Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Spawanie metodą MIG 131 spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi /RMW

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2019

Numer ogłoszenia

1160253

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 14.01.2019. do dnia 23.01.2019 roku, do godz. 16.00,
a) w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32 – 300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres: razem@probiznes.net.pl. W przypadku przesyłania ofert drogą elektroniczną plik powinien być „zahasłowany”, a hasło przesłane osobnym mailem nie wcześniej niż 23.01.2019, po godzinie 16.00 – tej.
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „Razem możemy więcej” ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz

z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Spawanie metodą MIG 131 spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi /RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie 153 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem przed Komisją z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Spawacza metodą MIG 131 spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość osób na szkoleniu może zostać zwiększona do max. 100% jeśli pojawią się Uczestnicy, którzy w IPD będę mieli wskazanie na szkolenie zawodowe z ww. zakresu.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę.
2. Przeprowadzenie badań lekarskich, wstępnych oceniających możliwość wykonywania pracy na stanowisku Spawacza
3. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
4. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6 ( (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania i napoju tj. kompot/sok/woda) i przerwy kawowej w skład przerwy: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (lub ciasto), cukier, mleko, cytryna – w ilości nie limitowanej na uczestnika); przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Spawacza (kody zawodu: 721204), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz lub miejscowość oddalona max. 40 km od Olkusza.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu spawania metodą MIG 131 blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Spawacza (kody zawodu: 721204), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie 153 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem przed Komisją z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Spawacza metodą MIG 131 spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi dla 1 Uczestnika Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość osób na szkoleniu może zostać zwiększona do max. 100% jeśli pojawią się Uczestnicy, którzy w IPD będę mieli wskazanie na szkolenie zawodowe z ww. zakresu.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę.
2. Przeprowadzenie badań lekarskich, wstępnych oceniających możliwość wykonywania pracy na stanowisku Spawacza
3. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
4. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6 ( (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania i napoju tj. kompot/sok/woda) i przerwy kawowej w skład przerwy: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (lub ciasto), cukier, mleko, cytryna – w ilości nie limitowanej na uczestnika); przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Spawacza (kody zawodu: 721204), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Beneficjent zakłada możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia - nie więcej jednak niż o 100% jeżeli w projekcie pojawią się osoby, dla których w IPD zostanie wskazane ww. szkolenie zawodowe.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przykładowy program szkolenia przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego do wykonywania zawodu: Spawacza (kod zawodu – 721204) - Spawanie metodą MIG 131 spawania - 153 h dydaktycznych

1. Urządzenia do spawania w osłonach gazów elektrodą topliwą, materiały spawalnicze.
2. Możliwość nastawienia parametrów spawania, łuk spawalniczy – rodzaje.
3. Unikanie wad w spoinach oraz zakłóceń w działaniu urządzeń do spawania.
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
5. Materiały podstawowe – aluminium i jego stopy.
6. Cięcie termiczne.
7. Przygotowanie elementów do spawania, oznakowanie spoin na rysunkach, pozycje spawania.
8. Opis egzaminu spawacza wg Wytycznych Instytutu W-05/IS-17 oraz PN 287-1 i PN-EN 287-2.
9. Przegląd metod spajania.
10. Wady i niezgodności spoin, metody badań złączy spawanych.
11. Naprężenie, skurcz i odkształcenia.
12. System szkolenie i egzaminowania spawaczy w Polsce.
13. Zajęcia praktyczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki: spawanie metodą MIG 131 lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu: Spawanie metodą MIG 131

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę brutto za organizację szkolenia: spawanie metodą MIG 131 wraz z kosztem: badań lekarskich wstępnych, egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.
4. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia szkoleniem: Spawanie metodą MIG 131: 1, liczba ta może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu.
5. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie przez Uczestników kursu kwalifikacji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz załącznikiem nr 16 do regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17, jeżeli przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym do nabycia przez uczestnika kwalifikacji do pracy na ww. stanowisku.
6. Kursanci mogą przystąpić do egzaminu jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.
7. Całkowita ilość godzin szkolenia nadającego uprawnienie w zakresie: Spawacza metodą MIG 131: 153 h dydaktycznych.
8. Podana cena za organizację szkolenia: Spawanie metodą MIG 131 wraz kosztem badań lekarskich wstępnych, ubezpieczenia NNW i egzaminem powinna być całkowitą kwotą brutto.

Zamówienia uzupełniające

Możliwość zwiększenia zamówienia o 100% jeżeli w projekcie pojawią się UP, dla których w IPD zostanie zaplanowana taka forma wsparcia - tj. szkolenie zawodowe z zakresu spawania metoda MIG 131 blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi .

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 273