Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, instalacja oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi, pakietu oprogramowania do tworzenia profesjonalnych projektów graficznychoraz przygotowania układu stron - 3 stanowiska

Data publikacji: 25.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-02-2019

Numer ogłoszenia

1161769

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi pakietu oprogramowania do tworzenia profesjonalnych projektów grafiki wektorowej oraz przygotowania układu stron - 3 stanowiska; realizowany w ramach projektu pt.: "Drukarz - zawód z przyszłością" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr.:UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (nr 1 i nr 3) do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do 01.02.2019 do godziny 15,00 w sekretariacie Nabywcy, pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Zespół Szkół nr 6, ul. Małachowskiego 145, 44-251 Rybnik. lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com z oznaczeniem: OFERTA NA ZAKUP, DOSTAWĘ, INSTALACJĘ ORAZ PODSTAWOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI PAKIETU OPROGRAMOWANIA DO TWORZENIA PROFESJONALNYCH PROJEKTÓW GRAFICZNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIA UKŁADU STRON - 3 stanowiska

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

drukarzzawodzprzyszloscia@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grażyna Adamczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 4577098

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu oprogramowania do tworzenia profesjonalnych projektów grafiki wektorowej oraz przygotowania układu stron wraz z dostarczeniem, instalacją oraz szkoleniem z zakresu obsługi programu; realizowany w ramach projektu pt.: "Drukarz - zawód z przyszłością" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr.:UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Rybnik Miejscowość: Rybnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup pakietu oprogramowania do tworzenia profesjonalnych projektów grafiki wektorowej realizowany w ramach projektu pt.: "Drukarz - zawód z przyszłością"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu oprogramowania do tworzenia profesjonalnych projektów grafiki wektorowej realizowany w ramach projektu pt.: "Drukarz - zawód z przyszłością" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr.:UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
Wskazania przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku 2. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego oprogramowanie spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Zamawiający wymaga zainstalowania przez dostawcę, dostarczonego oprogramowania oraz udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie wg. opisu przedmiotu zamówienia określonego z Załączniku 2, licząc od dnia dostarczenia oprogramowania. Zamawiający wymaga przeprowadzenia podstawowego szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego oprogramowania, 2 nauczycieli szkoły
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 20.02.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik 3) że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik 3) że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

1.Podmiot wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maj 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000) do celów niezbędnych przy realizacji projektu "Drukarz - zawód z przyszłością".
2.W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Dostawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu "Drukarz - zawód z przyszłością".
3.Podmiot nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo poprzez:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
4.Ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy
5.Dostawca jest związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym
6. Podmiot, w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%
Dostawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru określonym w Załączniku 1
Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy, instalacji, licencji, szkolenia i gwarancji

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Bolesława Chrobrego 2

44-200 Rybnik

śląskie , Rybnik

Numer telefonu

0324332128

Fax

032 42 24 124

NIP

6420010758

Tytuł projektu

Drukarz - zawód z przyszłością.

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-02HD/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 306