Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu ETAP I: zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”, zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”, zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”, zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”

Data publikacji: 13.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

1166540

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu, ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc, sekretariat, w terminie do dnia 28.02.2019 r., do godz. 10:00.
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta na „Wykonanie robót budowlanych dla projektu „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu – zadanie 7, 8, 9, 10”. Nie otwierać przed dniem 28.02.2019 r., godz. 10:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariusz Klimek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668873040

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech zadań dla projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” tj.
1) zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”,
2) zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”,
3) zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”,
4) zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sierpecki Miejscowość: Sierpc

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sierpc i stworzenie możliwości podłączenia się do tej sieci dostawców ścieków komunalnych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech zadań dla projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu” tj.
1) zadanie 7 – „Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 –go Listopada i ul. Kilińskiego w Sierpcu”,
2) zadanie 8 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu”,
3) zadanie 9 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Targowej i ul. Sempołowskiej w Sierpcu”,
4) zadanie 10 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Sierpcu”
2. Zakres zamówienia dla zadania 7 w robotach podstawowych obejmuje:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 29,2 mb,
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm o długości 406,7 mb,
3) budowę kanału tłocznego PE Ø 90 mm o długości 35,4 mb,
4) budowę kanału tłocznego PE Ø 63 mm o długości 50,8 mb,
5) budowę studni PCV 315 mm – 36 szt.,
6) budowę studni PCV 630 mm – 5 szt.,
7) budowę studni z kręgów żelbetonowych 1200 mm – 1 szt.,
8) budowę przepompowni ścieków – 3 szt.
3. Zakres zamówienia dla zadania 8 w robotach podstawowych obejmuje:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 172,6 mb,
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm o długości 74,5 mb,
3) budowę kanału tłocznego PE Ø 90 mm o długości 52,0 mb,
4) budowę studni PCV 315 mm – 10 szt.,
5) budowę studni z kręgów żelbetowych 1200 mm – 10 szt.,
6) budowę pompowni ścieków – 1 szt. (uwaga: parametry pomp określono w załączniku nr 1 do dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu i należy je traktować jako obowiązujące w stosunku do opisu przepompowni zawartej w dokumentacji projektowej)
4. Zakres zamówienia dla zadania 9 w robotach podstawowych obejmuje:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 1069,5 mb,
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm o długości 295,1 mb,
3) budowę kanału tłocznego PE Ø 125 mm o długości 615 mb,
4) budowę studni PCV 315 mm – 23 szt.,
5) budowę studni z kręgów żelbetowych 1200 mm – 53 szt.,
6) budowę pompowni ścieków – 1 szt.
Przedmiot zamówienia dla zadania 9 nie obejmuje swoim zakresem odtworzenia nawierzchni z trylinki w ul. Sempołowskiej. Po zakończeniu robót miejsca wykopów należy zasypać i zagęścić przy użyciu pospółki do rzędnej uzgodnionej z zarządcą drogi.
5. Zakres zamówienia dla zadania 10 w robotach podstawowych obejmuje:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 875,0 mb,
odcinki S18 - S31, S31 – S59, S67 – S42, S63 – S33
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm o długości 87,4 mb, (odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach wyszczególnionych w pkt 1 )
3) budowę studni PCV 315 mm – 19 szt.,
4) budowę studni PCV 600 mm – 14 szt.,
5) budowę studni z kręgów żelbetowych 1200 mm – 24 szt.,

Kod CPV

45232440-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie:
1) do dnia 29.11.2019 r. dla zadania 7,
2) do dnia 14.06.2019 r. dla zadania 8,
3) do dnia 29.11.2019 r. dla zadania 9,
4) do dnia 29.11.2019 r. dla zadania 10,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków, w tym jedna o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że
a) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robót w zakresie branży sanitarnej,
b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robót elektrycznych lub elektroenergetycznych,
c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robót w zakresie branży drogowej.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł,
b) Posiada ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000 000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach, jeżeli:
1) zmiana nie będzie stanowiła istotnej zmiany postanowień zawartej umowy,
2) zmiana będzie stanowiła istotną zmianę postanowień zawartej umowy, o ile nie będzie prowadziła do zmiany charakteru umowy i zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków zamiany:
a) terminów wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w części IV pkt 1-4 SIWZ o czas trwania okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót z powodu:
i. przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jeżeli te przyczyny miały wpływ na wykonywanie umowy,
ii. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy,
iii. wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
iv. działania sił natury uniemożliwiających prowadzenie robót budowalnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
v. niezależnych od żadnej ze stron działań osób trzecich uniemożliwiających prowadzenie robót budowalnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
b) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3) zmiana będzie dotyczyła realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stała się niezbędna i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
ii) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
6) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ)
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ust 1 -5 SIWZ,
3) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, tj.:
a) dowód potwierdzający wniesienie wadium,
b) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku składania oferty wspólnej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu nie objętych zamówieniem podstawowym podobnych do będących przedmiotem niniejszego zamówienia robót budowlanych, nieprzekraczających 10 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu z zachowaniem zasad konkurencyjności, z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia uzupełniającego ustalone zostanie w oparciu o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku nie wystąpienia opisu robót dodatkowych w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie w oparciu o nakłady rzeczowe zawarte w katalogach nakładów rzeczowych, oraz średnie ceny jednostkowe publikowane przez SEKOCENBUD w okresie realizacji robót.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydują kryteria oceny ofert:
1) „cena” (C) – do 90 punktów,
2) „Okres gwarancji i rękojmi” (G) – do 10 punktów
2. Ocenie w kryterium „cena” podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór:
C = (n:w) x 90 gdzie:
C - ilość punktów zdobyta przez ofertę w kryterium „cena”
n – cena brutto najniższa z przedłożonych ofert,
w - cena brutto oferty badanej,
3. Ocenie w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” podlegać będzie zaproponowany w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” dla danej oferty zostanie ustalona odpowiednio:
Okres gwarancji i rękojmi 36-miesięcy.: 0 pkt;
Okres gwarancji i rękojmi 48-miesięcy.: 5 pkt
Okres gwarancji i rękojmi 60-miesięcy.: 10 pkt
Minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy. Ogranicza się maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” do 10 pkt bez względu na deklarowany okres. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie długości okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie minimalny okres równy 36 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
4) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo skarbowe;
7) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);;
8) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
9) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
11) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
12) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
13) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
14) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15) wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
16) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 15);
17) wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGEK" SP. Z O.O. W SIERPCU

Adres

Konstytucji 3 Maja 48

09-200 Sierpc

mazowieckie , sierpecki

NIP

7760000593

Tytuł projektu

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0139/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 143