Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w miejscowości Chłopice i Łowce

Data publikacji: 16.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-01-2019

Numer ogłoszenia

1160816

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Propozycję cenowa należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice – sekretariat

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Sopel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

726248505

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, sprzętu RTV i komputerowego oraz mebli do świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w miejscowości Chłopice i Łowce w ramach projektu – nr RPPK.08.04.00-18-0001/18 – Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Zakres zamówienia został podzielony na 4 części:
- Część 1 – instrumenty muzyczne;
- Część 2 – sprzęt elektroniczny, RTV i komputerowy
- Część 3 – meble,
- Część 4 – zajęcia edukacyjne, artystyczne.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub wszystkie części zamówienia.

Lokalizacja dostaw:
- Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w Chłopicach, Chłopice 192 A, 37-561 Chłopice,
- Świetlica Wiejska Łowce – Bojanówka 102, 37-554 Łowce.

Szczegółowa specyfikacja i ilości dostaw zostały opisane w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d – OPZ - Cenniki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: jarosławski Miejscowość: Chłopice, Łowce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, sprzętu RTV i komputerowego oraz mebli do świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w miejscowości Chłopice i Łowce w ramach projektu – nr RPPK.08.04.00-18-0001/18 – Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Zakres zamówienia został podzielony na 4 części:
- Część 1 – instrumenty muzyczne;
- Część 2 – sprzęt elektroniczny, RTV i komputerowy
- Część 3 – meble,
- Część 4 – zajęcia edukacyjne, artystyczne.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub wszystkie części zamówienia.

Lokalizacja dostaw:
- Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, w Chłopicach, Chłopice 192 A, 37-561 Chłopice,
- Świetlica Wiejska Łowce – Bojanówka 102, 37-554 Łowce.

Szczegółowa specyfikacja i ilości dostaw zostały opisane w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d – OPZ - Cenniki

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 Pomoce dydaktyczne,
39162000-5 Pomoce naukowe,
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy,
37310000-4 - Instrumenty muzyczne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
39100000-3 – Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji dostaw dla każdej części - do 28 lutego 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chłopice, Chłopice 149a, 37-561 Chłopice
 w sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy w Chłopicach listownie, na adres: Urząd Gminy Chłopice, Chłopice 149 a, 37-561 Chłopice lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres: inspektorochronydanych@chlopice.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia do świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w miejscowości Chłopice i Łowce, nr RG.271.1.2019;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie instrukcją kancelaryjną;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Więcej szczegółów na stronie internetowej:
http://chlopice.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-940

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru - w zależności od części na którą składana jest oferta,
b) Cennik – zał. 1a, 1b, 1c, 1d – w zależności od części na którą składana jest oferta,
c) Pełnomocnictwo lub dokument/y z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
d) Parafowany wzór umowy – zał. 2
e) Określenie podwykonawstwa – zał. 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla wszystkich części:
cena - 100 %
Liczba punktów = (Cmin/Cof) *100* waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert złożonej dla rozpatrywanej częsci
- Cof - cena podana w badanej ofercie

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z postępowania wyklucza się również wykonawców którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania,
b) nie wykazali spełnienia warunków w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA CHŁOPICE

Adres

37-561 Chłopice

podkarpackie , jarosławski

Numer telefonu

0166240000

Fax

0166222460

NIP

7922032035

Tytuł projektu

Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Numer projektu

RPPK.08.04.00-18-0001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Część 1 – instrumenty muzyczne;
MANTIS Łukasz Babulewicz, ul. Dworska 64/9, 15-759 Białystok
oferta z dnia 28 stycznia 2019 roku, cena - 31 672,00 zł

- Część 2 – sprzęt elektroniczny
SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów
oferta z dnia 25 stycznia 2019 roku, cena - 51 282,39 zł

- Część 3 – meble
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „UNIGA”, ul. Rejtana 22/98, 35-310 Rzeszów
oferta z dnia 29 stycznia 2019 roku, cena - 6 890,00 zł

- Część 4 – zajęcia edukacyjne, artystyczne
MANTIS Łukasz Babulewicz, ul. Dworska 64/9, 15-759 Białystok
oferta z dnia 28 stycznia 2019 roku, cena - 11 310,00 zł
Liczba wyświetleń: 365