Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia zawodowego: Efektywna obsługa Klienta z obsługą kasy fiskalnej.

Data publikacji: 27.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1169755

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ze względu na problemy z plikiem oferty zamieszczonym na bazie, postępowanie zostaje wydłużone do dnia 13.03.2019 do godziny 14.00 - tej.

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 28.02.2019r. do dnia 08.03.2019 roku, do godz. 14.00,
a) w siedzibie Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres razem@probiznes.net.pl.
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, oferta powinna być „zahasłowana”, a hasło powinno zostać przesłane dnia 08.03.2019 nie wcześniej niż o godzinie 14.00 – tej. Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „ Razem możemy więcej”
ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Efektywna Obsługa Klienta z obsługą kasy fiskalnej/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie 64 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie efektywnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. lekcyjne.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta, określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz lub miasto oddalone max. 40 km od Olkusza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 1 UP w zakresie obsługi kasy fiskalnej i efektywnej obsługi klienta.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 64 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie efektywnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. lekcyjne.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta, określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a)Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła.
b) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia.
c) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia
d) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego,
e) oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym:
a) ustalił termin i opłacił koszty egzaminu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika projektu kwalifikacji.
b) ubezpieczył Uczestników/czek szkolenia z efektywnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 64 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie efektywnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. lekcyjne.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez Uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta, określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a)Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła.
b) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia.
c) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia
d) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego.
e) oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził szkolenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi organizacji szkoleń będących przedmiotem zamówienia, w tym:
a) ustalił termin i opłacił koszty egzaminu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika projektu kwalifikacji.
b) ubezpieczył Uczestników/czek szkolenia z efektywnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Harmonogram realizacji zamówienia

EFEKTYWNA OBSŁUG KLIENTA ( 40h dydaktyczne):


1. Jakość obsługi klienta a budowanie pozytywnego wizerunku firmy .
2. Czynniki wpływające na jakość obsługi klienta.
3. Typologia zachowań klienta.
4. Co wpływa na poziom zadowolenia klienta.
5. Sposoby radzenia sobie z określonymi typami zachowań klienta.
6. Komunikacja niewerbalana w procesie obsługi klienta.
7. Skuteczność przekazu w obsłudze klienta.
8. Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami klienta.
9. Rozmowa telefoniczna z Klientem: dobre nawyki, jak kontrolować rozmowę, jak tworzyć scenariusze rozmów w zależności od celu kontaktu.
10. Zjawisko konfliktu oraz sposoby jego zapobieganiu.
11. Język korzyści.
12. Reklamacje.
13. Asertywność w procesie obsługi klientów.
14. Radzenie sobie z emocjami i stresem towarzyszącymi obsłudze klienta.
15. Ćwiczenia praktyczne.

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ ( 24h dydaktycznych):

1. Obsługa kas fiskalnych - praktyczna nauka sprzedaży i pracy na kasach
• podstawowe pojęcia fiskalne
• rodzaje płatności na kasie fiskalnej
• programowanie podstawowych parametrów kasy
• zalogowanie kasjera
• sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem
• wystawianie paragonów fiskalnych
• wpłata i wypłata gotówki
• obrót towarami zwrotnymi
• raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne
• zapas gotówki w kasie
• niedobory i nadwyżki w kasie
2. Najczęściej popełniane błędy przez sprzedających (2 h dydaktyczne)
• kasowanie całej transakcji
• anulowanie dowolnego elementu transakcji i ostatniej pozycji
• zerowanie stanu błędu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą.
2. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki efektywnej obsługi klienta z kasą fiskalną lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu efektywnej obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy

Wartość zamówienie może zostać zwiększona - max. o 100%.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać całkowitą cenę za organizację szkolenia: efektywna obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikiem dt. braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz załącznikiem potwierdzającym zdolność do wykonania zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Beneficjent zakłada możliwość zwiększenia zamówienia - max. o 100 % czyli 1 osobę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
najniższa cena brutto
Cena = ………………………. x 100 ( = ilość pkt. )
cena oferty ocenianej
2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„ROBI- KOM” Robert Mazur Ul. Sosnowa 16
32 – 310 Klucze, cena: 1750,00 zł brutto, data wpływu oferty: 2019-03-04, godz. 15.30
Liczba wyświetleń: 320