Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione

Data publikacji: 31.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2019

Numer ogłoszenia

1162750

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami określonych w SIWZ.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione”

W przypadku braku ww. informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Arka Nadziei, ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce – w pokoju biuro projektu w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godziny 15:00.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Moskwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600 445 823

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione
Zakres robót:
1. Roboty rozbiórkowe
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż elementów elewacji: tablic, oświetlenia, anten itp.
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż istniejących podokienników i parapetów wraz z obróbkami blacharskimi
- demontaż istniejących szczątkowych instalacji w budynku
- skucie niezwiązanych tynków
- demontaż posadzek
- wyburzenie ścian, wykonanie otworów
- demontaż elementów konstrukcji dachu
- wycinka, karczowanie drzew i krzewów
- wywóz i unieszkodliwienie złomu i gruzu
2. Roboty ciesielskie
- wykonanie i montaż drewnianej więźby dachowej
3. Roboty w zakresie pokryć dachowych
- wykonanie pokrycia dachowego
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
4. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie
- przebudowa pomieszczeń,
- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie otworów drzwiowych
- tynkowanie pomieszczeń
- malowanie pomieszczeń
- wykonanie posadzek
- wykonanie fundamentów
- wykonanie ścian nośnych i działowych
- wykonanie kominów
5. Instalowanie stolarki
- wymiana istniejącej stolarki okiennej
- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej
- montaż drzwi wewnętrznych
6. Roboty izolacyjne
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną
7. Roboty elewacyjne
- montaż i demontaż rusztowania
- przywrócenie do stanu początkowego wszystkich elementów elewacji, które podczas montażu stolarki musiały być zdemontowane
- obróbki blacharskie
- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych cienkowarstwowym, samoczyszczącym tynkiem strukturalnym
8. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
- roboty ziemne i przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych)
- pochylnia dla niepełnosprawnych
- tarasy i schody zewnętrzne
- zagospodarowanie terenu - obiekty małej architektury
- uporządkowanie terenu (wykoszenie porostów, ręczne ścinanie drzew i krzewów, usunięcie luźnych gałęzi i śmieci, niwelacja terenu)
9. Roboty inne
- wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe

PROJEKT BUDOWLANY DO WGLĄDU W BIURZE STOWARZYSZENIA ARKA NADZIEI. UL. MICKIEWICZA1, 25-352 KIELCE
Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „ Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Ponownie w dniu 05.01.2019r dodano załączniki

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Chałupki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest zwiększenie dostępności mieszkańców woj. świętokrzyskiego (ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych) do wysokiej jakości usług społecznych w zakresie pomocy w wychodzeniu z bezdomności.

Przedmiot zamówienia

Remont i Adaptacja budynku zdegradowanego w msc. Chałupki na mieszkania chronione
Zakres robót:
1. Roboty rozbiórkowe
- demontaż instalacji odgromowej
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż elementów elewacji: tablic, oświetlenia, anten itp.
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
- demontaż istniejących podokienników i parapetów wraz z obróbkami blacharskimi
- demontaż istniejących szczątkowych instalacji w budynku
- skucie niezwiązanych tynków
- demontaż posadzek
- wyburzenie ścian, wykonanie otworów
- demontaż elementów konstrukcji dachu
- wycinka, karczowanie drzew i krzewów
- wywóz i unieszkodliwienie złomu i gruzu
2. Roboty ciesielskie
- wykonanie i montaż drewnianej więźby dachowej
3. Roboty w zakresie pokryć dachowych
- wykonanie pokrycia dachowego
- wykonanie obróbek blacharskich
- montaż instalacji odgromowej i wykonanie pomiarów
4. Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i posadzkarskie
- przebudowa pomieszczeń,
- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie otworów drzwiowych
- tynkowanie pomieszczeń
- malowanie pomieszczeń
- wykonanie posadzek
- wykonanie fundamentów
- wykonanie ścian nośnych i działowych
- wykonanie kominów
5. Instalowanie stolarki
- wymiana istniejącej stolarki okiennej
- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej
- montaż drzwi wewnętrznych
6. Roboty izolacyjne
- ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
- ocieplenie stropodachu wełną mineralną
7. Roboty elewacyjne
- montaż i demontaż rusztowania
- przywrócenie do stanu początkowego wszystkich elementów elewacji, które podczas montażu stolarki musiały być zdemontowane
- obróbki blacharskie
- wyprawa elewacyjna ścian zewnętrznych cienkowarstwowym, samoczyszczącym tynkiem strukturalnym
8. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu
- roboty ziemne i przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych)
- pochylnia dla niepełnosprawnych
- tarasy i schody zewnętrzne
- zagospodarowanie terenu - obiekty małej architektury
- uporządkowanie terenu ( wykoszenie porostów, ręczne ścinanie drzew i krzewów, usunięcie luźnych gałęzi i śmieci, niwelacja terenu)
9. Roboty inne
- wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe
Zamówienie jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „ Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi 7 „ Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 30.11.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie woli (Oferta) zawiera;
1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 Kc.
2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.2 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty
4. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a)
5. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b)
6. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
7. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”.
8. Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe - składane na wezwanie Zamawiającego
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
x Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4
4. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 )

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
-60 wskaźnik stały

2 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:
Kierownik budowy
Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) w okresie ostatnich 10 lat przy robotach wykończeniowych w budynkach kubaturowych lub mieszkalnych w ilości:
• 1 przedsięwzięcie – 0 pkt.
• 2-3 przedsięwzięcia – 10 pkt.
• 4-5 przedsięwzięć – 20 pkt.
• 6-7 przedsięwzięć – 30 pkt.
• 8 i więcej przedsięwzięć – 40 pkt.
Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.

Wykluczenia

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty;
a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, złoży. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "ARKA NADZIEI"

Adres

Adama Mickiewicza 1

25-352 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413442858

NIP

9591749236

Tytuł projektu

Wsparcie osób bezdomnych poprzez remont i adaptację budynku zdegradowanego w miejscowości Chałupki na mieszkania chronione

Numer projektu

RPSW.07.03.00-26-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo - Usługowe MAX
Pracownia Projektowa
Tomasz Zalewski
ul. Tektoniczna 8/10
25-819 Kielce
Oferta wpłynęła dnia 15.02.2019r.
Kwota oferty: 749 000,00zł (słownie: Siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
Liczba zdobytych punktów: 100
Liczba wyświetleń: 255