Strona główna
Logo unii europejskiej

Powtórzone zamówienie pn.: Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”

Data publikacji: 01.03.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1170210

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć:
drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł: Wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 11.03.2019 r. do godz. 11:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót związanych z inwestycją pt. „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zleceniu dodatkowej obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego przy organizowaniu, uczestnictwie i nadzorze przeglądów gwarancyjnych (raz w roku zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane) w okresie odpowiednio 4 lat lub 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w zależności od przyjętego okresu gwarancji jakości i rękojmi w wybranej ofercie Wykonawcy inwestycji: „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”. Minimalny okres gwarancji na roboty objęte inwestycją wynosi 3 lata. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia pt. „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”, poprzez skierowanie do Wykonawcy informacji o przyjętym przez Wykonawcę inwestycji okresie gwarancji jakości. Jeśli umowa w sprawie zamówienia pt. „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych” zostanie zawarta wcześniej niż umowa w sprawie niniejszego zamówienia, skorzystanie z prawa opcji lub nie, zostanie wskazane w umowie w sprawie niniejszego zamówienia.
Informacje o ochronie danych osobowych zawiera zapytanie ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Planowana inwestycja położona jest na działkach nr ewid. 929, 971, 1027, 3533, 3539, 3550, 3551, 3554, 3556, 3562, 3564, 3567 i 3606 obręb geodezyjny Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, woj. lubelskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa przepustów i zastawek jest konieczna aby umożliwić i ułatwić użytkowanie łąk poprzez prowadzenie wypasu w okresie pełnego roku. W tej chwili jest to utrudnione ze względu na istniejące rowy. By możliwe było przemieszczanie się zwierząt pomiędzy tymi oddziałami konieczne jest wybudowanie przepustów, dzięki którym możliwe będzie wcielenie w życie planowego i kontrolowanego wypasu w kwaterach. Pozwoli to na takie użytkowanie i zgryzanie roślinności, które będzie optymalne dla chronionych w tym projekcie gatunków. Istniejąca nieliczna infrastruktura jest zniszczona. Z kolei budowa oczek wodnych na terenie przeznaczonym do wypasu zapewni niezbędne wodopoje dla zwierząt wypasanych na tej powierzchni. Oczka te staną się również idealnym siedliskiem dla występujących w okolicy płazów. Ponadto budowa oczek wodnych w obrębie żerowisk orlików krzykliwych, gadożerów i bocianów czarnych przyczyni się do poprawy bazy żerowiskowej dla tych ptaków. W okolicy brak jest zbiorników wody stojącej, w których mogłyby się rozmnażać płazy. Zatrudnienie inspektora nadzoru w drodze postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności, zapewni profesjonalny nadzór nad prawidłową (zgodną z prawem i dokumentacją projektową) realizacją przedmiotowej inwestycji.

Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót związanych z inwestycją pt. „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.
1.2. Planowana inwestycja położona jest na działkach nr ewid. 929, 971, 1027, 3533, 3539, 3550, 3551, 3554, 3556, 3562, 3564, 3567 i 3606 obręb geodezyjny Zamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, woj. lubelskie.
1.3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją projektową na realizację inwestycji podlegającej nadzorowi inwestorskiemu. Dokumentacja projektowa i dokumentacja postepowania, w tym wzór umowy na realizację robót budowlanych dostępna jest w formie elektronicznej na stronie www.lto.org.pl w zakładce „O nas”, zakładce „Zamówienia”, postępowanie powtórzone znak SOLSKA/35/2019.
1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie reprezentował Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Zapytania ofertowego.
1.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony będzie do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, dalej „Prawo budowlane”) oraz umowy o jej realizację. Dla decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego mogących rodzić skutki finansowe wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
1.6. W czasie trwania budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do sprawowania kontroli jej przebiegu w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). W szczególności do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należą obowiązki rozpisane w zapytaniu.
1.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona ciągłość i skuteczność nadzoru, na każde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiającego. W czasie pobytu na budowie Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli budowy, bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzić swoją obecność i dokonanie czynności stosownym zapisem – co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie wykonywania robót, lub w odstępach czasu ustalonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego, wynikających z bieżącego zapotrzebowania na wykonywanie nadzoru.
1.8. Przewiduje się, że do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należą ponadto czynności wymienione w zapytaniu w pkt 1.8.
1) zadania podczas realizacji zadania inwestycyjnego, opisane w zapytaniu;
2) zadania podczas okresu zgłaszania wad i usterek, opisane w zapytaniu.
Po zakończeniu robót budowlanych, podczas zgłaszania wad, Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązywaniu sporów. W szczególności zadania te opisane są w zapytaniu.
1.9. Pozostałe stawiane wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym warunki płatności określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przewidywany termin pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r., z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z organizacji, uczestnictwa i nadzoru przeglądów gwarancyjnych
i pozostałych okoliczności przewidzianych w projekcie umowy.
2. Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie, ze względu na termin realizacji
Inwestycji objętej nadzorem inwestorskim. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za realizację umowy w razie ewentualnego przesunięcia terminu realizacji inwestycji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia wykonania przedmiotowego zamówienia
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, który będzie realizował zamówienie skieruje wskazaną w ofercie osobę do realizacji zamówienia i wykaże, że osoba ta posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do nadzoru nad inwestycją „Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy złożyć oświadczenie w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do Zapytania.
1) Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższych warunków, jeśli podmioty te zrealizują nadzory budowlane, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.
2) O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, na zasadzie – spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
a) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.;
2) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie ustalonego w Umowie terminu zakończenia jej wykonywania, lub o okres dłuższy, o ile jest niezbędny z przyczyn w szczególności technicznych/technologicznych lub organizacyjnych.
3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy:
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty budowlane,
b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zmiana umowy będzie wprowadzała odpowiednio zmiany wywołane przez okoliczności wskazane w lit. a i b.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, i 3, § 2 oraz § 3 ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
5. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby deklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia Umowy. Doświadczenie tej osoby musi być na takim poziomie, aby uzyskała ona taką samą liczbę punktów w kryterium “Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego” opisanym w pkt 7 Zapytania ofertowego. Zmawiający będzie wymagał przedstawienia w terminie 5 dni innej osoby, w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełni opisanych wymagań.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 5 nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy.
7. Możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na okres trwania nadzorowanych robót została opisana w § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy: "2. Termin realizacji umowy jest uzależniony od zakończenia robót budowlanych, w ramach których będzie pełniona usługa nadzoru. Realizacja umowy zakończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych.
3. Zmiana terminu realizacji zostanie dokonana w drodze aneksu. Wykonawca będzie realizował umowę w okresie po 31.12.2019 r. w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1."

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Ewentualnie, dokument innego podmiotu – wzór załącznik nr 2 do Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
1) Cena (C) – 90%
2) Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (D) – 10 %
Ad. 1) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 90 gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert; Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zamówienia brutto określoną w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania).
Ad. 2) Punkty w zakresie kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego” (D) zostaną przyznane wg następujących zasad:
Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym (zgodnie z pkt 2 załącznika nr 1 do Zapytania) usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inwestora zastępczego/ Inżyniera kontraktu (każda usługa powinna być wykonywana od rozpoczęcia do zakończenia robót), wraz z określeniem przedmiotu (nazwy) inwestycji oraz podmiotu na rzecz którego usługi te zostały wykonane. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „Doświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego” w następujący sposób:
• 1 usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inwestora zastępczego/ Inżyniera kontraktu - 5 pkt,
• 2 i więcej usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Inwestora zastępczego/ Inżyniera kontraktu - 10 pkt,

Uwaga:
W kryterium Inspektora nadzoru inwestorskiego ocenie będą podlegały maksymalnie 2 wykazane usługi spełniające powyższe warunki. Za kryterium „Inspektora nadzoru inwestorskiego” Wykonawca może otrzymać maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium oceny ofert - 10 pkt.

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
2) gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
3. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 6).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16-00), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, informuje:

1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Michał Satowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M.S. Konstruktor Nadzory Inwestorskie Michał Satowski
ul. Bursztynowa 18/13,20-576 Lublin, z ceną ofertową w wysokości 6.000,00 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny, cena 90%, doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego – 10%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego.
Oferta wpłyneła w dniu 04.03.2019 r. o godz. 07:58
Liczba wyświetleń: 129