Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr UE/1/2019. Dostawa modułów prototypu pilotażowej linii technologicznej.

Data publikacji: 22.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-03-2019

Numer ogłoszenia

1168632

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana w jednym egzemplarzu i powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Ofertę potencjalnego dostawcy będącą jego odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe nr UE/1/2019
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
- wypełniony i podpisany załącznik „Umowa o zachowaniu poufności” (NDA) – Załącznik nr 3.
- lista załączników i oświadczeń wymaganych w niniejszym zapytaniu
Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: pisemnie, tj. drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr UE/1/2019" na adres: Lentex S.A.; ul Powstańców Śląskich 54; 42-700 Lubliniec , lub przesłać e-mailem na adres: msuszka@lentex.com.pl.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
Ostateczny termin składania ofert upływa 25.03.2019.
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową na adres Zamawiającego liczy się data wpływu oferty.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin ważności oferty – minimum 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
7. Cena oferty powinna zostać podana w podziale na ceny dla czterech poszczególnych modułów linii pilotażowej oraz ich usługę ich nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem.
8.Cena przedmiotu zamówienia zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, koszty zakupu, dostawy wraz z ubezpieczeniem transportu do miejsca dostawy, koszty nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązującymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie poniesie Wykonawca w celu prawidłowej i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, podana w Formularzu ofertowym, który stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
10. Jeżeli zaoferowana cena, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Jeżeli Wykonawca odmówi udzielenia wyjaśnień na prośbę Zamawiającego lub wyjaśnienia będą niewiarygodne lub niejasne, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
11. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać wielkimi drukowanymi literami w sposób czytelny.
12. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
13. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
14. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

msuszka@lentex.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Suszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 34 3515 810

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów prototypu pilotażowej linii technologicznej wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów.”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: lubliniecki Miejscowość: Lubliniec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy elementów prototypu pilotażowej linii technologicznej wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów.”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Firma LENTEX S.A. zaprasza do złożenia oferty w ramach konkursu dotyczącego wyboru dostawcy elementów prototypu pilotażowej linii technologicznej wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Przedmiot zamówienia

Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego,

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów prototypu pilotażowej linii technologicznej składającej się:
A. Podsystem pilotażowej linii technologicznej – prototyp modułu do lakierowania obejmujący,
B. Podsystem pilotażowej linii technologicznej – prototyp modułu do suszenia lakieru (promiennik IR + suszarka konwekcyjna),
C. Podsystem pilotażowej linii technologicznej - prototyp modułu do wygniatania,
D. Podsystem pilotażowej linii technologicznej – prototyp modułu do sieciowania promieniami UV.

UWAGA:
• Dla zestawionej linii pilotażowej należy bezwzględnie podać wymagane parametry techniczne.
• Wszystkie podsystemy pilotażowej linii technologicznej powinny być dostarczone wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby realizacji projektu.
• Dostawca modułów pilotażowej linii technologicznej zapewni prawidłową integrację i synchronizację sterowania poszczególnych modułów względem siebie oraz względem istniejącej linii produkcyjnej do wytwarzania wykładzin podłogowych.


Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na przedmiot dostawy co najmniej 12-miesięczną gwarancję, której okres będzie liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: LENTEX S.A. ; ul Powstańców Śląskich 54; 42-700 Lubliniec.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził instruktaż obsługi poszczególnych modułów pilotażowej linii technologicznej dla osób wskazanych przez Zamawiającego, który zawierać będzie m.in. zagadnienia związane z ich konfiguracją, obsługą i konserwacją.
Zamawiający wymaga aby wizualizacja ekranów sterowania i obsługi oraz oznaczenia tekstowe umieszczone na modułach były wykonane w języku polskim
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z zakończeniem instalacji przedmiotu zamówienia dostarczył w języku polskim: kompletną dokumentację techniczno – ruchową poszczególnych modułów pilotażowej linii technologicznej, aktualne wszelkie niezbędne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania, dokumenty gwarancyjne, świadectwa jakości wymagane przepisami prawa, szczegółowe instrukcje obsługi i BHP, DTR części urządzeń, inne dokumenty jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub są one obowiązujące przepisami prawa.
Po ustaniu okresu gwarancji Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie na rzecz Zamawiającego i przekaże kody źródłowe oprogramowania wizualizacyjnego i sterującego oraz przekaże hasła zabezpieczające do sterowników.
Zamawiane moduły pilotażowej linii technologicznej muszą zostać wpisane w gabaryty obecnej linii do wytwarzania wykładzin, które wnoszą:
wysokość 6 050 mm; długość 14 220 mm; szerokość 7 500 mm
Zamawiający dopuszcza dokonania zmian w usytuowaniu elementów na obecnej linii do wytwarzania wykładzin jeżeli według Wykonawcy wymaga tego prawidłowa instalacja poszczególnych modułów pilotażowej linii technologicznej lub ich gabaryty są większe niż dostępne miejsce.
W przypadku konieczności zmiany umiejscowienia lub wymiany jakichkolwiek z elementów obecnej linii do wytwarzania wykładzin Wykonawca przedstawi wycenę swojego rozwiązania.
Przed złożeniem oferty zamawiający dokona wizyty lokalnej w miejscu
planowanej instalacji prototypowych modułów pilotażowej linii technologicznej.
Szczegółowy opis elementów wchodzących w skład prototypu pilotażowej linii technologicznej, oraz istniejącej linii produkcyjnej do wytwarzania wykładzin podłogowych dostępny będzie po podpisaniu przez niego „Umowy o zachowaniu poufności” (NDA) – Załącznik nr 3

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia to: 31.03.2020 r.
Potencjalny dostawca przedstawia propozycję harmonogramu dostaw i realizacji prac.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Potencjalny dostawca przedstawia ofertę na cztery moduły linii pilotażowej obejmującej wszystkie wymienione w specyfikacji podsystemy stanowiącej Załącznik nr 4 wraz z usługą nadzoru nad montażem, instalacją i uruchomieniem, rysunkami technicznymi pokazującymi umieszczenie poszczególnych modułów na hali produkcyjnej w stosunku do istniejącej linii do wytwarzania wykładzin podłogowych oraz symulacją procesu.
Potencjalny dostawca przedstawi co najmniej dwie referencje z wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia oferty projektów związanych z branżą powlekanych wykładzin podłogowych z PVC.
Potencjalny dostawca przedstawia propozycję harmonogramu dostaw i realizacji prac.

Dodatkowe warunki

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w treści zapytaniu ofertowym nr UE/1/2019 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
4. Oferta została złożona po terminie ostatecznym składania ofert.
5. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej czy zwrotu kosztów z udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT ORAZ ZAWARCIA UMOWY:
1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie istotne zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert
2. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności w celu usunięcia wad lub niejasności w treści zapytania (w szczególności w odpowiedzi na pytania Wnioskodawców), dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodności z celami projektu)
3. Informację o każdej zmianie Zamawiający umieści niezwłocznie na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Oferent jest zobowiązany do określenia, które elementy oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa.
9. Komisja Konkursowa dokona oceny pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego.
10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
11. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.
12. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania z wyboru ofert na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz dodatkowo umieści je na stronie internetowej: http://www.lentex.pl
13. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wszystkimi, którzy złożyli ofertę. Oferenci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia negocjacji i planowanym terminie podpisania umowy.
14. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie Umowy z Zamawiającym.
15. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
16. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w sytuacji wycofania się z realizacji projektu lub w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu nie więcej jednak niż 6 miesięcy od daty dostawy określonej w umowie, pod warunkiem obustronnego podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:
• Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
• Ofertę potencjalnego dostawcy będącą jego odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe nr UE/1/2019
• Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Wypełniony i podpisany załącznik „Umowa o zachowaniu poufności” (NDA) – Załącznik nr 3
• Lista i kopia minimum dwóch referencji z wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat od daty złożenia oferty projektów związanych z branżą powlekanych wykładzin podłogowych z PVC wraz z opisem doświadczenia w realizacji projektów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
• Specyfikacja techniczna i parametry planowanej linii pilotażowej obejmującej wszystkie wymienione w specyfikacji podsystemy wymienione w Załączniku nr 4
• Szczegółowy opis poszczególnych elementów, modułów i podsystemów.
• Rysunek koncepcyjny zestawionych prototypów modułów pilotażowej linii technologicznej w planowanym miejscu instalacji
• Symulacja parametrów prowadzenia procesu dla wyrobów litych (grubość 2,0 mm) i spienianych (grubość 3,0 mm)
• Harmonogram dostaw i realizacji prac.
• Propozycję warunków i terminów płatności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium/Waga
1. Wartość netto /70%
2. Parametry techniczne/18%
3. Okres gwarancji/6%
4. Czas realizacji zamówienia/6%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc =(Cn/Co) x 70% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

W przypadku wyrażenia ceny oferty innej niż w walucie polskiej, Zamawiający dla porównania ofert przyjmie przeliczenie ich wartości na walutę polską według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto (nie zawierającą podatku VAT)za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia.

2. Przez kryterium „parametry techniczne” (∑T) Zamawiający rozumie zastosowane rozwiązania techniczne oraz proekologicznych, które będzie posiadać linia pilotażowa oraz jej poszczególne moduły.

Im bardziej zaawansowane parametry techniczne oraz zastosowanie rozwiązań najkorzystniejszych pod względem środowiskowym (np.: mniejsza energochłonność, zapotrzebowanie na media, mniejsza odpadowość mniejsza materiałochłonność) tym wyższa ocena w ramach tego kryterium.

Ocenie będą podlegać następujące parametry techniczne:
T1 – Zapotrzebowanie na moc elektryczną ogółem (kW)
T2 – Zapotrzebowanie na moc chłodniczą ogółem (kW)
T3 – Zapotrzebowanie na gaz ziemny (m3/h)
T4 – Zainstalowana moc grzewcza suszarki konwekcyjnej (kW)
T5 – Ilość powietrza wyrzucanego z suszarki konwekcyjnej (m3/h)
T6 – Łączna moc grzewcza promienników IR ( kW)
T7 – Ilość powietrza wyrzucanego z obszaru promiennika IR i kalandra ( m3/h)
T8 – Ilość powietrza wyrzucanego z suszarki UV (m3/h)
T9 – Ilość powietrza poddawanego obiegowi wewnętrznemu w suszarce konwekcyjnej ( m3/h)


Ocena w ramach kryterium „Parametry techniczne” T(1-8) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

T (1-8)= (Sn/Rr) x 2% x 100

gdzie:
T (1-8) – liczba punktów przyznanych w poszczególnym kryterium „parametry techniczne” (zaokrąglana jest do 2 miejsc po przecinku)
Sn – najniższa wartość ocenianego parametru technicznego
Rr – wartość parametru technicznego z rozpatrywanej oferty

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w każdym z „kryteriów technicznych” T(1 – 8) wynosi: 2 punkty.

Ocena w ramach kryterium „Parametry techniczne” T(9) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

T (9)= (1/(Sw/Rr)) x 2% x 100

gdzie:
T (9) – liczba punktów przyznanych w kryterium „parametry techniczne” (zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku)
Sw – najwyższa wartość ocenianego parametru technicznego
Rr – wartość parametru technicznego z rozpatrywanej oferty

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w „kryterium technicznym” T(9) wynosi: 2 punkty.

∑T – łączna ilość punktów przyznanych za ramach wszystkich kryterium „parametry techniczne” wyliczana jest według wzoru:

(∑T= T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9)

Maksymalna suma liczby punktów (∑T) z poszczególnych ocenionych kryteriów technicznych jakie może otrzymać oferta wynosi: 18 punktów.

3. Kryterium „Okres gwarancji” zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenie przez okres:
• 12 miesięcy – 0 pkt
• w przedziale powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 3 pkt
• powyżej 18 miesięcy – 6 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 6 punktów.

Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenie przez okres krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym Zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

4. Przez kryterium „czas realizacji zamówienia” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji w miesiącach. Ocena w ramach kryterium „Czas realizacji zamówienia” (P2) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P2 = (Rn/Rr) x 6% x 100

gdzie:
P2 – liczba punktów przyznanych w kryterium „czas realizacji zamówienia”
Rn – najkrótszy czas realizacji zamówienia
Rr – czas realizacji zamówienia z rozpatrywanej oferty

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 6 punktów.

Maksymalną liczbę punktów otrzyma najkrótszy zaoferowany czas realizacji zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

,,LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Powstańców Śląskich 54

42-700 Lubliniec

śląskie , lubliniecki

Numer telefonu

+48 34 3515620

NIP

5750007888

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania lakierowanej wykładziny PVC głęboko moletowanej celem zaoferowania znacząco ulepszonych produktów

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0469/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa oferenta – OLBRICH - GmbH
Adres oferenta – D46395 Bocholt, Niemcy
Data wpłynięcia – 21.03.2019
Cena oferty po negocjacjach (EUR) – 2 626 500,00 EUR
Kurs średni NBP z 17.06.2019 ( EUR = 4,2599 PLN)
Cena oferty (PLN) – 11 188 627,35 PLN
Liczba wyświetleń: 576