Strona główna
Logo unii europejskiej

Powtórzone postępowanie pt. Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych

Data publikacji: 25.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-03-2019

Numer ogłoszenia

1169005

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 01.03.2019 r. doprecyzowuje informację zamieszczoną w niniejszym ogłoszeniu, wskazując na informacje, które wynikają z załączonego zapytania ofertowego:
"Ofertę należy złożyć do dnia 13.03.2019 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 13.03.2019 r. o godzinie 12:05. W siedzibie Zamawiającego przy ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin."
Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu oferty/fotokopii, na adres e-mail: pawel.szewczyk@lto.org.pl. W wiadomości wpisać tytuł:
„Oferta w postępowaniu pt.: Budowa i remont przepustów oraz budowa oczek wodnych”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.szewczyk@lto.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie jest powtarzane po unieważnieniu zapytania ofertowego SOLSKA/33/2019
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznie 25 szt. przepustów rurowych na istniejących rowach melioracyjnych oraz remont 2 szt. przepustów z uwagi na ich zły stan techniczny. Cztery przepusty będą umożliwiały regulację poziomu wody w rowach, pozostałe 23 szt. będą umożliwiały przejazd przez rowy dla potrzeb obsługi wypasu koników polskich.
1.2. Przepusty bez możliwości regulacji poziomu wody (23 szt.): rurociągi z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 60 lub 80 cm o długości 7,0 m z przyczółkami wykonanymi z darniny na mur.
1.3. Przepusty z możliwością regulacji poziomu wody w rowach (4 szt.): rurociągi z rur z tworzywa sztucznego o średnicy lub 80 cm o długości 8,0 m z przyczółkami żelbetowymi typu dok trójkątny. Przyczółek wlotowy wyposażony jest w prowadnice stalowe z ceownika, w które zakładane są deski drewniane (szandory) umożliwiające regulację przepływu wody przez przepust, a tym samym regulację poziomu wody w rowie przed przepustem do wysokości maksymalnie 0,80 m.
1.4. Ponadto, w lokalnych obniżeniach terenu, planowane jest wykonanie dwóch bezodpływowych oczek wodnych (o powierzchni całkowitej 180 i 480 m2) poprzez pogłębienie istniejących obniżeń terenu i łagodne uformowanie skarp. Zasilanie oczek w wodę będzie następowało poprzez infiltrację wód gruntowych oraz wodami opadowymi i roztopowymi.
1.5. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze polegające na:
- wytyczeniu geodezyjnym osi poszczególnych przepustów oraz górne krawędzie skarp oczek wodnych;
- wykoszeniu porostów traw z dna i skarp rowów w rejonu lokalizacji poszczególnych przepustów;
- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu przeznaczonego przepusty i jej spryzmowanie poza obrębem robót;
- odmuleniu rowów w zakresie niezbędnym do wykonania przepustów;
- wykonania odwodnienia wykopów fundamentowych (wykonanie kanału obiegowego, grodzy ziemnej od strony wody górnej i dolnej i odpompowania wody z wykopu pompą spalinową).
1.6. Ze względu na lokalizację prac na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod nazwą PLB060008 Puszcza Solska prowadzenie robót budowlanych należy wykonywać pod nadzorem ornitologicznym, który zapewni Zamawiający.
1.7. Prace zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanych przez Adam Niedabylski Sitaniec 426, 22-400 Zamość, oraz Decyzją – pozwoleniem na budowę nr 609.2018 z dnia 08.10.2018 r. stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.
1.8. Planowana inwestycja położona jest na działkach nr ewid. 929, 971, 1027, 3533, 3539, 3550, 3551, 3554, 3556, 3562, 3564, 3567 i 3606 obręb geodezyjny Zamch gmina Obsza, powiat biłgorajski, woj. lubelskie.
1.9. Dokonanie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku, w godzinach tj. od 8.00 do 15.00. Po zgłoszeniu do Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie wizji lokalnej pisemnie lub emailem zostanie wyznaczona data i godzina wizji oraz wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego, upoważniony do oprowadzenia Wykonawcy/ Wykonawców.
1.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.11. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
1.12. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa przedmiar robót stanowiący element pomocniczy dokumentacji oraz dokumentacja projektowa.
1.13. Ilekroć mowa jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) należy przez to rozumieć treść niniejszego Zapytania ofertowego.
1.14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie Oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeśli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli w zapytaniu podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych nazwą producenta, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. Jeżeli Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, to dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
1.15. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego lub charakteryzują się lepszymi parametrami (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego z parametrami oferowanego sprzętu itp.).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Planowana inwestycja położona jest na działkach nr ewid. 929, 971, 1027, 3533, 3539, 3550, 3551, 3554, 3556, 3562, 3564, 3567 i 3606 obręb geodezyjny Zamch gmina Obsza, powiat biłgorajski, woj. lubelskie.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach projektu zaplanowano budowę infrastruktury usprawniającej i umożliwiającej użytkowanie łąk, które przeznaczone będą pod prowadzenie wypasu. Przywrócenie odpowiedniego użytkowania na tych łąkach pozwoli na zwiększenie powierzchni żerowisk dla ptaków drapieżnych jak i bocina czarnego oraz innych ptaków. Zanik wypasu postępujący coraz mocniej w ostatnich latach doprowadził do zaniku (zarastania) kolejnych płatów siedlisk wykorzystywanych dawniej przez ptaki i inne gatunki zwierząt.
Wśród wspomnianej infrastruktury zakłada się więc wybudowanie i remont 23 szt. przepustów, umożliwiających komunikację na obszarze podlegającym wypasowi oraz 4 szt. przepustów z możliwością piętrzenia, które dodatkowo poza funkcją komunikacyjną będą również utrzymywać w odpowiednich okresach wodę na obszarach najbardziej narażonych na ubytki wody.

Użytkowanie terenów poprzez prowadzenie wypasu w okresie pełnego roku będzie utrudnione na tym terenie przez brak przejazdu pomiędzy poszczególnymi płatami terenu porozdzielanymi rowami. By możliwe było przemieszczanie się zwierząt pomiędzy tymi oddziałami konieczne jest wybudowanie przepustów dzięki którym możliwe będzie wcielenie w życie planowego i kontrolowanego wypasu w kwaterach. Pozwoli to na takie użytkowanie i zgryzanie roślinności, które będzie optymalne dla chronionych w tym projekcie gatunków.

W ramach tego zadania zaplanowano również budowę 2 szt. oczek wodnych na obszarach przeznaczonych pod wypas. Budowa oczek wodnych na terenie przeznaczonym do wypasu zapewni niezbędne wodopoje dla zwierząt wypasanych na tej powierzchni. Oczka te staną się również idealnym siedliskiem dla występujących w okolicy płazów. Ponadto budowa oczek wodnych w obrębie żerowisk orlików krzykliwych, gadożerów i bocianów czarnych przyczyni się do poprawy bazy żerowiskowej dla tych ptaków. W okolicy brak jest zbiorników wody stojącej, w których mogłyby się rozmnażać płazy.

Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie łącznie 25 szt. przepustów rurowych na istniejących rowach melioracyjnych oraz remont 2 szt. przepustów z uwagi na ich zły stan techniczny. Cztery przepusty będą umożliwiały regulację poziomu wody w rowach, pozostałe 23 szt. będą umożliwiały przejazd przez rowy dla potrzeb obsługi wypasu koników polskich.
1.2. Przepusty bez możliwości regulacji poziomu wody (23 szt.): rurociągi z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 60 lub 80 cm o długości 7,0 m z przyczółkami wykonanymi z darniny na mur.
1.3. Przepusty z możliwością regulacji poziomu wody w rowach (4 szt.): rurociągi z rur z tworzywa sztucznego o średnicy lub 80 cm o długości 8,0 m z przyczółkami żelbetowymi typu dok trójkątny. Przyczółek wlotowy wyposażony jest w prowadnice stalowe z ceownika, w które zakładane są deski drewniane (szandory) umożliwiające regulację przepływu wody przez przepust, a tym samym regulację poziomu wody w rowie przed przepustem do wysokości maksymalnie 0,80 m.
1.4. Ponadto, w lokalnych obniżeniach terenu, planowane jest wykonanie dwóch bezodpływowych oczek wodnych (o powierzchni całkowitej 180 i 480 m2) poprzez pogłębienie istniejących obniżeń terenu i łagodne uformowanie skarp. Zasilanie oczek w wodę będzie następowało poprzez infiltrację wód gruntowych oraz wodami opadowymi i roztopowymi.
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45244000-9 Wodne roboty budowlane

Kod CPV

45240000-1

Nazwa kodu CPV

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Cała treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania ORAZ na stronie internetowej Zamawiającego www.lto.org.pl w zakładce "O nas", podzakładka "Zamówienia". Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, w niniejszym ogłoszeniu nie zawarto wszystkich informacji, które znajdują się w Zapytaniu ofertowym.
Wykonawca zobowiązany jest z wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium
w wysokości: 1 780,00 zł (słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt złotych i 00/100) - patrz Zapytanie ofertowe pkt 6. Przed podpisaniem umowy wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy wraz z podatkiem od towarów i usług. - patrz pkt 10 Zapytania ofertowego.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją i wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego przy wypełnianiu zobowiązań umownych.
3. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z:
- wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym zapytaniu i umowie,
- instrukcjami stosowania i montażu wydanych przez producentów urządzeń, które będą zastosowane przy realizacji robót.
4. Termin realizacji zadania
5. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Termin wykonania zamówienia czyli dzień Odbioru Końcowego całości robót objętych przedmiotem zamówienia nastąpi do 31.12.2019 r. poza obowiązkami wynikającymi z gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty udzielonej przez Wykonawcę.
7. 11 przepustów i jedno oczko wodne, które zostaną wskazane przez Zamawiającego, zostanie wykonane do 15.07.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia wykonania przedmiotowego zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
co najmniej jednej roboty z zakresu melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy złożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
- dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
Doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy wykonawca wykaże prace zakończone;
Użyte określenia „budowa”, „remont”, „przebudowa”, ”budowla” – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych sporządzonego wg załącznika nr 2 do Zapytania. Dowody, o których mowa wyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poleganie na zdolnościach innych podmiotów
Wykonawcy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą polegać na zasobach innych podmiotów - informacje o tych podmiotach Wykonawca zamieszcza w ofercie załączając dokument innego podmiotu (np. zobowiązanie do współpracy), z którego będzie wynikać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga aby wskazane przez wykonawcę inne podmioty nie podlegały wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w pkt 5.1 i 5.2. zapytania– w tym celu inny podmiot zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z tytułu przesłanek określonych w pkt 5.1 i 5.2 zapytania.

Potencjał techniczny

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawnionym do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w specjalności wodno-melioracyjnej lub budownictwa wodnego lub konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności hydrotechnicznej. Osoba ta powinna wykazać się co najmniej następującym doświadczeniem: jedna robota budowlana z zakresu melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych, w której uczestniczyła jako kierownik budowy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt 6.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Warunki zmiany umowy

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby deklarowanej przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego, wskazując osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzącym do zawarcia Umowy. Doświadczenie tej osoby musi być na taki poziomie, aby uzyskała ona taką samą liczbę punktów w kryterium “Doświadczenie Kierownika Budowy” opisanym w pkt 9 Zapytania ofertowego. Zmawiający będzie wymagał przedstawienia w terminie 5 dni innej osoby, w sytuacji gdy wskazana osoba nie spełni opisanych wymagań.
2. Szczegółowe postanowienia w zakresie tej zmiany są we wzorze umowy załącznik nr 5 do zapytania.
1. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia robót, określonego w §2 ust. 2 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie ustalonego w Umowie terminu zakończenia robót, lub o okres dłuższy, o ile jest niezbędny z przyczyn w szczególności technicznych/technologicznych lub organizacyjnych, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy na zlecenie Zamawiającego wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
4) w razie wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej
7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
8) w przypadku zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim zmiana ma lub będzie mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy, przedłużenie terminu będzie możliwe o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian,
9) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu podpisania umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej,
10) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to w szczególności okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).
2. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w §23. ust. 1 Umowy nie złoży Zamawiającemu na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy i nie uzyska pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego w terminie kolejnych 7 dni.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach, wskazanych we wzorze umowy.
4. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w §23 ust. 4 Umowy nie złoży Zamawiającemu, na piśmie uzasadnionego wniosku o dokonanie zmiany i nie uzyska pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego w terminie 7 dni.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót, tj.
1) wykonanie 11 z 27 przepustów i jednego z 2 oczek wodnych, jeśli warunki pogodowe lub wysoki stan wód gruntowych będą uniemożliwiały wykonanie pozostałych 16 przepustów i drugiego oczka wodnego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przesłanki do rezygnacji z wybudowania 16 przepustów i jednego oczka wodnego będzie stwierdzał w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą inspektor nadzoru inwestorskiego wpisami w dzienniku budowy.
2) Strony będą mogły zmienić umowę poprzez zmniejszenie jej zakresu w drodze pisemnego aneksu, którego podstawą bedzie stwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ppkt 1, szczegóły we wzorze umowy.
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy pod rygorem nieważności.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom, szczegóły we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Wykaz robót budowlanych - wg załącznika nr 2 do Zapytania
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania - wg załącznika nr 3 do Zapytania.
4. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dowód wniesienia wadium.
6. Ewentualnie, dokument innego podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4. Zapytania – wzór załącznik nr 4 do Zapytania.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy winien przedłożyć:
1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji projektowej z podziałem na poszczególne budowle wszystkie przepusty i dwa oczka wodne. Kosztorys ofertowy będzie materiałem informacyjnym i pomocniczym do określenia wartości robót, cen jednostkowych określonych elementów robót i rodzaju oferowanych materiałów wykonanych robót,
2) kopie polis ubezpieczeniowych poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem ich opłacenia zgodnie z § 4 ust. 7 pkt. 21 projektu umowy,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
1) Cena (C) – 80%;
2) Doświadczenie Kierownika Budowy (D) – 10 %;
3) Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) – 10%.
Ad. 1) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 80
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zadania brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania).
Ad. 2) Punkty w zakresie kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” (D) zostaną przyznane wg następujących zasad:
Wykonawca wskaże w Wykazie osób (załącznik nr 3 do Zapytania) roboty budowlane z zakresu melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych, w realizacji których osoba wskazana w ramach warunku udziału w postępowaniu do realizacji funkcji kierownika budowy, uczestniczyła jako kierownik budowy. Należy określić rodzaj roboty budowlanej/ robot budowlanych. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” w natępujący sposób:
a) 1 robota budowlana z zakresu melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych, w której wskazana osoba uczestniczyła jako kierownik budowy - 0 pkt,
b) 2 roboty budowlane z zakresu melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych, w których wskazana osoba uczestniczyła jako kierownik budowy - 5 pkt,
c) 3 roboty budowlane z zakresu melioracji wodnych lub budowli hydrotechnicznych, w których wskazana osoba uczestniczyła jako kierownik budowy - 10 pkt.
Uwaga:
W kryterium Doświadczenia Kierownika Budowy ocenie będą podlegały maksymalnie 3 wykazane roboty budowlane spełniające powyższe warunki. Za kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” Wykonawca może otrzymać maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium oceny ofert (10 pkt.) w przypadku wskazania trzech lub więcej robot spełniających wyżej opisane wymogi.
Ad. 3) Punkty za kryterium Okres gwarancji jakości (G) zostaną przyznane wg następujących zasad:
a) dla przyjęcia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym minimalnego okresu gwarancji i rękojmi jakości 3 lat na wykonany przedmiot zadania – 0 pkt,
b) dla przyjęcia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości i rękojmi 4 lat na wykonany przedmiot zadania – 5 pkt,
c) dla przyjęcia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości i rękojmi 5 lat na wykonany przedmiot zadania – 10 pkt,
Uwaga:
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zadania wynosi 3 lata od daty Odbioru Końcowego. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi lub nie wpisanie (podanie zgodnie z formularzem oferty) żadnego okresu gwarancji jakości, i rękojmi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z Zapytaniem ofertowym.
Przez gwarancję jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zadania Zamawiający rozumie gwarancję jakości i rękojmi udzielaną przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości 5 lat albo dłuższy niż 5 lat to przy ocenie oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium oceny ofert (10 pkt.). Zaoferowanie okresu gwarancji I rękojmi dłuższego niż 3 lata ale krótszego niż 4 lata oferta otrzyma 0 pkt. Jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji I rękojmi dłuższy niż 4 lata ale krótszy niż 5 lat oferta otrzyma 5 pkt.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych na podstawie wzoru:
K = C + D + G
gdzie:
K – ogólna liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę, maksimum 100 punktów
C - wartość punktowa kryterium „Cena”, maksimum 80 punktów
D - punkty za kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”, maksimum 10 punktów
G – punkty za kryterium „Okres gwarancji jakości”, maksimum 10 punktów
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
2) gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
3. W przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się zapisy Regulaminu (Załącznik nr 6).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Inne źródła finansowania

Zadanie jest częścią projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” (POIS.02.04.00-00-0179/16-oo), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, informuje:

1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy Cios Henryk, Swacha Franciszek prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zakład Melioracyjno-Budowlany „Konkret” s.c. Cios Henryk, Swacha Franciszek z siedzibą 23-400 Biłgoraj ul. 11-go Listopada 43, z ceną ofertową w wysokości 214.020,00 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt w kryteriach oceny, cena 80%, doświadczenie kierownika budowy – 10% i okres gwarancji i rękojmi – 10%. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, jego oferta odpowiadają wymaganiom zapytania ofertowego.
Data wpłynięcia oferty: Oferta wpłynęła w dniu 13.03.2019 r. godz. 08:42 – jeden mail z częścią plików składających się na ofertę, w tym formularz oferty, w dniu 12.03.2019 r. o godz. 23:01 mail z częścią plików składających się na ofertę: polisa OC, referencje, protokoły odbioru robót wykazanych w ramach doświadczenia Wykonawcy, potwierdzenie posiadanych uprawnień przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót.
Liczba wyświetleń: 204