Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 12.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2019

Numer ogłoszenia

1166265

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu ul. Saperów 14e, 82-300 Elbląg

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Kamila Wyszyńska, tel. 55 233 63 19 wew. 30 e-mail: kwyszynska@medyk-elblag.pl 2) Małgorzata Mordusewicz, tel. 55 233 63 19 wew. 25 e-mail: m.mordusewicz@medyk-elblag.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 2336319

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podniesienie kompetencji zawodowych uczestników kursów

Przedmiot zamówienia

Usługi szkoleniowe będą realizowane w postaci „Kursów” stanowiących odrębne części postępowania (przedmiot zamówienia podzielono na dwie części- kursy).


a) Kurs I:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla uczniów kierunku Technik Usług Kosmetycznych oraz nauczycieli. Tytuł kursu: Podologia – pielęgnacja stóp, nakładanie klamer drutowych VHO-OSTHOLD-SPANGE-PERFECT i pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych. Wymagania dotyczące realizacji Kursu I określone zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.
b) Kurs II:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dla uczniów kierunku Opiekun Medyczny. Tytuł kursu: Opieka paliatywna nad dzieckiem. Wymagania dotyczące realizacji Kursu II określone zostały w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.
c) Wszystkie kursy powinny być przeprowadzone w ramach obowiązujących przepisów prawnych, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia zobowiązani będą dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem zgodnie z informacją zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawcy składający oferty w niniejszym postępowaniu powinni skalkulować wszelkie koszty niezbędne dla realizacji tematyki kursu, którego oferta dotyczy.
d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie ogranicza się ilości Kursów na które Wykonawcy mogą składać oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż harmonogram poszczególnych kursów może przewidywać realizację w tych samych terminach.
e) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby sprzęt/wyposażenie, jakim będzie się on posługiwał w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia był/było zgodny/e z normami prawa.
f) Zamawiający informuje, iż Wykonawcy realizujący przedmiot zamówienia w pomieszczeniach należących do Zamawiającego będą ponosili odpowiedzialność za stan powierzonego im mienia.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia (dany zakres - kurs) zostanie zrealizowany w terminie 60 dni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą (dotyczy konkretnego zakresu - kursu)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą dysponować potencjałem umożliwiającym sprawne i fachowe przeprowadzenie kursów, na które złożą oferty.
2) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
3) Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
4) Wykonawca przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
5) Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w ustępie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
- Oświadczenie o dysponowaniu adekwatnym do zamówienia potencjałem, umożliwiającym przeprowadzenie zamówienia - zawarte w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego (punkt 6 tego formularza).
-. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zawarte w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego (punkt 7 tego formularza).
- Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (zawartość Formularza oferty)
lub
- Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy oraz tematykę prowadzonych zajęć (w celu ustalenia czy wykonawca ma doświadczenie pedagogiczne/edukacyjne w materii zbieżnej z tematyką niniejszego kursu).

Wiedza i doświadczenie

Wymagania Zamawiającego dotyczące tego warunku sprecyzowano dla każdego kursu w załączniku nr 3 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Potencjał techniczny

Wymagania Zamawiającego dotyczące tego warunku sprecyzowano dla każdego kursu w załączniku nr 3 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania Zamawiającego dotyczące tego warunku sprecyzowano dla każdego kursu w załączniku nr 3 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

Dodatkowe warunki

1) Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą dysponować potencjałem umożliwiającym sprawne i fachowe przeprowadzenie kursów, na które złożą oferty.
2) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
3) Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
4) Wykonawca przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

Warunki zmiany umowy

2) Możliwe będzie dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile nie będą prowadziły one do zmiany charakteru umowy. Każda zmiana w umowie musi być potwierdzona protokołem konieczności, zatwierdzonym przez Zamawiającego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków.
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w ustępie 4 wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
- Oświadczenie o dysponowaniu adekwatnym do zamówienia potencjałem, umożliwiającym przeprowadzenie zamówienia - zawarte w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego (punkt 6 tego formularza).
-. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – zawarte w Formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego (punkt 7 tego formularza).
- Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu (zawartość Formularza oferty)
lub
- Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy oraz tematykę prowadzonych zajęć (w celu ustalenia czy wykonawca ma doświadczenie pedagogiczne/edukacyjne w materii zbieżnej z tematyką niniejszego kursu).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
Cena (C) 90% 90 punktów
Doswiadczenie (D) 5% 5 punktów
Certyfikat na druku MEN (DM) 5% 5 punktów

3) Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci • Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty badanej "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

4) Doświadczenie: 5% (pkt)
Zasady oceny kryterium „doświadczenie” (D).
Doświadczenie będzie punktowane na podstawie zorganizowanej przez Wykonawcę (i udokumentowanej) liczby szkoleń/kursów o tematyce zbieżnej z tą realizowaną podczas kursu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. Za udokumentowanie Zamawiający uzna złożenie kserokopii/ skanów referencji/oświadczeń na których podstawie będzie można określić:
- że szkolenia/ kursy zostały przeprowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu na składanie ofert w niniejszym postępowaniu,
- że szkolenia/kursy zostały należycie wykonane;
- dla kogo świadczono usługę;
- tematykę szkoleń/kursów.
Wykaz zorganizowanych szkoleń tego typu w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zorganizowane 1 szkolenie/kurs wymóg minimalny – 0 pkt
Zorganizowane 2 szkolenia/kursy – 2 pkt
Zorganizowane 3 szkolenia/kursy – 5 pkt – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium doświadczenie. Podanie w ofercie/formularzu cenowym większej niż 3 liczby przeprowadzonych szkoleń/ kursów zostanie punktowane tak jakby wykonawca zrealizował 3 szkolenia/ kursy – Wykonawca otrzyma w tym kryterium 5 punktów. Podanie w ofercie/formularzu cenowym mniejszej niż 1 liczby przeprowadzonych szkoleń/ kursów zostanie uznane za niespełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Wykonawca mimo niemożliwości wykazania się przeprowadzonymi szkoleniami/kursami przedstawi dowody, iż posiada, co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe pedagogiczne/edukacyjne w tematyce zbieżnej z niniejszym kursem.
5) Certyfikat na druku MEN: 5% (pkt)
Wydanie przez Wykonawcę zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku MEN, zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1632).
Zasady oceny kryterium „Certyfikat na druku MEN” (DM)
Wykonawca, który po zakończeniu kursu wystawi certyfikat na druku MEN (zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami) otrzyma 5 pkt.
Zamawiający rozróżnia certyfikaty na dwa rodzaje:
- wydane na druku Wykonawcy z danymi zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1632) – wydanie takiego certyfikatu jest warunkiem wymaganym przez Zamawiającego, nie spełnienie tego warunku przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty;
- wydane zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1632) na druku MEN – spełnienie tego warunku spowoduje, że wykonawca otrzyma 5 pkt w niniejszym kryterium.
6) Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru:
W = Pi(C) + D+ DM
gdzie:
W - punktowa wartość oferty
Pi (C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
D - liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie
DM - liczba punktów uzyskanych w kryterium Certyfikat na druku MEN

Maksymalna liczba punktów, jakie badana oferta może uzyskać wynosi 100.

7) Ostateczna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie.
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych.
b) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania:
1) w przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem;
3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
4) W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiających osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Adres

Emilii Plater 1

11-041 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

89510750309

Fax

895219569

NIP

7392965551

Tytuł projektu

Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy

Numer projektu

RPWM.02.04.02-28-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kurs I Podologia – pielęgnacja stóp, nakładanie klamer drutowych VHO-OSTHOLD-SPANGE-PERFECT i pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych : MIRALEX Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła, 14.02.2019 r., cena: 20.000,00 zł
Kurs II Opieka paliatywna nad dzieckiem: Fundacja Żółty Szalik ul. Braniewska 11, 14-530 Frombork, 20.02.2019 r., cena: 6000,00 zł
Liczba wyświetleń: 233