Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi

Data publikacji: 25.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-02-2019

Numer ogłoszenia

1162577

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi realizowany w ramach Projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wypełnionymi Załącznikami (nr 1 i nr 3) do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do 01.02.2019 do godziny 15,00 w sekretariacie Nabywcy, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Zespół Szkół nr 6, ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik. lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com z oznaczeniem: Zakup i dostawa monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 4577098

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145, wraz z szkoleniem z zakresu obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup i dostawa monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi, realizowane w ramach Projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145, wraz z szkoleniem z zakresu obsługi realizowany w ramach projektu: „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia/oprogramowanie spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowych.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia podstawowego szkolenia dotyczącego obsługi monitora 1 nauczycielowi szkoły.
Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie wg opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2, licząc od dnia dostarczenia sprzętu.

Kod CPV

32000000-3

Nazwa kodu CPV

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

termin realizacji zamówienia do 20.02.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożone oświadczenia (Załącznik nr 3), że posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożone oświadczenia (Załącznik nr 3), że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

1.Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz. U z 2018r poz. 1000 do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”;
2.W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Dostawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Drukarz – zawód z przyszłością”;
3.Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
4. Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy;
5. Dostawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
6. Dostawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%
Dostawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru określonego w Załączniku1
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy i szkolenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu częściowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

0324332128

Fax

032 42 24 124

NIP

6420010758

Tytuł projektu

Drukarz - zawód z przyszłością.

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

4 oferty wpłynęły mailowo na adres drukazzadodzprzyszloscia@gmail.com wszystkie z zachowaniem terminów określonych w zapytaniu.
Oferta z najniższą ceną za: zakup i dostawę monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem była przedstawiona przez firmę KSERKOM Tomasz Zmarzły, 32-100 Tarnów, ul. Romanowicza 32. Cena brutto - 7.500,00zł
Liczba wyświetleń: 380