Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym 02/2019/proj.D/3.2/POIS

Data publikacji: 14.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

1166164

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Komunikat z dnia 14.05.2019 r.

Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 17.06.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godz. 16.10.
Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

Komunikat z dnia 12.04.2019 r.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 16.05.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. o godz. 16.10.
Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 16.05.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

Komunikat z dnia 18.03.2019 r.
Laude Smart Intermodal S.A. informuje, że wydłuża nabór ofert na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych (swap body) o numerze referencyjnym postępowania 02/2019/proj.D/3.2/POIS do dnia 16.04.2019 r. do godz. 16.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. o godz. 16.10.
Powyższe zmiany wprowadzone zostały do treści zaktualizowanego Zapytania ofertowego: Rozdział 7 Opis sposobu przygotowania ofert:
ust. 5 zaktualizowano treść na:
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.
ust. 8 zaktualizowano treść na:
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.

Do treści zapytania ofertowego i załączników nie wprowadzono żadnych innych zmian oprócz wskazanych powyżej. Zmiany opublikowano na stronie Zamawiającego oraz przesłano do DUUE.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami,
- Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego,
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
- oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5 Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia – nadwoziami wymiennymi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3,
- dowody potwierdzające należyte wykonania dostaw, np. referencje od trzech podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3) Zapytania ofertowego,
- Harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 4) Zapytania ofertowego,
- pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do nie wynika z dokumentu rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 17.06.2019 r. do godziny 16.00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na dostawę 200 sztuk nadwozi wymiennych”, postępowanie nr 02/2019/proj.D/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub kurierem przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust. 5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 16:10. W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu. Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora. Wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą być obecni przy ich otwarciu.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

janusz.gorski@laude.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48566190789 / 501 871 005

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk specjalistycznych nadwozi wymiennych 40’.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.
Dostarczone nadwozia wymienne mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienie nowych tras.

Nadwozia muszą zostać wykonane zostaną wg projektu Zamawiającego. Rysunek techniczny oraz szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona zainteresowanym Uczestnikom po zapoznaniu się, zaakceptowaniu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały maksymalnie w terminie 9 miesięcy po podpisaniu umowy. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego po podpisaniu załączonej do zapytania ofertowego jako załącznik nr 6 umowy o poufności (nda).

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:
Niezbędne funkcjonalności:
- możliwość przenoszenia za pomocą dźwigów, wózków widłowych, suwnic lub nośników kontenero-wych
- łączenie funkcji środka transportu z rolą mobilnego modułu magazynowego
- realizacja koncepcji zręcznej, zwinnej logistyki (koncepcja przedsiębiorstwa sprawnego)
- redukcja kosztów magazynowania, zwiększenie elastyczności logistyki
- zwiększona kubatura w odniesieniu do standardowej naczepy

Parametry urządzenia:
- nadwozia wymienne 40’
- długość 12192mm
- zabudowa typu firanka
- ładowność minimum 35 europalet
- ładowność minimum 35 ton brutto

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dostarczone nadwozia wymienne mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienie nowych tras.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk specjalistycznych nadwozi wymiennych 40’.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.


Nadwozia muszą zostać wykonane zostaną wg projektu Zamawiającego. Rysunek techniczny oraz szczegółowa specyfikacja zostanie udostępniona zainteresowanym Uczestnikom po zapoznaniu się, zaakceptowaniu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały maksymalnie w terminie 9 miesięcy po podpisaniu umowy. Wymaga się aby nadwozia wyprodukowane zostały na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego po podpisaniu załączonej do zapytania ofertowego jako załącznik nr 6 umowy o poufności (nda).

Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:
Niezbędne funkcjonalności:
- możliwość przenoszenia za pomocą dźwigów, wózków widłowych, suwnic lub nośników kontenero-wych
- łączenie funkcji środka transportu z rolą mobilnego modułu magazynowego
- realizacja koncepcji zręcznej, zwinnej logistyki (koncepcja przedsiębiorstwa sprawnego)
- redukcja kosztów magazynowania, zwiększenie elastyczności logistyki
- zwiększona kubatura w odniesieniu do standardowej naczepy

Parametry urządzenia:
- nadwozia wymienne 40’
- długość 12192mm
- zabudowa typu firanka
- ładowność minimum 35 europalet
- ładowność minimum 35 ton brutto

Kod CPV

34000000-7

Nazwa kodu CPV

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Harmonogram realizacji zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy. Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji po 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wiedza i doświadczenie

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Potencjał techniczny

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dodatkowe warunki

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Warunki zmiany umowy

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
1. oferowana cena (80%)
2. termin realizacji zamówienia (20%)

Wykluczenia

SZCZEGÓŁY W TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Adres

Włocławska 131

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566190701

Fax

566190740

NIP

9562224293

Tytuł projektu

Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0030/18-00

Inne źródła finansowania

Zakupione nadwozia wymienne będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (POIS.03.02.00-00-0030/18).
Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 409