Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na zakup wyłącznika elektrycznego

Data publikacji: 11.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1166052

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub w formie pisemnej na adres: TZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 6, 41-909 Bytom lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: biuro@tzpolska.pl w terminie do końca dnia 18.02.2019. Na kopercie/ w temacie wiadomości proszę podać „oferta na wyłącznik elektryczny”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tzpolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Lenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 301 53 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego wyłącznika elektrycznego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowego wyłącznika elektrycznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup wyłącznika elektrycznego, który musi posiadać specyfikację techniczną nie gorszą niż:

• Przystosowanie do zasilania z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym o napięciu znamionowym 500V/50Hz, 1000V/50Hz lub 1160V/50Hz
• Przystosowanie do zasilania dwóch odpływów z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym o napięciu znamionowym 400V/50Hz
• Zmiana napięcia sieci zasilania odpływu będzie odbywać się przy użyciu transformatora trójfazowego 3x(2x500)/3x400(230)V - 3x24V.
• Dostosowanie sterownika wyłącznika do współpracy z układem hamulcowym.
• Wyposażenie odpływów o napięciu znamionowym 400V/50Hz w zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, asymetrowe i upływowe.
• Zdalne sterowanie torami stycznikowymi.
• Zabudowane obwody sygnalizacji informujące o obecności napięcia zasilania, stanach normalnej pracy i stanach awaryjnych.
• Aparatura elektryczna umieszczona w obudowie przeciwwybuchowej o stopniu ochrony IP54.
• Spełnianie norm pracy w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (po-mieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
• Spełnienie wymagań dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i możliwość stosowania jako urządzenia grupy I kategorii M2.

Kod CPV

43000000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy elementów: do 16 tygodni od podpisania umowy i przelania zaliczki, jeśli będzie wymagana.
Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego do siedziby TZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 6, 41-909 Bytom

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w zamówieniu może ubiegać się Wykonawca, który posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca będzie posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia oraz obsługi gwarancyjnej.

Dodatkowe warunki

1. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert w uzasadnionych przypadkach.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,
c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy formy pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane są załączniki do oferty:
a) Oświadczenie o braku powiązań.
b) Dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.
c) Oświadczenie Oferenta.
d) Formularz oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Termin realizacji
Kryterium III: Okres Gwarancji
Kryterium IV: Właściwości techniczne

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium I: Cena netto
Waga: 40
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 100 i mnożony przez wagę 40%.

Kryterium II: Termin realizacji
Waga: 10
Sposób oceny:
Termin realizacji zamówienia, tj. moment dostawy towaru do Zamawiającego do 12 tygodni - 30 pkt.
Termin realizacji projektu powyżej 12 tygodni do 16 tygodni - 5 pkt.
Termin realizacji projektu powyżej 16 tygodni– 0 pkt.
Ilość punktów w kryterium termin realizacji = (suma otrzymanych punktów)/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 pkt. x waga kryterium 10%.

Kryterium III: Okres Gwarancji
Waga: 10
Sposób oceny:
Okres gwarancji 24 miesiące i powyżej – 20 pkt.
Okres gwarancji od 18 do 23 miesięcy – 10 pkt.
Okres gwarancji poniżej 18 miesięcy – 0 pkt.
Ilość punktów w kryterium okres gwarancji = (suma otrzymanych punktów)/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 pkt. x waga kryterium 10%.

Kryterium IV: Właściwości techniczne (zgodnie z tabelą oceny właściwości technicznych zamieszczoną w zapytaniu ofertowym)
Waga: 40
Sposób oceny:
Ilość punktów w kryterium właściwości technicznych = (suma otrzymanych punktów(suma punktów pozycji od 1 do 10 dla oceny oferty))/(max.do otrzymania liczba punktów) x 100 pkt. x waga kryterium 40%.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania (jako suma punktów z 4 kryteriów) = 100

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielnie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest po-wiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szyby Rycerskie 6

41-909 Bytom

śląskie , Bytom

NIP

9691286037

Tytuł projektu

Badanie hamulców i zgarniaczy w warunkach warsztatowych oraz w środowisku pracy w celu poprawy ich parametrów.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0640/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta została złożona w dniu 15.02.2019 przez firmę Eltech sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Murckowskiej 75. Zaproponowana cena przedmiotu zamówienia to 26000,00 zł netto / 31980,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 214