Strona główna
Logo unii europejskiej

Wtryskarka dwukolorowa do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym

Data publikacji: 05.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1164988

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy, iż istnieje możliwość wpłaty wadium w walucie obcej.
Nr rachunku do wpłaty wadium w walucie EURO: KOD SWIFT: WBKPPLPP 61 1500 2208 0000 6643 0000
Wartość wpłaconej kwoty zostanie przeliczona wg kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2019 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy Fagum-Stomil Sp. z o.o., ul. Łapiguz 118, 21-400 Łuków lub elektronicznie na adres e-mail: info@fagum.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Monika Mateusiak tel. 25-798-42-40 e-mail: sekretariat@fagum.pl Kamil Piskorz tel. 25-798-42-40 e-mail: info@fagum.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@fagum.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Piskorz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

25-798-42-40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wtryskarka dwukolorowa do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym – 1 szt. (nowa)

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu zakupi jedną wtryskarkę dwukolorową przeznaczoną do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków Miasto

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa maszyn w celu realizacji zadań projektu: „Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA” nr ewidencyjny POIR.03.02.01-06-0024/17, w trybie zapytania
ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1.: Badania na rynek.

Przedmiot zamówienia

Wtryskarka dwukolorowa do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym – 1 szt. (nowa)

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu zakupi jedną wtryskarkę dwukolorową przeznaczoną do bezpośredniego łączenia cholewki obuwniczej z materiałem modyfikowanym.

Minimalne parametry:

- 8 stanowisk,
- dwa niezależne układy plastyfikujące,
- średnica ślimaka 100 mm,
- cylinder wtryskowy 220 cm3,
- przystosowane do produkcji obuwia wysokiego, tj. kaloszy
- przystosowane do wtrysku form stalowych lub aluminiowych
- współpraca z automatem do wyciągania wlewek
- przystosowana do wtrysku materiału PVC przy udziale kopolimerów etylenu i octanu winylu powtórnie przetworzonych, tzw. ecoPVC
- instrukcja obsługi maszyny w języku polskim
- lista części zamiennych
- deklaracja zgodności z normami europejskimi CE instrukcja oprogramowania w języku polskim
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych 42994200-2

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Kod CPV

42994200-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 31.03.2020 rok
2. Miejsce realizacji zamówienia: 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112H
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 1 dostawę maszyn do produkcji obuwia o wartości każdej z dostaw nie niższej niż 2,0 mln złotych netto. (wartość dostaw wyrażona w walucie innej niż PLN będzie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty)

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i wykazu dostaw referencyjnych – załącznik nr 3 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

Dodatkowe warunki

b) Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Zachodnim WBK SA (przekształcany w SANTANDER) nr 49 1500 2208 1222 0000 2690 0000
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.


Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert wskazanego w pkt. 9 zapytania. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 lit. b) podpunkty (ii) - (v) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.
Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony.
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

Pełna treść warunków została wymieniona w załączniku do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Wykaz dostaw referencyjnych stanowiący Załącznik nr 3.
c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po ostatnim dniu terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – waga punktowa 80 pkt. (80%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 80
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie


b) Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *


* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 12 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"FAGUM - STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Łapiguz 118

21-400 Łuków

lubelskie , łukowski

Numer telefonu

25 798 42 40

Fax

25 798 42 40

NIP

9521820609

Tytuł projektu

Wdrożenie obuwia specjalistycznego o podniesionych parametrach wytwarzanego w zasobooszczędnej technologii sieciowania wykorzystującej recykling kopolimerów EVA

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0024/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wintech s.r.l. via Po 39; 30030 Mellaredo di Pianiga (VE) Italia
wpłynęła dn. 04.03.2019r.
cena: 712 750,00 euro
Liczba wyświetleń: 330