Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej

Data publikacji: 29.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

1159204

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wprowadzone zmiany w dniu 05.02.2019:
1) W związku z błędem występującym podczas pobierania załączników, załączniki zostały wgrane ponownie do bazy konkurencyjności
2) Dodano załącznik "Informacja z dnia 05.02.2019 do zapytania ofertowego" w sekcji "Załączniki".

Wprowadzone zmiany w dniu 14.02.2019:
1) Do sekcji "Pytania i wyjaśnienia" dodano załączniki:
- "Pytania i odpowiedzi"
- "Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi"
- "Załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi"
2) Dodano załącznik "Informacja z dnia 14.02.2019 do zapytania ofertowego" w sekcji "Załączniki".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2019 roku, do godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert: Wielkopolska Grupa Prawnicza, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, sekretariat.
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25 marca 2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2019 roku, o godz. 12:30.
Miejsce otwarcia ofert: adres: Wielkopolska Grupa Prawnicza, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, sala konferencyjna.
Oferty należy składać:
a) osobiście w godz. 9-16.
b) za pośrednictwem poczty lub kuriera, w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres: Wielkopolska Grupa Prawnicza, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

slawomir.jaloszynski@pozbud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Jałoszyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 662 315 836

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Podział Zamówienia na zadania:
1. Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej
2. Modernizacja hali dla kantówki pasywnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdego z zadań (części zamówienia) zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego lub dostępne do pobrania pod adresem: http://www.pozbud.pl/firma/fundusze-unijne/postepowania-ofertowe-przetargi/

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej odnoszącej się do tej części zamówienia, stanowiącej załącznik do zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi nr 18/16 na budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz nr 375/18 na przebudowę starej hali dla kantówki pasywnej w zespole obiektów produkcyjnych.

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty budowlane wykonywane w ramach niniejszego postępowania (dotyczy zadania nr 1 oraz zadania nr 2) były realizowane wyłącznie poza godzinami pracy zakładu Zamawiającego, tj. poza dniami roboczymi w godz. 6.00-15.00. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia, w zakresie prowadzonych robót budowlanych, wyłącznie w dni inne niż dni robocze oraz w dni robocze w godz. od godz. 15.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na wykonanie Zadania nr 1 jak również na wykonanie Zadania nr 2 oraz na wykonanie obu zadań. Zamawiający będzie oceniał odrębnie oferty złożone na wykonanie każdej z przewidzianych części Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: obornicki Miejscowość: Słonawy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej–kantówki pasywnej Dual Strong®, opartej o innowacyjną technologię opracowaną przez Wnioskodawcę, która została zgłoszona do prawa ochronnego na wzór użytkowy. Kantówka będzie wytwarzana na bazie nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na znaczącą poprawę właściwości wdrażanego produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu, POZBUD uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalnością oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.
Cele projektu:
Wdrożenie innowacji produktowej-innowacyjnej w skali światowej kantówki pasywnej, zwiększenie zatrudnienia,dywersyfikacja obecnej działalności firmy."

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Podział Zamówienia na zadania:
1. Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej
2. Modernizacja hali dla kantówki pasywnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdego z zadań (części zamówienia) zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokumentacja dostępna do pobrania pod linkiem: http://www.pozbud.pl/firma/fundusze-unijne/postepowania-ofertowe-przetargi/

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej odnoszącej się do tej części zamówienia, stanowiącej załącznik do zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi nr 18/16 na budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz nr 375/18 na przebudowę starej hali dla kantówki pasywnej w zespole obiektów produkcyjnych.

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty budowlane wykonywane w ramach niniejszego postępowania (dotyczy zadania nr 1 oraz zadania nr 2) były realizowane wyłącznie poza godzinami pracy zakładu Zamawiającego, tj. poza dniami roboczymi w godz. 6.00-15.00. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia, w zakresie prowadzonych robót budowlanych, wyłącznie
|w dni inne niż dni robocze oraz w dni robocze w godz. od godz. 15.00 do godz. 6.00 dnia następnego.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres Gwarancji Podstawowej (dotyczy zadania nr 1 oraz zadania nr 2) – 36 miesięcy.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2:

od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31 stycznia 2020 roku, przy czym zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpi do dnia 31 października 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

W zakresie zadania nr 1:

Wykonawca posiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 2 300 000,00 zł brutto, wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowana inwestycja powinna posiadać nie mniej niż 1500 m² powierzchni użytkowej. Przez „budowę” należy rozumieć wykonanie nowego obiektu budowlanego od podstaw tj. od wytyczenia budynku do przekazania go inwestorowi w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

W zakresie zadania nr 2:

Wykonawca posiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na modernizacji istniejącego obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto.

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2:

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym:
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy w co najmniej 2 przedsięwzięciach budowlanych.
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65),
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej,

Przy czym spełnienie powyższych warunków może nastąpić poprzez wykazanie dysponowania przez wykonawcę jedną osobą posiadającą wszystkie wskazane wyżej uprawnienia oraz doświadczenie.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie zadania nr 1:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 3.000.000,00 (słownie: trzech milionów złotych).

Celem potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 3.000.000,00 PLN wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składek z tytułu ubezpieczenia.

W zakresie zadania nr 2:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Celem potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 1.500.000,00 PLN wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składek z tytułu ubezpieczenia

Dodatkowe warunki

9.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

w zakresie zadania nr 1 – 90.000,00 zł,
w zakresie zadania nr 2 – 40.000,00 zł.

9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego.

9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Raiffeisen Polbank (PLN) 48 1750 1019 0000 0000 0529 1787

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.4. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

9.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.

9.6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
e) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
c. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym,
a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert
f) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także w przypadkach opisanych szczegółowo we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy;
b) wykaz osób oraz wykaz robót - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
c) dowód wniesienia wadium (jeżeli jest wnoszone w formie innej, niż pieniężna);
d) dokumenty wskazane w pkt 7.2 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.A, 7.2.B i 7.2.C (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
e) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składek z tytułu ubezpieczenia (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
f) pełnomocnictwo do podpisania oferty i dokumentów, jeśli umocowanie nie będzie wynikać
z dokumentów rejestrowych,
g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy);
h) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.

Do oferty należy również dołączyć oświadczenie podmiotu trzeciego o braku powiązań kapitałowych
i osobowych z Zamawiającym, jeśli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na podmiocie trzecim.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

11.1. Zamawiający będzie oceniał oferty złożone w ramach zadania 1 oraz zadania 2 według następującego kryterium:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto 65%
2 Gwarancja jakości (dodatkowo oferowana) 25%
3 Czas reakcji na zgłaszane roszczenia gwarancyjne 10%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium Wzór
1 (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
- Cof - cena brutto podana w ofercie
Cena brutto powinna zostać wskazana w formularzu ofertowym.
2 (Gof/Gmax) * 100 * waga

gdzie:
- Gof – okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 24 miesiące;
- Gmax – najdłuższy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych ofertach, nie dłuższy niż 24 miesiące.

Przy czym:

- Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy (obowiązujący wszystkich wykonawców; Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego okresu gwarancji);

- Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 24 miesiące. W przypadku wskazania przez wykonawcę okresu dodatkowej gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, przyjmuje się okres 24 miesięcy;
- okres gwarancji powinien zostać podany w formularzu ofertowym (w miesiącach – pomiędzy 1 a 24 miesiące).
3 Zamawiający ustala podstawowy czas reakcji na zgłoszone roszczenia gwarancyjne na 24 godziny od chwili zawiadomienia Wykonawcy. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie podstawowego czasu reakcji na zgłoszone roszczenia gwarancyjne.

Punkty w ramach niniejszego kryterium będą przyznawane według następującej reguły:

- jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone roszczenia gwarancyjne na 18 godzin od chwili zawiadomienia Wykonawcy – otrzyma 5 punktów,
- jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszone roszczenia gwarancyjne na 12 godzin od chwili zawiadomienia Wykonawcy – otrzyma 10 punktów.
- czas reakcji na zgłoszone roszczenia gwarancyjne powinien zostać wskazany w formularzu ofertowym.

11.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt. Zamawiający będzie oceniał złożone przez Wykonawców oferty odrębnie dla każdego z dwóch przewidzianych w zapytaniu ofertowym Zadań.

11.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego

7.2 Z postępowania wyklucza się ponadto:
A. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
B. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt A.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.A i 7.2.B Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Pzp. Przedmiotowe dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych w pkt 7.2, składa odpowiednie dokumenty lub oświadczenia przewidziane przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Bukowska 10a

62-081 Wysogotowo

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 899 40 99

Fax

61 816 32 94

NIP

7772668150

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®.

Numer projektu

POIR.03.02.01-30-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 459