Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”

Data publikacji: 28.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-03-2019

Numer ogłoszenia

1169987

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Ofertę należy złożyć do dnia 11 marca 2019r. do godz. 8:40 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierem.

6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej:

Towarzystwo Upowszechniania Kultury Staropolskiej „Śmiłowski Dwór”
Śmiłów 1, 27-530 Ożarów
Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa stylowych mebli w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
Nie otwierać do dnia 11 marca 2019r. do godz. 8:45

Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te oferty, które mu fizycznie wpłynęły do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie.
1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dnu 11 marca 2019r. o godz. 8:40
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
5. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 6. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Andrzej Szczerbowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 603-928-100 e- mail aszczerbowski@interia.pl Przy czym pytania można zadawać w terminie do dnia 07.03.2019r.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie następujących mebli
1 Stół drewniany kuchenny 1 szt.
2 Krzesła kuchenne 6 szt.,
3 Kredens kuchenny – 1 szt.
4 Szafa ubraniowa 4 szt.
5 Łóżka 12 szt.
6 Komoda 6 szt.
7 Bieliźniarka 5 szt.
8 Kanapa 4 szt.
9 Fotele 10 szt.
10 Stół pokojowy 5 szt.
11 Żyrandole 14 szt.
12 Żyrandole małe 8 szt.
13 Lampy nocne 10 szt.
14 Szafki nocne 12 szt.
15 Biblioteczki 3 szt.
16 Biurko 1 szt.
17 Lustra pokojowe 4 szt.
Wymagania szczegółowe:
Meble mają być drewniane, okleinowane, wykonane na przełomie XIX i XX wieku, nie później niż
w latach 20 tych XX wieku. Stan po renowacji. Dostarczenie i wniesienie zakupionych mebli do siedziby Zamawiającego.
Żyrandole i lampki nocne muszą być wykonane w tym samym okresie jak meble, żyrandole mosiężne, lampki nocne mosiężne lub alabastrowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Śmiłów, Gmina Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy stylowych mebli w ramach projektu „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie następujących mebli
1 Stół drewniany kuchenny 1 szt.
2 Krzesła kuchenne 6 szt.,
3 Kredens kuchenny – 1 szt.
4 Szafa ubraniowa 4 szt.
5 Łóżka 12 szt.
6 Komoda 6 szt.
7 Bieliźniarka 5 szt.
8 Kanapa 4 szt.
9 Fotele 10 szt.
10 Stół pokojowy 5 szt.
11 Żyrandole 14 szt.
12 Żyrandole małe 8 szt.
13 Lampy nocne 10 szt.
14 Szafki nocne 12 szt.
15 Biblioteczki 3 szt.
16 Biurko 1 szt.
17 Lustra pokojowe 4 szt.
Wymagania szczegółowe:
Meble mają być drewniane, okleinowane, wykonane na przełomie XIX i XX wieku, nie później niż
w latach 20 tych XX wieku. Stan po renowacji. Dostarczenie i wniesienie zakupionych mebli do siedziby Zamawiającego.
Żyrandole i lampki nocne muszą być wykonane w tym samym okresie jak meble, żyrandole mosiężne, lampki nocne mosiężne lub alabastrowe.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
39100000-3 Meble
39151000-5 Meble różne
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30.09.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na okoliczność spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Na okoliczność spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na okoliczność spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na okoliczność spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uzna za najkorzystniejszą zostanie zobowiązany do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.
2. Postanowienia umowy stanowiące obowiązujący wzorzec i nie podlegają negocjacjom.
3. Dopuszcza się możliwość zmian umowy jedynie w następujących przypadkach:
3.1 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zadania,
3.2 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji projektu stosownie do zmian harmonogramu i innych zapisów wniosku o dofinansowanie zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji projektu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, chyba, że zaakceptowane przez Instytucje Pośredniczącą zmiany we wniosku o dofinansowanie stanowią inaczej,
3.3 w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy.
3.4 w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zleceniodawcę wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, żądać od Zleceniobiorcy właściwego odszkodowania oraz zawrzeć umowę z innym Wykonawcą,
3.5 jeżeli nastąpiła zmiana wymogów/nowe zalecenia Instytucji Zarządzające dotyczące przedmiotu umowy lub realizacji projektu.
3.6 zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia
w określonym pierwotnie terminie,
b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
c) akceptacji zmiany terminu realizacji projektu przez IZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa:
− ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
− oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
− oświadczenie o braku powiazań,
− w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryterium Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Oferowana cena brutto 100%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena brutto całości zamówienia 100 % 100 pkt

A. Kryterium „cena brutto całości zamówienia” w PLN
• Cena oferty to cena brutto.
• Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

a) znaczenie kryterium – 100%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”
LC = (Cmin/C) x 100
Gdzie:
LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C – cena w ofercie ocenianej
Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu
Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 100%

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR"

Adres

27-530 Binkowice

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

603928100

NIP

8631698712

Tytuł projektu

„Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko -Parkowego”

Numer projektu

RPSW.04.04.00-26-0008/15-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i naturalnego”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RENOVATUM JACEK SOWIŃSKI – WNORÓW 45, 27-670 ŁONIÓW. Data wpływu: 08.03.2019r. Oferowana cena brutto 150 800,00 zł
Liczba wyświetleń: 235