Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Kurs księgowości komputerowej/RMW

Data publikacji: 13.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2019

Numer ogłoszenia

1160250

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od: 14.01.2019. do dnia 23.01.2019 roku, do godz. 16.00,
a) w siedzibie Biura Projektu Zamawiającego : ProBiznes Marta Krawczyk, ul. Szpitalna 5, 32 – 300 Olkusz, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście
b) drogą elektroniczną na adres: razem@probiznes.net.pl. W przypadku przesyłania ofert drogą elektroniczną plik powinien być „zahasłowany”, a hasło przesłane osobnym mailem nie wcześniej niż 23.01.2019, po godzinie 16.00 – tej.
c) W przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.
d) W przypadku składania oferty w wersji papierowej oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
ProBiznes Marta Krawczyk
Biuro Projektu: „Razem możemy więcej” ul. Szpitalna 5, 32-300 Olkusz
z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Szkolenie Zawodowe/Kurs księgowości komputerowej/RMW

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

razem@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Hiroń - Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 706 56 76 wew. 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przeprowadzenie 128 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Asystent ds. księgowych z obsługą programów księgowości komputerowej dla 2 Uczestników Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość osób na szkoleniu może zostać zwiększona do max. 100% jeśli pojawią się Uczestnicy, którzy w IPD będę mieli wskazanie na szkolenie zawodowe z ww. zakresu.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6 ( (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania i napoju tj. kompot/sok/woda) i przerwy kawowej w skład przerwy: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (lub ciasto), cukier, mleko, cytryna – w ilości nie limitowanej na uczestnika); przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Asystent ds. księgowych (kody zawodu: 431101), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Olkusz lub miejscowość oddalona max. 40 km od Olkusza.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest nabycie przez uczestników Projektu kwalifikacji do wykonywania zawodu: Asystent ds. księgowych ( kod zawodu: 431101), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie 128 godzinnego szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie pracy na stanowisku : Asystent ds. księgowych z obsługą programów księgowości komputerowej dla 2 Uczestników Projektu pn. Razem możemy więcej, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ilość osób na szkoleniu może zostać zwiększona do max. 100% jeśli pojawią się Uczestnicy, którzy w IPD będę mieli wskazanie na szkolenie zawodowe z ww. zakresu.
Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę.
2. Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW.
3. Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu i przerwy kawowej jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6 ( (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania i napoju tj. kompot/sok/woda) i przerwy kawowej w skład przerwy: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (lub ciasto), cukier, mleko, cytryna – w ilości nie limitowanej na uczestnika); przerwy kawowej – w przypadku gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut).
Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku: Asystent ds. księgowych (kody zawodu: 431101), zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Beneficjent zakłada możliwość zwiększenia zamówienia, ale nie więcej niż o 100%, jeżeli w projekcie pojawią się osoby, dla których w IPD zostanie wskazana potrzeba odbycie szkolenia z ww. zakresu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przykładowy program szkolenia przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego do wykonywania zawodu: Asystent ds. księgowych - 128 h dydaktycznych z obsługą księgowości komputerowej:

1. PODSTAWY PRAWNE I ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWA CH - Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw - Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach - Omówienie definicji małych i średnich przedsiębiorstw

2. UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ - Uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm - Zasady ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Wykorzystanie programów komputerowych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Zasady ewidencji księgowej do celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

3. WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTWA Z ZUS - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym - Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych - Zasady ustalania wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - Obsługa programu PŁATNIK

4. KSIĘGA HANDLOWA – ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI W MŚP - Składniki majątku i źródła ich finansowania - Operacje gospodarcze - Konta księgowe, konta wynikowe - Ewidencja przychodów i kosztów - Dokumentacja rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych - Środki trwałe - Rozrachunki z tytułu podatków - Bilans - Zestawienie obrotów i sald - Sprawozdanie finansowe - Ustalenie wyniku finansowego

5. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W ZAKRESIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ W MŚP - Optima - SYMFONIA

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Oferenci muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Weryfikacja będzie następowała na podstawie załączonej kopii wpisu.

Wiedza i doświadczenie

1. Oferenci posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

1. Oferenci posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferenci dysponują potencjałem osobowym odpowiednim do wykonywania przedmiotowego zamówienia, w tym: Oferent ubiegający się o przyznanie zamówienia musi dysponować odpowiednio przeszkoloną kadrą. Do realizacji usługi firma deleguje Trenera, który posiada min. 2 -letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki: księgowości i obsługi programów księgowych lub posiada udokumentowane przeprowadzenie min. 560 h szkoleń z zakresu księgowości/ księgowości komputerowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zostać przygotowana na wzorze stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać całkowitą cenę brutto za organizację szkolenia: grafika komputerowa I stopnia wraz z kosztem egzaminu zewnętrznego i ubezpieczeniem NNW, podaną dla 1 osoby.
2. Komplet oferty składa się z poprawie uzupełnionych załączników tj. oferty - załącznik nr 1, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.
3. W ramach niniejszego zapytania brak jest możliwości składania ofert cząstkowych.
4. Prognozowana ilość Uczestników Projektu kwalifikujących się do objęcia szkoleniem Asystent ds. księgowych z obsługą programów księgowych: 2, liczba ta może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu maksymalnie o 100%.
5. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie przez Uczestników kursu kwalifikacji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz załącznikiem nr 16 do regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17, jeżeli przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego jest warunkiem koniecznym do nabycia przez uczestnika kwalifikacji do pracy na ww. stanowisku.
6. Kursanci mogą przystąpić do egzaminu jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.
7. Całkowita ilość godzin szkolenia nadającego uprawnienie w zakresie: Asystent ds. księgowych z obsługą programów księgowości komputerowej: 128.
8. Podana cena za organizację szkolenia: Asystent ds. księgowości z obsługą programów księgowości komputerowej wraz z ubezpieczeniem NNW i egzaminem powinna być całkowitą kwotą brutto.

Zamówienia uzupełniające

1. Oferent zakłada możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia, jeżeli do projektu przystąpią UP, dla których w IPD zostanie wskazana taka forma wsparcia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

C= (Cmin/ Co) x 100 gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty

2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne kryteria dostępu.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników do złożonej oferty).
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Beneficjent projektu– Pani Marta Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pani Monika Hiroń - Nowak
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnienia funkcji członka organu nadzoru lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROBIZNES MARTA KRAWCZYK

Adres

Króla Kazimierza Wielkiego 15

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Razem możemy więcej

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0233/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MEDIA Learning Tomasz Piesiur Szkolenia, Doradztwo, Konsulting Ul. Brzozowa 35
41 – 600 Świętochłowice 2019-01-21, godz. 10.00 - ta, cena: 3500,00 zł brutto za 1 UP, 7000,00 zł brutto za 2 UP.
Liczba wyświetleń: 377