Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).

Data publikacji: 26.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-03-2019

Numer ogłoszenia

1169084

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1) Pisemne oferty - wypełniony formularz ofertowy wraz z szczegółowym opisem technicznym oferowanych urządzeń oraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć na adres:
"AZIS"- Mining Service Sp. z o.o.
os. 1 Maja 16 K
44-304 Wodzisław Śl.
do dnia 05.03.2018 do godziny 14.00
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu do Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3) Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie, wyłącznie z nazwą i adresem Zamawiającego, firmy składającej ofertę i dopiskiem „Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).”
4) Oferent może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) W toku badania ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.
Oferta, jak i załączniki do oferty przygotowane w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Forreiter e-mail: forreiter@azis.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 47 32 054 wew 104

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń na potrzeby chłodzenia gazów spalinowych: wymienników ciepła w wykonaniu na spaliny zawierające tlenki węgla, tlenki siarki, tlenki azotu, lotne związki organiczne, suchej chłodnicy cieczy (dry-coolera), urządzenia chłodzącego wodę procesową (chiller’a).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup urządzeń dla zbudowania instalacji chłodzącej gazy spalinowe. Ochładzanie to jest konieczne dla uzyskania prawidłowych parametrów gazów spalinowych w różnych etapach ich dopalania i oczyszczania. Istotne jest, aby instalacja i jej podzespoły były tak dobrane, aby zapewniały prawidłową pracę niezależnie od temperatury początkowej spalin, ich wilgotności, jak również warunków atmosferycznych niezależnie od pory roku.

Przedmiot zamówienia

1. Zakres dostawy urządzeń chłodniczych powinien zawierać:
- wymiennik I – urządzenie umożliwiające schładzanie gazów spalinowych
z 410st.C do wartości 280st.C, przystosowane do pracy cyklicznej
z możliwością kierowania strugi gazów spalinowych poza przestrzeń chłodzącą wymiennika, nie eliminując ich jednocześnie z procesu oczyszczania.
- wymiennik II – urządzenie, którego zadaniem będzie schładzanie gazów procesowych z 320st.C do 15st.C. Ze względu na różnicę temperatur dopuszcza się zastosowanie zespołu wymienników.
- wymiary maksymalne każdego z wymienników (patrząc z góry) nie powinny przekraczać 4500mm x 2000mm
- jedno suche urządzenie do wymiany ciepła z otoczeniem
o nieprzekraczalnych wymiarach 8000mm x 2500mm (patrząc z góry)
i krokowym sterowaniem wentylatorami. Ciecz chłodząca: roztwór glikolu etylenowego.
- odpowiednią pompę zapewniającą przepływ cieczy chłodzącej przez urządzenia i obiegi chłodzące. Wymagane jest również dublowanie pompy obiegu chłodzącego, celem zapewnienia ciągłości ruchu i możliwości wymiany pompy bez konieczności zatrzymywania pracy instalacji oczyszczającej.
- urządzenie umożliwiające dochłodzenie spalin poniżej parametrów możliwych do uzyskania temperaturą powietrza atmosferycznego, chłodzone powietrzem, wyposażone w sprężarki tłokowe z zapewnieniem sterowania mocą chłodniczą co najmniej 8 stopniowo. Czynnik chłodniczy: R134a. Parownik: płaszczowo – rurowy. Sterowanie z systemem zarządzania równomiernym czasem pracy sprężarek oraz menu w języku polskim. Wbudowany moduł hydrauliczny ze zdublowanymi pompami obiegu wody parownik – wymiennik.
- napięcie zasilania urządzeń – 400V,
- dobór średnic rurociągów dla zapewnienia potrzebnego przepływu cieczy chłodzącej,
- nadzór nad uruchomieniem i regulacją układu.

Urządzenia powinny być dostarczone wraz instrukcjami obsługi, dokumentacjami technicznymi, certyfikatami oraz badaniami UDT, o ile będą wymagane przepisami, jak również pisemną gwarancją.

2. Parametry dla celów obliczeniowo – doborowych:
- temperatura powietrza otoczenia – max. 35st.C,
- temperatura powietrza otoczenia – min. -20st.C,
- parametry spalin:
- temperatury wejściowe i wyjściowe podano w pkt. 1,
- ilość spalin na wyjściu procesu - 4000m3/h w warunkach standardowych,
- wilgotność bezwzględna spalin - max. 85g/kg
- poza powyższym spaliny zawierają również tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz lotne związki organiczne.

Kod CPV

42510000-4

Nazwa kodu CPV

Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) odwołania postępowania w każdym czasie;
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Wykonanie w ostatnich 3 latach co najmniej 3 dostaw wraz uruchomieniem urządzeń używanych w przemysłowych procesach chłodniczych.
W celu potwierdzenia powyższego Oferent dołączy wykaz wykonanych dostaw z podaniem przedmiotu dostawy, ich wartości oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami potwierdzającym należyte ich wykonanie w postaci referencji wystawionych przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Podpisane oświadczenia zgodnie z załączonym wzorem.
Wykaz wykonanych dostaw wraz z referencjami.
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda za zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
1) Cena brutto 100 %

Ad. 1. Cena
Zamawiający przyjmuje do oceny cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punkty za oferowaną cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się wg wzoru:
Cena najniższa
_____________________ x 100 pkt. = ilość punktów dla danej oferty
Cena danej oferty
Wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów przeliczonych przez wagę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„AZIS” – MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

os. Osiedle 1 Maja 16 K

44-304 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48 324510083

NIP

6330005021

Tytuł projektu

Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów rejonu czynnej lub otamowanej ściany wydobywczej w podziemnym zakładzie górniczym, wydobywającym węgiel kamienny, wykorzystująca mieszaniny gazów inertnych uzyskanych z oczyszczenia spalin z silnika gazowego i zapobiegająca powstawaniu pożarów endogenicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0835/16-00
Liczba wyświetleń: 170