Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zapytanie TOP-ACTIV” Zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych w celu realizacji projektu pt.: wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych.

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2019

Numer ogłoszenia

1157872

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

„Zapytanie TOP-ACTIV” Zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych w celu realizacji projektu pt.: wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: ul. Spółdzielcza 9; 43-436 Górki Wielkie
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.krzywon@tps-activ.com
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 31.01.2019r. do godziny 15:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie TOP-ACTIV”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie TOP-ACTIV”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.krzywon@tps-activ.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Krzywoń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 060 862

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnej linii technologicznej z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w odniesieniu do sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dalszej części ogłoszenia.
2. Kod CPV: 42632000-5
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Górkach Wielkich, ul. SPÓŁDZIELCZA 9
Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Górki Wielkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„Zapytanie TOP-ACTIV”,
Pozyskanie ofert i zakup kompletnej linii technologicznej do obróbki elementów metalowych w oparciu o najkorzystniejszą ofertę.
w celu realizacji projektu pt.: wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest linia technologiczna – centrum obróbcze do profili aluminiowych z modułem do powlekania substancją termoizolacyjną

Specyfikacja Techniczna:
Przeznaczenie – do obróbki aluminium, stopów metali lekkich, PCV i stali
Możliwa obróbka z pięciu stron za pomocą standardowych narzędzi
Dwa sposoby programowania: ISO oraz CAD/CAM
Możliwość współpracy z zewnętrznymi programami przygotowania produkcji oraz tworzenia programów obróbki na podstawie plików wektorowych
Liniowa i kołowa interpolacja we wszystkich osiach przy wykonywaniu programów napisanych w kodzie ISO
Możliwość tworzenia programów obróbki na podstawie plików wektorowych z zewnętrznych programów/za pomocą opcjonalnych programów
Głowica powinna przemieszczać się na portalu ponad jednolitym łożem stalowym o długości minimum 9000mm
Możliwość obróbki profili o długości do 13500mm:
Linia powinna być wyposażona w zewnętrzny zderzak mechaniczny do bazowania i obróbki profili o długości do 13,5m
Wymagana konstrukcja maszyny: bramowa - jazdy w osi X z ramą i jednym poziomym wózkiem przesuw na 2 podporach z przodu i tyłu
pozostałe wymagania:
Przesuw osi wyposażony w automatyczne smarowanie przez jedną smarującą pompę centralną
Pięć osi sterowanych numerycznie
Wszystkie osie posiadają enkodery absolutne
Oś X – przesuw wzdłużny umożliwiający zakres do 10145mm
Zakres roboczy przy maksymalnej długości narzędzi 40 mm
Oś X – przesuw wzdłużny umożliwiający zakres do 9400mm
Oś Y – przesuw poprzeczny elektrowrzecionem umożliwiający zakresy:
Przy 0 stopni do 650mm
Przy -90 stopni do 500mm
Oś Z - przesuw w pionie z elektrowrzecionem 300mm
Ruch osi X – przesuw szybki umożliwiający pracę w zakresie do 100m/1’
Elektrowrzeciono o mocy minimum 15 kW S1 oraz 17kW S6
Prędkość obrotowa minimum 24000 obr./min
Głowica narzędziowa z obrotem w osi „C” umożliwia zakres +/- 320 stopni
Oś elektrowrzeciona A może być obracana pod każdym kątem w zakresie 270° = ±135°
Magazyn narzędzi z minimum 12 pozycjonowanych gniazd narzędzi
Maksymalna średnica narzędzia do 270mm
System samojezdnych zacisków z silnikami
Moduł tnący – automatyczne cięcie profilu na odcinki
Komputer PC o aktualnym standardzie z klawiaturą, myszą, kartą sieciową i monitorem dotykowym minimum 17”
Linia musi być wyposażona w stanowisko do powlekania substancją termoizolacyjną - zgodnie z przeznaczeniem i założeniami projektu
Odległość natrysku w zakresie od 150 do 190 mm


Dodatkowe wymagania:

Gwarancja na okres 12 m-cy.

Zapewnienie dostępności serwisu do 24 h w przypadku problemów, które nie mogą być rozwiązane zdalnie.

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin podpisania umowy: najpóźniej do 14.02.2019 po rozstrzygnięciu przetargu
2. Maksymalny termin dostawy: najpóźniej do 31.03.2019

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia stosowne do działalności w ramach przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające potencjał techniczny adekwatny do przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Złożenie oferty w języku polskim
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyrobu wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

W ramach powyższego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego brak powiązań kapitałowo osobowych do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie wyżej określonych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku:
1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji zamówienia,
1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,
1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości umowy, wraz
z wypłaconymi zaliczkami,
3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym (np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,
3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu ”siły wyższej", tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków.
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek.
6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagane oświadczenia zostały opisane w dodatkowych warunkach.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena:

Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 100
gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ocena złożonej oferty:
-zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
-oferta zostanie odrzucona, jeśli:
-jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego a w szczególności specyfikacji technicznej;
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
-jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
-została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu
-z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
-żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Wykluczenia

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą Top Activ SC
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

F.P.H.U.TOP-ACTIV S.C. O.KRZYWOŃ, T.KRZYWOŃ

Adres

Spółdzielcza 9

43-436 Górki Wielkie

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

334799955

NIP

5482514437

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji profili aluminiowych drogą do wprowadzenia na rynek produktów o właściwościach termoizolacyjnych.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-010G/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wegoma Polska Konrad Józefiak
Karmin 48A; 64-030 Śmigiel
Data wpłynięcia oferty: 29.018.2019
Cena: 332.000 EUR netto
Liczba wyświetleń: 430