Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi wspierające i aktywizujące w formie indywidualnej terapii z logopedą w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

Data publikacji: 18.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2019

Numer ogłoszenia

1167633

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia pn.: OFERTA WZÓR.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
3. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów
w języku innym niż język polski.
6. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres pcprnamyslow@poczta.onet.pl lub
c) faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 77 4105193
7. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi
w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).
8. Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
11. W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
13. Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
15. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
17. Termin składania ofert: oferty należy składać do końca upływu dnia
26.02.2019 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą
w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:30 do 15:30 w dni tygodnia
od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcprnamyslow@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dyrektor PCPR Ryszard Kalis za pośrednictwem maila: pcprnamyslow@poczta.onet.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi wspierające i aktywizujące w formie indywidualnej terapii z logopedą w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej –
II edycja współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: namysłowski Miejscowość: miejsce zamieszkania rodziny zastępczej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja, zaplanowano aktywizację społeczną i zdrowotną wychowanków pieczy zastępczej w powiecie namysłowskim. Zadanie to stanowi realizacje usług wspierających i aktywizujących, które mają na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego i podniesienie jakości życia wychowanków.

Przedmiot zamówienia

1) Diagnoza oraz prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej, której celem jest
usunięcie wady wymowy (np. seplenienia) u 10 wychowanków pieczy zastępczej.
2) Miejsce realizacji zadania – w domu rodziny zastępczej:
a) Gmina Wilków: Pągów (1 dziecko);
b) Gmina Domaszowice: Włochy (1 dziecko);
c) Gmina Świerczów: Bąkowice (1 dziecko);
d) Gmina Namysłów: Kamienna (2 dzieci), Minkowskie (1 dziecko),
Krasowice (1 dziecko);
e) Gmina Pokój: Kopalina (1 dziecko), Zieleniec (1 dziecko), Krogulna
(1 dziecko).
3) Łączna ilość godzin: 640 godzin zegarowych, max ilość godzin jaka przysługuje
na jednego uczestnika wynosi 64 godziny zegarowe (średnio w miesiącu na każde
dziecko 4 h).
4) Termin realizacji zamówienia: III 2019 r. – VI 2020 r.
5) Świadczenie usług opieki logopedycznej obejmuje, m.in.:
a) diagnozowanie logopedyczne;
b) prowadzenie terapii logopedycznej m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń
rozwijających aspekt mowy poprzez realizację ćwiczeń oddechowych
i fonacyjnych, ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczeń słuchu
fonematycznego dostosowanych do wieku i rozwoju dzieci;
c) dojazd do dzieci na terenie powiatu namysłowskiego;
d) współpracę z rodzicami oraz stała ewaluacja postępów dzieci objętych
wsparciem;
e) dokumentowanie pracy w postaci: sprawozdań z wykonywanych czynności,
sporządzanych po każdej sesji logopedycznej i składanych Zamawiającemu na
koniec każdego miesiąca;
f) ustalanie dla każdej osoby indywidualnego grafiku spotkań;
g) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w szczególności: dziennika
obecności, końcowego raportu w formie pisemnej informacji nt. efektów pracy
z dzieckiem, postępów oraz zaleceń w dalszym działaniu.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne

1) Diagnoza oraz prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej, której celem jest
usunięcie wady wymowy (np. seplenienia) u 10 wychowanków pieczy zastępczej.
2) Miejsce realizacji zadania – w domu rodziny zastępczej:
a) Gmina Wilków: Pągów (1 dziecko);
b) Gmina Domaszowice: Włochy (1 dziecko);
c) Gmina Świerczów: Bąkowice (1 dziecko);
d) Gmina Namysłów: Kamienna (2 dzieci), Minkowskie (1 dziecko),
Krasowice (1 dziecko);
e) Gmina Pokój: Kopalina (1 dziecko), Zieleniec (1 dziecko), Krogulna
(1 dziecko).
3) Łączna ilość godzin: 640 godzin zegarowych, max ilość godzin jaka przysługuje
na jednego uczestnika wynosi 64 godziny zegarowe (średnio w miesiącu na każde
dziecko 4 h).
4) Termin realizacji zamówienia: III 2019 r. – VI 2020 r.
5) Świadczenie usług opieki logopedycznej obejmuje, m.in.:
a) diagnozowanie logopedyczne;
b) prowadzenie terapii logopedycznej m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń
rozwijających aspekt mowy poprzez realizację ćwiczeń oddechowych
i fonacyjnych, ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny, ćwiczeń słuchu
fonematycznego dostosowanych do wieku i rozwoju dzieci;
c) dojazd do dzieci na terenie powiatu namysłowskiego;
d) współpracę z rodzicami oraz stała ewaluacja postępów dzieci objętych
wsparciem;
e) dokumentowanie pracy w postaci: sprawozdań z wykonywanych czynności,
sporządzanych po każdej sesji logopedycznej i składanych Zamawiającemu na
koniec każdego miesiąca;
f) ustalanie dla każdej osoby indywidualnego grafiku spotkań;
g) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w szczególności: dziennika
obecności, końcowego raportu w formie pisemnej informacji nt. efektów pracy
z dzieckiem, postępów oraz zaleceń w dalszym działaniu.

Harmonogram realizacji zamówienia

III 2019 – VI 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponującymi osobami (min. 1 osoba) posiadającymi minimum:

1) wykształcenie wyższe kierunkowe,
2) kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (kursy zawodowe, studia podyplomowe itp.),
3) min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym
z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki zostały zawarte w §3 ust. 3-5 załącznika nr 2 do ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do ogłoszenia (w szczególności w §6)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zawarte jest w treści złożonej oferty.
2. Dokumenty (kserokopie, skany) potwierdzające posiadanie wykształcenia.
3. Dokumenty (kserokopie, skany) potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia zajęć (kursy zawodowe, studia podyplomowe itp.).
4. Wykaz doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi
z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej – oświadczenie zawarte w treści oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert tj.:
Kryterium oceny ofert jest:

1. Cena waga max 70/100pkt.
Ilość punktów cena = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 70.
2. Doświadczenie (w latach/miesiącach) specjalisty w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej waga max 30/100 pkt.
Ilość punktów doświadczenia (w latach/miesiącach) specjalisty = (Doświadczenie specjalisty w badanej ofercie (ilość lat/miesięcy)/ Największe wykazane doświadczenie (ilość lat/miesięcy) specjalisty spośród złożonych ofert)
x 30.
1) Doświadczenie specjalisty w kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia
specjalisty w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej i weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych
w ofercie.
2) W kryterium doświadczenie specjalisty punktowane będzie doświadczenie powyżej minimum określonego w pkt. IV. 3, tj.: 3 lat=36 miesięcy.
3) Specjalista posiadający 3 letnie doświadczenie (36 miesięcy) otrzyma 0 punktów
w tym kryterium. W przypadku posiadania doświadczenia krótszego niż pełny rok, tj.: 12 miesięcy (powyżej wymaganego min. 36 miesięcy) należy podać ilość miesięcy posiadanego doświadczenia specjalisty. Pozostałe oferty w takim przypadku zostaną przeliczone na miesiące.
3. Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku zastosowanych kryterium oceny ofert jw. oraz odpowiadającym wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Wykluczenia zostały zawarte w punkcie IV podpunkcie 1 oraz 2 ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT NAMYSŁOWSKI

Adres

pl. Plac Wolności 12a/niedotyczy

46-100 Namysłów

opolskie , namysłowski

Numer telefonu

774103695

Fax

774103922

NIP

7521299471

Tytuł projektu

Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0024/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Magdalena Muzyka
ul. Sienkiewicza 10/4
46-200 Kluczbork
Data wpłynięcia oferty: 25.02.2019 r. godz. 10:30
Cena oferty: 51.200,00 zł
Liczba wyświetleń: 244