Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/ Operator Wózka Widłowego/RMW

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2019

Numer ogłoszenia

1160254

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wraz załącznikami wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 14.01.2019r. do dnia 23.01.2019 roku, do godz. 16.00,
a) w siedzibie Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na adres razem@probiznes.net.pl. W przypadku nadsyłania ofert droga elektroniczną, oferta powinna być „zahasłowana”, a hasło przesłane osobnym mailem , nie wcześniej jednak niż 23.01.2019 po godzinie 16.00 – tej.
b) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
c) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „ Razem możemy więcej”
ul. Szpitalna 5 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Wózki Widłowe/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a)Przeprowadzenia badań lekarskich dla Uczestników Projektu uprawniających do odbycia szkolenia w zakresie: Operator Wózka Widłowego;
b)Przeprowadzenie szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego uprawnienia w zakresie pracy jako operator wózka widłowego dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnego z normami UDT, trwającego 68 godzin dydaktycznych, wg programu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
c)Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz lub miejscowość oddalona max. 40 km od Olkusza.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego : Operator wózka widłowego, zakończonego uzyskaniem kwalifikacji do pracy na ww. stanowisku. Opłacenie i zgłoszenie egzaminu do UDT.

Przedmiot zamówienia

a)Przeprowadzenia badań lekarskich dla Uczestników Projektu uprawniających do odbycia szkolenia w zakresie: Operator Wózka Widłowego;
b)Przeprowadzenie szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego uprawnienia w zakresie pracy jako operator wózka widłowego dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnego z normami UDT, trwającego 68 godzin dydaktycznych, wg programu stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Program szkolenia powinien być dostosowany do możliwości Uczestników Projektu i poprzedzony wstępną analizą potrzeb szkoleniowych dokonaną przed rozpoczęciem szkolenia oraz zakupem egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego składającego się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.
c)Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z obsługą wózka widłowego, określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17 tj. „uprawnień stanowiskowych, gdzie za kwalifikację należy uznać uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (np. operator koparko-ładowarki, wózka widłowego itp.) pod warunkiem, że została przeprowadzona walidacja i został wydany dokument potwierdzający prawo do wykonywania pracy na danym stanowisku (jednocześnie wydany dokument stanowi podstawę do zatrudnienia na danym stanowisku, bez którego zatrudnienie nie byłoby możliwe). Samo szkolenie i wydanie zaświadczenia o jego odbyciu, na podstawie którego osoba podejmie pracę nie może być uznane za kwalifikację”
3. Warunki organizacyjne szkolenia:
a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich oraz psychotechnicznych stwierdzających możliwość odbycia szkolenia w zakresie: operator wózka widłowego.
b) Wykonawca przeprowadzi wstępną analizę potrzeb uczestników Projektu i dostosuje program szkolenia do ich możliwości i potrzeb oraz prawa polskiego.
c) w przypadku gdy program szkolenia obejmuje przeprowadzenie min. 4 jedn. lekcyjnych danego dnia Organizator zobowiązany jest do zapewnienia przerwy kawowej dla jego uczestników, w przypadku gdy szkolenie trwa więcej niż 6 jedn. dydaktycznych danego dnia Organizator zobowiązany jest do zapewnienia przerwy kawowej oraz ciepłego posiłku dla Uczestników szkolenia. W ramach przerwy kawowej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić napoje gorące ( kawa, herbata), woda, mleko, sok, cytryna, kruche ciasteczka /drożdżówka, w ramach obiadu: dwudaniowy ciepły posiłek, kompot).
d)Wykonawca, zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom szkolenia odpowiednich warunków lokalowych. Zajęcia powinny być prowadzone w salach dydaktycznych wyposażonych w odpowiednie oprzyrządowanie techniczne, środki audiowizualne, rzutnik, tablica naścienna lub informacyjną, biurka i krzesła.
e) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Uczestnikom kursu materiały szkoleniowe związane z tematyką szkolenia składające się z co najmniej 20 stron A4 wydrukowane w pełnym kolorze 4+4 oraz trwale spięte (zbindowane, sklejone).
f) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacja zamówienia.
g) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację prowadzonych zajęć, w tym dziennik zajęć zawierający: listy obecności, wymiar godzin i tematy zrealizowanych zajęć, rejestry wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu oraz sporządzi arkusze przebiegu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego, certyfikat ukończenia kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego,
h) oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją szkolenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020,

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przykładowy program szkolenia w zakresie: Operator Wózka Widłowego – 68 godzin dydaktycznych.
Program powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez UDT wg zasady opracowywania i zatwierdzania programów szkolenia kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zgodnie z §4. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2002 roku).


1. Typy stosowanych wózków widłowych.
2. Budowa wózków widłowych.
3. Omówienie czynności wykonywanych przez Kierowcę – Operatora Wózka Widłowego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.
4. Czynności Kierowcy – Operatora w trakcie pracy.
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
6. Wiadomości z zakresu BHP.
7. Zajęcia praktyczne – nauka jazdy wózkiem widłowym i wymiana butli gazowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki obsługi wózków widłowych lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu obsługi wózków widłowych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać całkowitą cenę za: badania lekarskie i psychotechniczne Uczestników Projektu przed przystąpieniem do szkolenia; organizację szkolenia w tym opracowanie planu szkolenia: operator wózka widłowego wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW oraz uwzględniać ewentualne koszty wymienione w pkt. 3c niniejszego zapytania, podaną dla 1 osoby.
2. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia szkoleniem: operator wózka widłowego: 1
3. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją UDT potwierdzającym nabycie przez Uczestników kursu kwalifikacji stanowiskowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
4. Kursanci mogą przystąpić do egzaminu jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.
5. Całkowita ilość godzin szkolenia nadającego uprawnienie w zakresie: operator wózka widłowego : 68 godzin dydaktycznych.
6. Podana cena za organizację szkolenia: operator wózka widłowego wraz z ubezpieczeniem NNW i egzaminem zewnętrznym oraz kosztem badań lekarskich wstępnych powinna być kwotą brutto.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 100%, pod warunkiem , że w projekcie pojawią się UP, dla których w IPD zostanie zaplanowana taka firma wsparcia - tj. szkolenie: Operator wózka widłowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne i kryteria dostępu. Na kompletną ofertę składa się: oferta - załącznik nr 1, oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników )
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszego zapytania (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Media Learning Tomasz Piesiur, ul. Brzozowa 35, 41 - 600 Świętochłowice, data wpływu oferty: 21.01.2019, godz. 12:05, cena: 2000,00 zł brutto za 1 os.
Liczba wyświetleń: 386