Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej i wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Data publikacji: 01.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1162113

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2019 do godziny 14:30 w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice – sekretariat.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Sopel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

726248505

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pogłębionej diagnozy problemowej potrzeb Beneficjentów projektu. Usługa diagnozy realizowana będzie w wymiarze 6 h zegarowych na 1 osobę tj. łączne dla 35 osób w wymiarze 210 godzin zegarowych i obejmuje w szczególności:
a) diagnozę sytuacji rodzinnej, problemowej, zagrożenia sytuacja problemową, predyspozycji potrzeb i potencjałów 35 Beneficjentów po 18 osób na edycję, którzy w ramach projektu objęte będą usługami szkolenia i doradztwa poprzez realizację specjalistycznych konsultacji w zależności od potrzeb Beneficjentów obejmujących konsultacje z psychologiem, neurologopedą, logopedą, lekarzem, pedagogiem
b) opracowanie 35 indywidulanych ścieżek reintegracji w formie dokumentu przekazanego Zamawiającemu dla każdego z 35 uczestników projektu (po konsultacji z pracownikiem Zamawiającego odpowiedzialnym za bieżącą pracę z Beneficjentem)

Miejsce realizacji - Świetlica Wiejska Łowce - Bojanówka 102 i Szkoła Podstawowa w Chłopicach imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach, Chłopice 192 a. Zamawiający zapewnia salę na potrzeby realizacji zlecenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Miejscowość: Chłopice, Łowce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej, zagrożenia sytuacja problemową, predyspozycji potrzeb i potencjałów 35 Beneficjentów oraz opracowanie 35 indywidulanych ścieżek reintegracji

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pogłębionej diagnozy problemowej potrzeb Beneficjentów projektu. Usługa diagnozy realizowana będzie w wymiarze 6 h zegarowych na 1 osobę tj. łączne dla 35 osób w wymiarze 210 godzin zegarowych i obejmuje w szczególności:
a) diagnozę sytuacji rodzinnej, problemowej, zagrożenia sytuacja problemową, predyspozycji potrzeb i potencjałów 35 Beneficjentów po 18 osób na edycję, którzy w ramach projektu objęte będą usługami szkolenia i doradztwa poprzez realizację specjalistycznych konsultacji w zależności od potrzeb Beneficjentów obejmujących konsultacje z psychologiem, neurologopedą, logopedą, lekarzem, pedagogiem
b) opracowanie 35 indywidulanych ścieżek reintegracji w formie dokumentu przekazanego Zamawiającemu dla każdego z 35 uczestników projektu (po konsultacji z pracownikiem Zamawiającego odpowiedzialnym za bieżącą pracę z Beneficjentem)

Miejsce realizacji - Świetlica Wiejska Łowce - Bojanówka 102 i Szkoła Podstawowa w Chłopicach imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach, Chłopice 192 a. Zamawiający zapewnia salę na potrzeby realizacji zlecenia.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumentacja do pobrania ze strony www.bip.chlopice.pl

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312320-8 - Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

do 31 marca 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice
 w sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy w Chłopicach listownie, na adres: Urząd Gminy Chłopice, Chłopice 149 a, 37-561 Chłopice lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: inspektorochronydanych@chlopice.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja usługi pogłębionej diagnozy problemowej i wprowadzenie UP do projektu pn.: Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki, nr RG.271.2.2019;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie instrukcją kancelaryjną;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://chlopice.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-940

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
a) zmiany, rezygnacji lub włączenie do realizacji zadania podwykonawców,
b) w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy).
c) nastąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści umowy do zmienionych przepisów prawa,
d) zaistnienia nowych, szczególnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminów realizacji zadania, przy czym zmiany terminów mogą być dokonane tylko w zakresie wynikającym z tych okoliczności i nie może to prowadzić do przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy,
e) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy, przy czym za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

Inne zmiany jakie dopuszcza Zamawiający w zakresie zawartej umowy zostały określone w art. 144 ustawy Pzp.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Składana oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik 1,
b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do ogłoszenia,
c) oświadczenie – o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do ogłoszenia,
d) wykaz usług – załącznik nr 4 do ogłoszenia - wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wykonanych lub wykonywanych usług
e) pełnomocnictwa lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty
f) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp – nie dotyczy osób fizycznych
g) parafowany wzór umowy

Fakultatywnie:
a) wykaz członków konsorcjum – zał. 5
b) wykaz wspólników spółki cywilnej – zał. 6
c) części zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zał. 7

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena - 50%
Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100* waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w badanej ofercie

Doświadczenie wykonawcy - 50%
W danym kryterium oferta zostanie oceniona wg. następujących zasad:
Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie objął usługami diagnozy największą liczbę osób przy czym usługi te były usługami o tematyce odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. usługami diagnozy potrzeb w obszarze poradnictwa psychologicznego i/lub konsultacji pedagogicznych i/lub konsultacji z logopedą i/lub konsultacji z neurologopedą i/lub konsultacji z lekarzem dla Beneficjentów korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu art. 7 ustawy o pomocy społecznej i/lub rodzin zastępczych i/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Punktacja zostanie przyznana wg. poniższego wzoru:
Liczba punktów oferty = (Obad/Omax) *100* waga
Obad - Liczba osób z oferty ocenianej
Omax - Największa liczba osób z wszystkich ofert

W przypadku zadeklarowania kryterium 2, Wykonawca wpisuje usługi do Załącznika nr 4 oraz załącza dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Przy obliczaniu punktacji wykonawcy w ramach kryterium 2 Zamawiający weźmie pod uwagę tylko i wyłącznie usługi, co do których wykonawca podał informacje zgodnie z treścią wykazu, stanowiącego załącznik nr 4 oraz co do których wykonawca złożył ww. dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.
W przypadku braku załączenia wykazu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie poszczególnych usług wskazanych w wykazie zawartym w Załączniku nr 4 na potrzeby oceny w ramach kryterium 2 oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia wykazu, ani referencji lub innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie lub wykonywanie usług.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu uzyskania punktów w kryterium.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
- art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
oraz dodatkowo na podstawie:
- art. 24 ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że nie ma podstaw do wykluczenia go z postępowania i stan ten będzie wynikał z dołączonych dokumentów do oferty.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), należało będzie przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),
b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp – nie dotyczy osób fizycznych

Dodatkowo w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CHŁOPICE

Adres

37-561 Chłopice

podkarpackie , jarosławski

NIP

7922032035

Tytuł projektu

Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Numer projektu

RPPK.08.04.00-18-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów
Oferta z dnia 08.02.2019 roku
Cena 23 100,00 zł
Doświadczenie - 1387 os
Liczba wyświetleń: 132