Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup i dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt(dotyczy mikroskopu)

Data publikacji: 30.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2019

Numer ogłoszenia

1163687

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi, sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu)
Zamówienie obejmuje: zakup, dostawę, gwarancję, podstawowe szkolenie z zakresu obsługi oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wypełnionymi Załącznikami (nr 1 i nr 3) do niniejszego ogłoszenia należy złożyć
osobiście, w terminie do 07.02.2019 do godziny 15,00 w sekretariacie Nabywcy, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Zespół Szkół nr 6, ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik. lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com z oznaczeniem: Oferta na zakup i dostawę sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Adamczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu) , realizowanego w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. - dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145, wraz z szkoleniem z zakresu obsługi w/w sprzętu oraz zapewnieniem gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup dostawa wraz z podstawowym szkoleniem z zakresu obsługi, sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu) realizowane w ramach projektu "Drukarz - zawód z przyszłością"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu) , dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145, wraz z szkoleniem z zakresu obsługi w/w sprzętu oraz zapewnieniem gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego . Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia/oprogramowanie spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – na jeden lub kilka sprzętów. Zamawiający wymaga, w przypadku składania oferty dotyczącej kilku urządzeń, złożenia formularza ofertowego na każdy oferowany sprzęt oddzielnie. Zamawiający wymaga dostarczenia zamawianego sprzętu oraz przeprowadzenia podstawowego szkolenia z zakresu obsługi dla nauczyciela szkoły. Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt wg opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2, licząc od dnia dostarczenia sprzętu oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 26.02.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą prać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3), że: posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą prać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3), że: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

1. Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz. U z 2018r poz. 1000 do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”;
2. W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Dostawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”;
3. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
4. Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
5. Dostawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
6. Dostawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%
Dostawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru określonym w Załączniku nr 1.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – na jeden lub kilka sprzętów.
Zamawiający wymaga, w przypadku składania oferty dotyczącej kilku urządzeń, złożenia formularza ofertowego na każdy oferowany sprzęt oddzielnie.
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu częściowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

0324332128

Fax

032 42 24 124

NIP

6420010758

Tytuł projektu

Drukarz - zawód z przyszłością.

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 344