Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1169089

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Ofertę należy złożyć do dnia 13 marca 2019r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierem.
6. Koperta powinna być opisana w sposób pokazany poniżej:
Towarzystwo Upowszechniania Kultury Staropolskiej „Śmiłowski Dwór”
Śmiłów 1, 27-530 Ożarów
Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego”
Nie otwierać do dnia 13 marca 2019r. do godz. 8:30

Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko te oferty, które mu fizycznie wpłynęły do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie.
1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dnu 13 marca 2019r. o godz. 8:35.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert cząstkowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.
5. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty. 6. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,
znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
7. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Oferent na etapie składania oferty musi do niej dołączyć kosztorys ofertowy oraz propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Szczerbowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w zabytkowym zespole dworsko-parkowym w Śmiłowie obejmujące budynek oficyny, budynek lodowni i powozowni wyjazdowej, mur kamienny odgradzający ogród górny od ogrodu dolnego, piwnicę (małą lodownię),ogrodzenie murowane z bramą wjazdową i elementy małej architektury zgodnie
z przedmiarem dołączonym do zapytania ofertowego.

1.Oficyna dworska
- remont i izolacja ścian fundamentowych,
- roboty rozbiórkowe i reperacji substancji murów,
- roboty konstrukcyjne,
- wymiana więźby dachowej,
- nowe przewody kominowe i ściany działowe,
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie posadzek i podłoży,
- wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,
- roboty malarskie
- wykonanie elewacji
- roboty zewnętrzne (opaski i ukształtowanie otoczenia)
- roboty instancyjne (sanitarne, c.o., kanalizacja wewnętrzna, kotłownia; instalacje elektryczne)

2. Budynek lodowni
- rozebranie stropodachu i zniszczonych elementów murów
- wykonanie izolacja pionowa i pozioma fundamentów
- naprawa murów i nadproży
- wykonanie stropu
- wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu
- wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie posadzek
- wykonanie instalacji elektrycznej
-wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych
- malowanie

3. Piwnica ( mała lodownia)
- prace rozbiórkowe ( schody i strop w górnej części korytarza)
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- wykonanie schodów
- konserwacja murów kamiennych
- wykonanie stolarki drzwiowej
- wykonanie kamiennego portalu wejściowego

4. Schody kamienne w parku
- wykonanie schodów z piaskowca wraz z tralkami i balustradami

5. Mur kamienny przy oficynie

6. Ogrodzenie frontowe wraz z brama frontową
- naprawa tynków
- wykonanie i montaż nakryw kamiennych
- wykonanie i montaż bramy i dwóch furtek kutych
- malowanie

7. konserwacja muru kamiennego przy powozowni
- uzupełnienie ubytków
- konserwacja muru kamiennego
- wykonanie nakryw kamiennych

8. Przywrócenie części pierwotnego układu komunikacyjnego w parku
- wykonanie alejek żwirowych

• Prace muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę nr 2.17.2017.Oż z 04.12.2017r.
• Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz technologia jego wykonania opisane zostały w projekcie budowlanym (dostępnym w siedzibie Zamawiającego) oraz
w przedmiarze robót.
• Jeżeli dokumentacja projektowa lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
Integralną część zamówienia stanowi zapewnienie przez Wykonawcę dostaw materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Wymagane materiały wskazane zostały w przedmiarze robót stanowiącym zał. nr 5 do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Śmiłów, Gmina Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór firmy która wykona roboty budowlane w ramach projektu „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został opisano w zał. nr 5 Przedmiar robót.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane
92522200-8 Prace konserwatorskie
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30.10.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Na spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga od Oferentów przedłożenia oświadczania zgodnie z wzorem z zał. nr 3 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;.
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt budowlany. Zmiana technologii robót wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
2) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
3) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.
4) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 3) następuje w oparciu o średnie ceny
z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni handlujących tymi materiałami.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;
1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania
2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej
3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.
5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu o uzgodnienia między stronami.
3. Zmiana terminu, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych;
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji (opisie przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót) o czas niezbędny do ich usunięcia;
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
d) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót.
4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:
a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia);
c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.
d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa:
− ofertę - Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
− oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
− oświadczenie o braku powiazań,
− w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy) z podaniem zamawiającego, jakiego zamówienia publicznego dotyczy oraz jego przedmiotu.
Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem).
Oferent na etapie składania oferty musi do niej dołączyć kosztorys ofertowy oraz propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryterium Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Oferowana cena brutto 60%
2 Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót 40%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do w/w kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena brutto całości zamówienia 60 % 60 pkt
2 Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót 40% 40 pkt

A. Kryterium „cena brutto całości zamówienia” w PLN
• Cena oferty to cena brutto.
• Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

a) znaczenie kryterium – 60%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „ceny”
LC = (Cmin/C) x 60
Gdzie:
LC – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C – cena w ofercie ocenianej
Cmin – najniższa cena spośród ofert złożonych w postępowaniu
Oferty w tym kryterium będą oceniane według ilorazu: cena oferty z najniższą ceną / cena badanej oferty x 60%

B. Kryterium „Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót” w miesiącach:
a) znaczenie kryterium – 40%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu odbioru robót”
LOG = (OG/OGmax) x 40
Gdzie:
LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót” ocenianej oferty
OG – Okres udzielonej rękojmi i gwarancji od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie
w ofercie ocenianej
OG max – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu oferty.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy oraz dłuższy niż 84 miesiące.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert do oceny zastanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, czyli 84 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TOWARZYSTWO UPOWSZECHNIANIA KULTURY STAROPOLSKIEJ "ŚMIŁOWSKI DWÓR"

Adres

27-530 Binkowice

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

603928100

NIP

8631698712

Tytuł projektu

„Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko -Parkowego”

Numer projektu

RPSW.04.04.00-26-0008/15-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Renowacja zabytkowej oficyny dworskiej wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu wokół Zespołu Dworsko-Parkowego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

RENOVATUM JACEK SOWIŃSKI – WNORÓW 45, 27-670 ŁONIÓW. Oferowana cena brutto 1 631 000,00 ZŁ BRUTTO, 84 MIESIĘCE GWARANCJI/RĘKOJMI (data wpływu: 13.03.2019r.)
Liczba wyświetleń: 306