Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/Caritas/1 z dnia 15.02.2019 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę doposażenia do świetlicy CAB

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-03-2019

Numer ogłoszenia

1167140

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz z formularzem cenowym, do dnia 01.03.2019 r.
a. do godz. 14:30 w formie papierowej pisemnej na adres:
Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok, do Sekretariatu (pokój nr. 2) – (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w zamkniętej kopercie.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej, kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz poprzez informację na stronie internetowej.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

amakicka@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Ciereszko, Anna Radziszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 651 90 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia do placówki wsparcia dziennego –prowadzonej przez Zamawiającego.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.
3. W ramach zamówienia przewidujemy zakup doposażenia z podziałem na:
 część I zamówienia SPRZĘT SPORTOWY A
 część II zamówienia SPRZĘT SPORTOWY B
4. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest w załączniku nr 2.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, o których mowa w punkcie 3 (część I, część II).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

Przedmiot zamówienia

. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa doposażenia do placówki wsparcia dziennego –prowadzonej przez Zamawiającego.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.
3. W ramach zamówienia przewidujemy zakup doposażenia z podziałem na:
 część I zamówienia SPRZĘT SPORTOWY A
 część II zamówienia SPRZĘT SPORTOWY B
4. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest w załączniku nr 2.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części, o których mowa w punkcie 3 (część I, część II).

Kod CPV

37400000-2

Nazwa kodu CPV

artykuły i sprzęt sportowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

37441500-6 Skakanki
37441700-8 Piłki do ćwiczeń
37421000-5 Maty gimnastyczne
37461220-5 Stoły do gry w piłkarzyki
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zamówienia ustala się w terminie: do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują odpowiednimi zasobami potrzebnymi do realizacji zadania,
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
a. nastąpi zmiana adresu dostawy, wskazanego w pkt. VI. ptk 9.
b. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ofertę Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [oświadczenie zawarte w załączniku nr 1].
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym [oświadczenie zawarte w załączniku nr 1].
4. Formularz rzeczowo cenowy – szczegółowa lista materiałów [załącznik nr 2].
5. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

W zapytaniu omyłkowo został podany kod CPV: 37421000-5 Maty gimnastyczne, których beneficjent nie zamawia. Proszę o składanie ofert zgodnie z formularzem cenowym, będącym załącznikiem do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena ryczałtowa brutto – waga 100%
1. Punktacja jest przyznawana na każdą część zamówienia odrębnie, 1% =1 pkt
2. Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto – łączna wartość zamówienia za materiały wskazane w poszczególnych częściach zamówienia – w załączniku nr 2
3. Ocena w ramach kryterium cenowego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / CoB x 100 pkt
gdzie:
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny.
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto;
COB – cena ofertowa brutto poszczególnego pakietu w ofercie badanej
4. Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do zawarcia umowy - załącznik nr 3.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie dodatkowych ofert cenowych.
7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA DIALOG

Adres

ks. Adama Abramowicza 1

15-872 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857424041

Fax

857424042

NIP

5422709108

Tytuł projektu

Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin

Numer projektu

RPPD.07.02.02-20-0001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. OFERTY WYBRANE DO REALZaCJI
a. Cześć I zamówienia SPRZĘT SPORTOWY A –KAJA Kozłowscy Sp. J. Ul. Św. Rocha 5/3 15-979 Białystok, Cena: 1571,91 PLN, Data wpłynięcia oferty 01.03.2019r. - Oferta przyjęta do realizacji

b. Część II zamówienia SPRZĘT SPORTOWY B –Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź, Cena: 765,00 PLN, Data wpłynięcia oferty: 01.03.2019r. - Oferta przyjęta do realizacji

II. PELNA LISTA PODMIOTÓW, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY
a. Część I zamówienia - SPRZĘT SPORTOWY A –12 ofert:


1. „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno, Cena: 3664,00 PLN
2. FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA WIXIM Grzegorz Ułasiuk, Plac Szkolny Dwór 23, 21-500 Biała Podlaska , Cena: 2894,00 PLN
3. P.H .U. ONBEST Janina Florkiewicz, ul. Wojska Polskiego 85 A, 21-550 Terespol, Cena : 2989,40 PLN
4. Hurtownia sportowa KAL-SPORT Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, Cena : 2875,00 PLN
5. SPEED TENDERS Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 1 A, 37-200 Przeworsk, Cena: 3488,80 PLN
6. KAJA Kozłowscy Sp. J. Ul. Św. Rocha 5/3 15-979 Białystok, Cena: 1571,91 PLN
7. COLOSEO Justyna Kotlewska Al. Jana Pawla II 35, 83-200 Starogard Gdański, Cena: 3926,20 PLN
8. KOMETKA Sp. z o. o. Ul. Dziesięciny 54 15-806 Białystok, Cena: 2130,74 PLN
9. LorsoSport Sp. z o. o. Ul. Jana Pawła II 47, 15-703 Białystok, Cena: 2103,41 PLN
10. CHEC-SPORT Anna Chęć Ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska, Cena: 3223,00 PLN
11. CEZAS sp. z o. o.,Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, Cena: 4958,40 PLN
12. MANTIS Łukasz Babulewicz, Ul. Dworska 64/9, 15-756 BiałystokCena: 2496,40 PLN

b. Część II zamówienia - SPRZĘT SPORTOWY B – 11 ofert:

1. „DRZEWIARZ-BIS” Sp. z o.o. ul. Kardynała Wyszyńskiego 45 a, 87-600 Lipno, Cena: 1615,00 PLN
2. Hurtownia sportowa KAL-SPORT Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, Cena: 1680,00 PLN
3. FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA WIXIM Grzegorz Ułasiuk Plac Szkolny Dwór 23, 21-500 Biała Podlaska, Cena: 1596,00 PLN
4. P.H.U. ONBEST Janina Florkiewicz ul. Wojska Polskiego 85 A, 21-550 Terespol, Cena: 1808,00 PLN
5. SPEED TENDERS Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 1 A, 37-200 Przeworsk , Cena: 1506,40 PLN
6. Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. POW 25, 90-248 Łódź, Cena: 765,00 PLN
7. KAJA Kozłowscy Sp. J. Ul. Św. Rocha 5/3 15-979 Białystok, Cena: 979,79 PLN
8. KOMETKA Sp. z o. o. Ul. Dziesięciny 54 15-806 Białystok , Cena: 1053,67 PLN
9. CHEC-SPORT Anna Chęć Ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska , Cena: 1426,00 PLN
10. CEZAS sp. z o. o. Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, Cena: 1927,66 PLN
11. MANTIS Łukasz Babulewicz Ul. Dworska 64/9, 15-756 Białystok, Cena: 1820,00 PLN
Liczba wyświetleń: 303