Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem oferty sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

Data publikacji: 08.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-02-2019

Numer ogłoszenia

1165607

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie dotyczy wyłonienia dostawcy systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem oferty sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wypełnionymi Załącznikami (nr 1 i nr 3) do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do 22.02.2019 w sekretariacie Nabywcy, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Zespół Szkół nr 6, ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com z oznaczeniem: Zakup i dostawa systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsług w/w urządzeń

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 4577098

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego oraz przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu obsługi w/w systemu , a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem oferty sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego w ramach projektu pt.: "Drukarz - zawód z przyszłością"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego oraz przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu obsługi w/w systemu , a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy UDA - RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia/oprogramowanie spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. Wszystkie lub niektóre materiały objęte dostawą mogą być używane.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowych.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia podstawowego szkolenia dotyczącego obsługi systemu produkcyjnego 1 nauczycielowi szkoły.
Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony system produkcyjny wg opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2, licząc od dnia dostarczenia sprzętu oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na w/w sprzęt.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

termin realizacji zamówienia do 12.03.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą prać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3), że posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą prać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3), że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą prać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3),:
a) Zadeklarują, pochodzenie oferowanego środka trwałego (dotyczy oferowania używanego sprzętu)
b) Zadeklarują, że oferowany środek trwały nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych; (dotyczy oferowania używanego sprzętu)
c) Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz. U z 2018r poz. 1000 do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”;
d) W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Podmiot wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”;
e) Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
f) Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
g) Dostawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
h) Dostawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%
Dostawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru określonym w Załączniku nr 1.
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, instalacji i szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu częściowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

0324332128

Fax

032 42 24 124

NIP

6420010758

Tytuł projektu

Drukarz - zawód z przyszłością.

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Dostawca odstąpił od podpisania umowy i dostarczenia sprzętu
Liczba wyświetleń: 275