Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/W/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia pięciu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy przez Internet, w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia

1166718

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Złożenie oferty polega na dostarczeniu uzupełnionego i podpisanego Formularza Ofertowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 20.02.2019, do godziny 23:59 (decyduje data wpływu oferty, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane) w jeden z następujących sposobów:
1) Drogą pocztową, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego – Fundacja Ari Ari
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/77, 85-858 Bydgoszcz
2) Elektronicznie na adres e-mail: ariari@ariari.org
przy czym w przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .jpeg, .png, .pdf, .zip. – czytelny skan o zalecanej rozdzielczości min. 150 DPI

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ariari@ariari.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Longin Graczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 289 915

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1.
Wybór doradcy zawodowego w celu realizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu jako instrumentu aktywizacji zawodowej dla 5 grup po 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu, w okresie od 1.03 do 31.03.2019r.

Część 2.
Wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych w trakcie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego, w okresie od 1.03 do 31.03.2019r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego w celu realizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu jako instrumentu aktywizacji zawodowej dla 5 grup po 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu, w okresie od 1.03 do 31.03.2019r. oraz wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych w trakcie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego.

Przedmiot zamówienia

Wybrany doradca zawodowy zrealizuje łącznie 160 godzin usługi prowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu (po 32h dla każdej z grup) w okresie od 1.03 do 31.03.2019r. Warsztaty dla każdej grupy trwają 4 dni po 8h warsztatów dziennie.
W warsztatach będzie uczestniczył asystent trenera (doradcy zawodowego), który również zrealizuje łącznie 160 godzin usługi szkoleniowej. Zadaniem asystenta będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych (udźwiękawiających i powiększających).
Do każdej grupy będzie przydzielony wolontariusz pomagający uczestnikom w poruszaniu się po ośrodku.
Program warsztatów:
- testy sprawdzające w dniu rozpoczęcia warsztatów,
- samopoznanie – predyspozycje, możliwości, ograniczenia, preferencje zawodowe,
- kreowanie wizerunku on-line i zarządzanie tożsamością jako kandydata do pracy,
- źródła i sposoby poszukiwania pracy,
- redagowanie dokumentów aplikacyjnych, w tym video-CV,
- Internet jako źródło poszukiwania pracy i informacji o pracodawcach,
- analiza treści ogłoszeń oraz sprawdzanie wiarygodności potencjalnego pracodawcy
- rozmowa kwalifikacyjna – przygotowanie i kontakt z pracodawcą, scenki sytuacyjne
- testy sprawdzające w dniu zakończenia warsztatów,
- egzamin końcowy.

W zajęciach będzie wykorzystywany sprzęt komputerowy z oprogramowaniem specjalistycznym (programy udźwiękawiające i powiększające) z dostępem do Internetu.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

warsztaty dla każdej z 5 grup będą trwały 32 godziny realizowane w trakcie 4 dni po 8 godzin. Termin realizacji wszystkich warsztatów: od 01 do 31 marca 2019r. Dokładny termin realizacji warsztatów dla każdej z grup zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do końca lutego 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dla części 1:
a) posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m.in. z przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dopuszczające do świadczenia usług doradczych zgodnie z przyjętymi standardami realizacji usług rynku pracy, m.in.: pełną zdolność do czynności prawnych.

Wiedza i doświadczenie

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Dla części 1:
a) wykształcenie wyższe magisterskie i odpowiednie kwalifikacje do wykonywania doradztwa/ aktywizacji zawodowej, jak kurs/szkolenie doradztwa zawodowego/ treningów personalnych lub równoważne,
b) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego. Przez „min. 2-letnie doświadczenie zawodowe” rozumie się min. 24 miesięczne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych doradcy zawodowego, w łącznym wymiarze min. 300 godzin. Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa / treningów dla osób z dysfunkcją wzroku.
c) posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (wymóg dotyczy przedsiębiorców)
Dla części 2:
a) posiadają wykształcenie potwierdzające znajomość aplikacji specjalistycznych dla osób z dysfunkcją wzroku,
b) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia (jako trener prowadzący lub asystujący) kursów i warsztatów dla osób z dysfunkcją wzroku z użyciem aplikacji specjalistycznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Celem potwierdzenia spełnienia warunków, przez Wykonawców, o których mowa w pkt. VIII, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych szkoleń
4. Załącznik nr 4 – Wykaz doradców/ trenerów wyznaczonych do realizacji zadania
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty doradcy zawodowego:
Sposób oceny: najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny i okresu doświadczenia w pracy
z osobami z dysfunkcją wzroku.

1. Cena
Punktacja od 0 do 40
Waga: 40%
Oferent posiadający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 40.
K cena = Kryterium cena = (C min/b.of. x 40)
C min = Cena najniższej oferty
C b.of. = Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 40
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu poszukiwania pracy
Punktacja od 0 do 30
Waga 30%
Oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu poszukiwania pracy od 2014 roku otrzymuje 30 punktów, oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem od 2016 roku otrzymuje 15 punktów
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30
3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i poradnictwa dla osób z dysfunkcją wzroku
Punktacja od 0 do 30
Waga 30%
Oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i poradnictwa dla osób z dysfunkcją wzroku od 2014 roku otrzymuje 30 punktów, oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem od 2016 roku otrzymuje 15 punktów
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 30

Ocena oferty asystenta:
Sposób oceny: najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny i okresu doświadczenia w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku.
1. Cena
Punktacja od 0 do 60
Waga: 60%
Oferent posiadający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 60.
K cena = Kryterium cena = (C min/b.of. x 60)
C min = Cena najniższej oferty
C b.of. = Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 60
2. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów dla osób z dysfunkcją wzroku
Punktacja od 0 do 40
Waga 40%
Oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i poradnictwa dla osób z dysfunkcją wzroku w ilości 800 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 40 punktów, oferent legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w ilości 400 godzin zrealizowanych szkoleń otrzymuje 20 punktów

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 40

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Adres

Grunwaldzka 12/B

50-355 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713228015

NIP

8981624789

Tytuł projektu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Numer projektu

RPDS.09.01.02-02-0005/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
1.Centrum Doradczo-Szkoleniowe Stanisław Podlaski, ul. B. Prusa 11/4, 67-300 Szprotawa
data wpływu oferty: 20.02.2019
cena: 90 zł brutto za godzinę, 2880 zł brutto za kurs
oferta częściowa
2.Katarzyna Gajewska, ul. Lubomira 6/10, 04-002 Warszawa
data wpływu oferty: 20.02.2019
cena: 89 zł brutto za godzinę, 2848 zł brutto za kurs
oferta częściowa
Część 2:
Tyflokom Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
data wpływu oferty: 20.02.2019
cena: 60 zł brutto za godzinę, 1920 zł brutto za kurs
Liczba wyświetleń: 333