Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

1169306

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Mielec, 07.03.2019.

KOREKTA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019 Z DNIA 25.02.2019

realizowanego w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W celu dopuszczenia większej ilości potencjalnych Oferentów Zarząd METPOL Sp. z o.o. podjął decyzję o złagodzeniu warunków dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące punkty Zapytania Ofertowego nr 1/2019 z dnia 25.02.2019r.:

Zmiana dotycząca pkt III.9.
Dotychczasowe brzmienie:
9.Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem Umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto całego Zamówienia podanego w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Oferenta w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007.42.275 z późn.zm.)
Zwrot należytego wykonania Umowy:
a) Zamawiający zwróci 50% zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zadania tj. podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru;
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 50% wysokości zabezpieczenia – kwota ta jest zwracana nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji zadeklarowanego przez Oferenta w złożonej przez niego ofercie.

Nowe brzmienie:
9.Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem Umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w kwocie stanowiącej 7 % wynagrodzenia brutto całego Zamówienia podanego w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Oferenta w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007.42.275 z późn.zm.)
Zwrot należytego wykonania Umowy:
a) Zamawiający zwróci 50% zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zadania tj. podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru;
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 50% wysokości zabezpieczenia – kwota ta jest zwracana nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji zadeklarowanego przez Oferenta w złożonej przez niego ofercie.

W związku z wprowadzeniem istotnej zmiany termin składania ofert ulega wydłużeniu, a tym samym pkt IV otrzymuje nowe brzmienie

Dotychczasowe brzmienie;
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 1/2019. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 14.03.2019r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 14 marca 2019r. do godziny 8.00
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 14 marca 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Nowe brzmienie;
Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 1/2019. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 18.03.2019r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 18 marca 2019r. do godziny 8.30
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 18 marca 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego

Biorąc pod uwagę powyższe korekty zmianie ulega załącznik nr 5 – wzór umowy.
Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.Załączniki do korekty Zapytania ofertowego nr 1/2019
- Załącznik nr 5 – Wzór Umowy.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: METPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17, Polska.
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 1/2019. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 14.03.2019r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 14 marca 2019r. do godziny 8.00
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 14 marca 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym tj.:
1. Szczegółowy kosztorys ofertowy stanowiący podstawę ustalenia ceny.
2. Planowany harmonogram płac.
3. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych zmienionych w stosunku do przyjętych w projekcie budowlanym oraz z informacją, które zmiany zostały zaakceptowane przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).
4. Zaparafowany wzór Umowy stanowiący załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego 1/2019.
5. Dokumenty wymienione w pkt IV Zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu tj.:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału, z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wraz ze wskazaniem, że przynajmniej jedno zadanie zostało wykonane w zakresie obejmującym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
c) Dane osobowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełniania warunków udziału.
d) Kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.
e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 1/2019.
Oferty prosimy składać w języku polskim.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jerzy Gilowski, biuro@metpol.mielec.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie jako całość obejmuje budowę budynku CBR z zapleczem i infrastrukturą oraz budowę hali produkcyjnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Budowa centrum badawczo-rozwojowego METPOL, wraz z częścią produkcyjną do produkcji proszków metali oraz niezbędną infrastrukturą techniczną: instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, centralnego ogrzewania, technologiczną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i słaboprądową, odgromową oraz budowa stacji transformatorowej i powierzchni utwardzonych z miejscami postojowymi. dla potrzeb realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0008/17 pt. „Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku CBR z zapleczem i infrastrukturą oraz budowa hali produkcyjnej w Mielcu na terenie SSE EUROPARK Mielec Podstrefa Wojsław na działkach o numerach 2983/26 i 2484/16 obręb 5 Smoczka objętych księgą wieczystą KW TB1M/00089699/8.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz wszystkich innych niezbędnych prac branżowych związanych z wykonaniem zadania polegającego na budowie budynku CBR z zapleczem i infrastrukturą oraz budowie hali produkcyjnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Zakres prac zgodny z projektem budowlanym. W celu dokonania prawidłowej wyceny zamówienia udostępniamy do wglądu każdemu zainteresowanemu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00 następujące dokumenty: projekt budowlany opracowany przez KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafał Owczarek. Każdy zainteresowany złożeniem oferty może otrzymać wersję elektroniczną projektu budowlanego nagraną na nośniku CD. W tym celu należy przesłać mail na adres: biuro@metpol.mielec.pl lub złożyć w siedzibie firmy wniosek o udostępnienie dokumentacji wraz z adresem, na który ma zostać ona przekazana. Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych wyśle dokumentację projektową na wskazany na wniosku adres.
Oferent, który nie wystąpi o wydanie projektu budowlanego nie może złożyć oferty, ponieważ w ocenie Zamawiającego nie zapoznał się z kompletem dokumentacji niezbędnej do prawidłowej wyceny całości Zamówienia. Taka oferta zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.
Oferent powinien przygotować ofertę na podstawie projektu budowlanego bez wprowadzania jakichkolwiek propozycji zmian. Przedmiary robót nie są podstawą do opracowania oferty.
Zamawiający przyjął zasadę stosowania materiałów budowlanych o prawidłowych parametrach technicznych zapewniających odpowiednio niską przenikalność cieplną (istotne dla ochrony środowiska przenikanie energii cieplnej), niskie koszty eksploatacji budynku i niską awaryjność. Mając na uwadze powyższe w projekcie budowlanym wskazano przykładowe rodzaje materiałów budowlanych, niezbędne aby uzyskać wymaganą jakość budynku. W przypadku, gdy Oferent jest zainteresowany zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w dokumentacji projektowej, które jego zdaniem są równoważne lub lepsze od zaprezentowanych powinien przed złożeniem Oferty wystąpić do Zamawiającego z Wnioskiem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania, o akceptację dokonania zmian materiałowych lub zamiany urządzeń i uzyskać taką zgodę. Zamawiający zobowiązuje się przesłać decyzję o zgodzie lub braku zgody na zaproponowane zmiany w terminie 2 dni roboczych od uzyskania wniosku w formie papierowej lub elektronicznej na wskazany adres i opublikować wraz z ogłoszeniem. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego Oferent może oprzeć kalkulację cenową o zaproponowane zmiany, w przypadku odmowy powinien kierować się danymi wskazanymi w dokumentacji projektowej.
Mając na uwadze fakt, że część inwestycji dofinansowana jest w ramach projektu POIR.02.01.00-00-0008/17 inwestycja została podzielona na dwa następujące etapy:
- etap pierwszy (I) budynek CBR dwukondygnacyjny wraz z kompletem instalacji wewnętrznych, wraz z infrastrukturą podziemną i architektura zewnętrzną (drogi, parkingi).
– etap drugi (II) hala wraz kompletem instalacji wewnętrznych, fundamentami pod zbiorniki na gaz, oraz pozostała części robót zewnętrznych.
Ocenie podlegać będzie cała wartość zamówienia, ponieważ nie jest możliwe technicznie wykonanie tylko jednego etapu z pominięciem drugiego.
Wszelkie koszty uzyskania pozwolenia na użytkowanie Oferent jest zobowiązany doliczyć do wartości składanej oferty i poniesienia we własnym zakresie.
Obligatoryjne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia ujęto w poz. "Dodatkowe warunki". Wszystkie parametry ujęte w zapytaniu i warunki są łączne i obligatoryjne.

Kod CPV

45214610-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania Zamówienia:
a) rozpoczęcie: do 3 dni od daty przekazania placu budowy;
b) zakończenie: najpóźniej do dnia 30.10.2019r. etap I, do 31.12.2019r. etap II.
2. Za zakończenie wykonania Zamówienia rozumie się łącznie:
a) wykonanie wszelkich robót zgodnie z Umową i przedłożoną ofertą;
b) uzyskanie decyzji na użytkowanie;
c) przeprowadzenie rozruchu, przeszkolenie z obsługi oraz opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji w zakresie wszystkich zainstalowanych urządzeń;
d) przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach oraz instrukcji użytkowania lub obsługi zainstalowanych urządzeń;
e) przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;
f) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane;
Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających charakterem przedmiotowi Zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent zobowiązany jest wykazać w formie dołączonych referencji, że w ostatnich 5 latach zrealizował co najmniej 3 zadania polegające na budowie/rozbudowie hal produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o wartości co najmniej 3,0 mln. zł netto każde. Referencje powinny zawierać co najmniej informację o zakresie wykonanych prac, ich wartości oraz czy prowadzone roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oferent powinien ponadto wykazać, że przynajmniej jedno zadanie wykonał w zakresie obejmującym również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – musi to bezpośrednio wynikać z przedłożonych referencji.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić dane osobowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełniania warunków udziału.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
a)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej
3,0 mln.zł zł netto.
b)Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić:
1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie jako całość obejmuje budowę budynku CBR z zapleczem i infrastrukturą oraz budowę hali produkcyjnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
2. Zamówienie musi zostać zrealizowane jako całość. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, uzupełniających i częściowych.
3. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.
4. Wszelkie rozliczenia dotyczące Zamówienia będą dokonywane w PLN.
5. Płatności będą dokonywane zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego 1/2019.
6. Wymagane jest, aby wszystkie urządzenia wymienione w projekcie budowlanym, a planowane do dostarczenia i zainstalowania przez Oferenta były w całości fabrycznie NOWE.
7. Termin wykonania Zamówienia:
a) rozpoczęcie: do 3 dni od daty przekazania placu budowy;
b) zakończenie: najpóźniej do dnia 30.10.2019r. etap I, do 31.12.2019r. etap II.
8. Za zakończenie wykonania Zamówienia rozumie się łącznie:
a) wykonanie wszelkich robót zgodnie z Umową i przedłożoną ofertą;
b) uzyskanie decyzji na użytkowanie;
c) przeprowadzenie rozruchu, przeszkolenie z obsługi oraz opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji w zakresie wszystkich zainstalowanych urządzeń;
d) przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach oraz instrukcji użytkowania lub obsługi zainstalowanych urządzeń;
e) przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń;
f) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane;
Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem Umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto całego Zamówienia podanego w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Oferenta w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007.42.275 z późn.zm.)
Zwrot należytego wykonania Umowy:
a) Zamawiający zwróci 50% zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zadania tj. podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru;
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 50% wysokości zabezpieczenia – kwota ta jest zwracana nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji zadeklarowanego przez Oferenta w złożonej przez niego ofercie.
10. Oferent, na wszystkie wykonane roboty (prace) budowlane i dostarczone urządzenia w ramach całego Zamówienia udzieli gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a ponadto a/ pokrycie dachu budynku administracyjnego i hali wraz z izolacją i obróbkami blacharskimi – co najmniej 10 lat, b/ konstrukcja stalowa wraz z antykorozją – co najmniej 10 lat.
11. Termin ważności oferty minimum 60 dni.
Wymienione w pkt II parametry i w pkt III warunki są łączne i obligatoryjne.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z Umowy będącej konsekwencją niniejszego postępowania wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa będąca konsekwencją niniejszego postępowania może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3. Wykonawca/Oferent nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. Umowy z Zamawiającym.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Zamówienia zgodnie z opisem zawartym w punkcie III.7 Zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym tj.:
1. Szczegółowy kosztorys ofertowy stanowiący podstawę ustalenia ceny.
2. Planowany harmonogram płac.
3. Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych zmienionych w stosunku do przyjętych w projekcie budowlanym oraz z informacją, które zmiany zostały zaakceptowane przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).
4. Zaparafowany wzór Umowy stanowiący załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego 1/2019.
5. Dokumenty wymienione w pkt IV Zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu tj.:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału, z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wraz ze wskazaniem, że przynajmniej jedno zadanie zostało wykonane w zakresie obejmującym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
c) Dane osobowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy, wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełniania warunków udziału.
d) Kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie.
e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
g) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 1/2019.
Oferty prosimy składać w języku polskim.
Wszelkie dokumenty, których Oferent nie ma możliwości złożyć w oryginale muszą być złożone w formie kserokopii i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji lub pełnomocnika (w tym przypadku wymagane pełnomocnictwo). Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do udostępnienia oryginałów dokumentów w celu porównania ich treści z przedłożoną kopią.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1 : Całkowita cena Zamówienia netto – waga kryterium 85 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 85, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 85
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena łączna Zamówienia netto (bez VAT).
Kryterium nr 2: Okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy – waga kryterium 15 pkt.
Sposób przyznawania punktacji: Ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji do 60 miesięcy włącznie – 0 pkt.
-liczba punktów dla gwarancji powyżej 60 m-cy = 0 pkt za 60 miesięcy + (liczba miesięcy gwarancji badanej oferty / najwyższa liczba miesięcy gwarancji z otrzymanych ofert ) x 15 pkt.
Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 2.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
-Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
-Oferta złożona przez Wykonawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
-Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
-Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i dokumentów zgodnie z pkt. VII Zapytania ofertowego „Informacja na temat sposobu złożenia oferty”
-Oferta została złożona przez Wykonawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę/Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 1/2019.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Racławicka 17

39-300 Mielec

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

17 581 06 33

Fax

17 581 06 35

NIP

8172127819

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe METPOL

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa; Firma Budowlana ARKADA Mielec Sp. z o.o.;
Adres; ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec
Data wpłynięcia; 18.03.2019 Godzina 8:08
Cena; 5.371.523,26 PLN
Liczba wyświetleń: 732