuje tylko jeden odczep), prąd I2: 3 x 10,5 A, napięcie próby Upr: AC3/AC10, grupa połączeń: ynYN, częstotliwość: 50Hz, chłodzenie naturalne, powietrzne, położenie stojące, stopień ochrony: IP23, wymiary nie większe niż: 980 x 780 x 970 mm
2) 9 sztuk dławików trójfazowych 3mH, prąd znamionowy: 90A, napięcie pracy: 4500 V, napięcie próby: 10kV, praca S1, klasa izolacji: T40F, chłodzenie naturalne, powietrzne, stopień ochrony: IP23, klasa I, wymiary nie większe niż: 720 x 630 x 785 mm
3) 2 sztuki trójfazowych autotransformatorów regulowanych z napędem silnikowym z silnikiem AC, obudowa IP 20 3x400/3x0-400 V, moc 42 kVA, prąd znamionowy 3x61A

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu pt.: „Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych” nr POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa transformatorów, dławików i autotransformatorów:
1) 2 sztuki transformatorów 60kVA o następujących parametrach: napięcie U1: 3x400V, napięcie U2: 3 x 3300-2700-2300-1900 V (w danej chwili pracuje tylko jeden odczep), prąd I2: 3 x 10,5 A, napięcie próby Upr: AC3/AC10, grupa połączeń: ynYN, częstotliwość: 50Hz, chłodzenie naturalne, powietrzne, położenie stojące, stopień ochrony: IP23, wymiary nie większe niż: 980 x 780 x 970 mm
2) 9 sztuk dławików trójfazowych 3mH, prąd znamionowy: 90A, napięcie pracy: 4500 V, napięcie próby: 10kV, praca S1, klasa izolacji: T40F, chłodzenie naturalne, powietrzne, stopień ochrony: IP23, klasa I, wymiary nie większe niż: 720 x 630 x 785 mm
3) 2 sztuki trójfazowych autotransformatorów regulowanych z napędem silnikowym z silnikiem AC, obudowa IP 20 3x400/3x0-400 V, moc 42 kVA, prąd znamionowy 3x61A

Kod CPV

31680000-6

Nazwa kodu CPV

Elektryczne artykuły i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia.
Zamówienie musi zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 20 tygodni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niniejsze zapytanie ofertowe będzie rozpatrywane pod względem najniższej ceny netto (waga kryterium – 100%).
Ogólna ocena oferty będzie wyliczana wg wzoru.

Cena najniższa
----------------------- x waga kryterium ceny
Cena oferowana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu i z najniższą ceną.
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN lub w EURO. Cena ofertowa nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

28 Czerwca 1956 r. 223/229

60-965 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506 658 558

NIP

7831134221

Tytuł projektu

Wysokosprawny wielosystemowy układ napędowy i zasilania z elementami półprzewodnikowymi SiC oraz izolacją od sieci realizowaną na transformatorach wysokiej częstotliwości przeznaczony do elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0193/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
PL 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 60
Oferta wpłynęła 1.03.2019
oferta spełnia wymagania ogłoszenia : punkt 1- cena 30304,00 PLN netto , punkt 2 - cena 66213,00PLN netto
Punkt 3 nierozstrzygnięte –brak ofert.
Liczba wyświetleń: 205