Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz promocyjno-marketingowym dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach realizowanego projektu „PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.01 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Data publikacji: 18.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1156278

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z pytaniem oferenta do zapytania nr 1/2018 z dnia 18.12.2018r w postępowaniu na świadczenie usług o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz promocyjno-marketingowym dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach realizowanego projektu „PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.01 Inkubowanie przedsiębiorstw, Zamawiający w trosce zapewnienie konkurencyjności postępowania i nie wykluczeniu potencjalnych oferentów zdecydował o zmianie treści ogłoszenia i zapytania oraz wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 25.01.2019r.
Zmiana treści zapytania ofertowego
W pkt V. Warunki Udziału w Postępowaniu, ppkt 2 jest :
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji usług w kompleksowej realizacji min. 2 usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, tj. szkolenia biznesowe i doradztwo o charakterze prawnym, marketingowym, promocyjnym i ICT, finansowym, z zakresu zagadnień sprzedaży i innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług księgowych, usług z zakresu promocji i ICT skierowanych do przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż trzy lata, wartość każdej z zaprezentowanych usług nie może być niższa 800 000 PLN brutto. Na potwierdzenie należy złożyć:
2.1 wykaz usług zrealizowanych na podstawie jednej lub wielu zakończonych umów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


W pkt V. Warunki Udziału w Postępowaniu, ppkt 2 zostaje zmienione :
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji usług w kompleksowej realizacji min. 2 usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, tj. szkolenia biznesowe i doradztwo o charakterze prawnym, marketingowym, promocyjnym i ICT, finansowym, z zakresu zagadnień sprzedaży i innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług księgowych, usług z zakresu promocji i ICT skierowanych do przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż trzy lata, wartość każdej z zaprezentowanych usług nie może być niższa 700 000 PLN brutto. Na potwierdzenie należy złożyć:
2.1 wykaz usług zrealizowanych na podstawie jednej lub wielu zakończonych umów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W pkt I . Informacje ogólne, ppkt 9 jest:
1. Termin składania ofert: 21-01-2019r.
W pkt I . Informacje ogólne, ppkt 9 zostaje zmienione :
1. Termin składania ofert: 25-01-2019r.
W pkt IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY, jest:
Ofertę złożyć należy do dnia 21-01-2019r.

W pkt IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY zostaje zmienione :
Ofertę złożyć należy do dnia 25-01-2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę złożyć należy do dnia 25-01-2019r.
11. osobiście - w biurze Zamawiającego Fundacja OLIMP, ul. Botaniczna 11, 14-500 Braniewo
1. w dni robocze w godzinach pracy, w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2018 ” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Fundacja OLIMP, ul. Botaniczna 11, 14-500 Braniewo (decyduje data i godzina wpływu), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2018” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Oferenta.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Wajdlejt

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz promocyjno-marketingowym dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach realizowanego projektu „PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.01 Inkubowanie przedsiębiorstw.

1. Termin realizacji usługi obejmuje okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie później niż luty 2019) do 31.12.2020. Wykonawca w tym okresie będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego i będzie świadczył usługi zgodnie z harmonogramem projektu, oraz harmonogramem kwartalnym przygotowanym wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą
2. Miejsce świadczenia usług w ramach projektu to miasto Braniewo.
3. Usługi skierowane będą dla min. 40 firm biorących udział w projekcie.
4. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług:
Doradztwo j.m. ilość
Usługi prawne - porady prawne Godzina 160
Usługi księgowe- prowadzenie ksiąg rachunkowych dla inkubowanych firm w okresie trwania projektu kpir/12 m-cy 38
pełna księgowość/12 m-cy 2
Zarządzanie strategiczne- doradztwo Godzina 960
Zarządzanie strategiczne - przygotowanie rekomendacji do strategii rozwoju - opracowanie pisemne szt. 40
Doradztwo w zakresie promocji/ marketingu Godzina 800
Opracowanie wytycznych do strategii promocji - opracowanie pisemne szt. 40
Doradztwo w zakresie zagadnienia sprzedaży Godzina 400
Doradztwo w zakresie innowacyjności w przedsiębiorstwie Godzina 160

SZKOLENIA
Program warsztatowo -szkoleniowy - rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy: 8-godzinne szkolenia (tematyka szkoleń zostanie ustalona na podstawie analizy potrzeb inkubowanych firm) szt. 12


Usługi ICT
Opis usługi j.m. SUMA
1. Przygotowanie identyfikacji wizualnej: szt. 22
a. Nazwa
b. Logotyp wraz z Księgą znaku
c. Projekt papieru firmowego oraz wizytówek
d. Przygotowanie projektu plakatu, ulotki, folderu, roll up
2. Postawienie strony WWW: szt. 34
a. dostosowana do aktualnych wymogów informacyjnych
b. SEO- konfiguracja dostosowana do algorytmu wyszukiwarki
c. Copywriting
3. Wydruk materiałów promocyjnych:
a. Ulotki:
DLx3 szt. 4000
Dlx2 szt. 4000
Dlx1 szt. 0
A5 szt. 2000
A6 szt. 26000
A7 szt. 0
b. Plakaty:
A1 szt. 0
A2 szt. 0
A3 szt. 100
A4 szt. 300
c. Wizytówki szt. 28000
d. Roll up szt. 24
e. Foldery szt. 800
4. Promocja w internecie: kampanie fb, adwords:
przygotowanie kampanii fb 3 dni o zasięgu lokalnym (do 30 km) szt. 120
przygotowanie kampanii fb 3 dni o zasięgu wojewódzkim (do 100 km) szt. 149
przygotowanie kampanii ad words o zasięgu lokalnym do 5 fraz do 30 km/m-c szt. 96
przygotowanie kampanii ad words o zasięgu wojewódzkim do 5 fraz do 100 km/m-c szt. 137
5. Film promocyjny przedsiębiorstwa szt. 10
6. Promocja w mediach lokalnych: prasa, telewizja, portale internetowe:
artykuł lub reklama w prasie lokalnej moduł 1/2 strony 10
lokalna telewizja internetowa: 30 emisji spotu min 30s szt. 0
lokalny portal: artykuł sponsorowany szt. 26
lokalny portal: kampania banerowa/m-c szt. 80
lokalny portal: promocja na profilu fb portalu szt. 5
7. Materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem:
brelok akrylowy z logiem szt. 0
kubek ceramiczny z nadrukiem szt. 100
długopis metalowy z nadrukiem szt. 6010
Teczka A4 papier kreda mat, 350g, z nadrukiem szt. 4070
naklejka z nadrukiem - papier samoprzylepny: mat/błysk, format min 50x50mm szt. 700
reklama na samochód, folia zwykła, wydruk kolorowy ploterem solwentowym, zalaminowany laminatem bezbarwnym szt. 4
Smycz szt. 600
pen drive 4 gb, z logiem, szt. 740
baner reklamowy, wykończone brzegi, oczkowany, odporny na warunki zewnętrzne szt. 290
ścianka reklamowa pop-up, łukowa, wymiar min. 2x3m, kufer, podkłady polipropylenowe szt. 2
kalendarz trójdzielny szt. 200
leżaki plażowe szt. 8
koszulki proste - t-shirt szt. 70
pen drive 8 gb, z logiem, szt. 110

Szczegółowy opis usług ICT stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

5. Dodatkowo w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:
5.1.prowadzić dokumentację usługi zgodnie z wzorami przedstawionymi przez Zamawiającego w postaci, - dzienną kartę pracy doradcy/trenera, - listą obecności, protokołu wykonania/odbioru zadań,
5.2 terminowo i właściwe realizować usługę, która będzie oceniana przez przedsiębiorcę;
5.3 rozliczać się z Zamawiającym w terminach przez niego wskazanych;
5.4 współpracy z pracownikami projektu.
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. W ramach postępowania zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (zwrotu ofert).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: braniewski Miejscowość: Braniewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługi o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz promocyjno-marketingowym dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach realizowanego projektu „PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.01 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz promocyjno-marketingowym dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach realizowanego projektu „PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Oś 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie RPWM.01.03.00 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), RPWM.01.03.01 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80532000-2 - Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania
79800000-2- Usługi drukowania i powiązane
79340000-9- Usługi reklamowe i marketingowe
79410000-1- Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji usługi obejmuje okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (nie później niż luty 2019) do 31.12.2020. Wykonawca w tym okresie będzie pozostawał w dyspozycji Zamawiającego i będzie świadczył usługi zgodnie z harmonogramem projektu, oraz harmonogramem kwartalnym przygotowanym wspólnie przez Zamawiającego z Wykonawcą
2. Miejsce świadczenia usług w ramach projektu to miasto Braniewo.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zapoznali się z treścią zapytania i nie wnoszą do niej żadnych zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem zamówienia i spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.

Wiedza i doświadczenie

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji usług w kompleksowej realizacji min. 2 usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, tj. szkolenia biznesowe i doradztwo o charakterze prawnym, marketingowym, promocyjnym i ICT, finansowym, z zakresu zagadnień sprzedaży i innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług księgowych, usług z zakresu promocji i ICT skierowanych do przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż trzy lata, wartość każdej z zaprezentowanych usług nie może być niższa 700 000 PLN brutto. Na potwierdzenie należy złożyć:
2.1 wykaz usług zrealizowanych na podstawie jednej lub wielu zakończonych umów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

3. Posiadania niezbędnego potencjału technicznego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
3.1 – dwoma trenerami biznesu, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone kierunkowe studia podyplomowe (preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, zarządzanie personelem, rachunkowość, ekonomia, prawo, finanse) oraz przeprowadzili min. 100 h dydaktycznych szkoleń w okresie 2 ostatnich lat z obszaru kluczowych kompetencji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Na potwierdzenie należy złożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wg wzoru - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• CV trenerów, wraz z listą tematów szkoleniowych i przypadających godzin na ich realizację z obszaru kluczowych kompetencji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

3.2 Trzema doradcami biznesu, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone kierunkowe studia podyplomowe (preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, zarządzanie personelem, rachunkowość, ekonomia, prawo, finanse) oraz przeprowadzili min. 200 h dydaktycznych szkoleń w okresie 2 ostatnich lat z obszaru kluczowych kompetencji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Na potwierdzenie należy złożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wg wzoru - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• CV trenerów, wraz z listą obszarów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej). Warunek uznaje się za spełniony w przypadku potwierdzenia w formie oświadczenia podpisanego przez oferenta przeprowadzenia min. 200 h na 1 zakres tematyczny przez 1 doradcę w okresie 2 ostatnich lat z obszarów wskazanych powyżej.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Kryterium zostanie spełnione jeżeli oferent potwierdzi posiadanie zdolności finansowej w wysokości 1 mln złotych w postaci :
4.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty - za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3. Posiadania niezbędnego potencjału technicznego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
3.1 – dwoma trenerami biznesu, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone kierunkowe studia podyplomowe (preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, zarządzanie personelem, rachunkowość, ekonomia, prawo, finanse) oraz przeprowadzili min. 100 h dydaktycznych szkoleń w okresie 2 ostatnich lat z obszaru kluczowych kompetencji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Na potwierdzenie należy złożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wg wzoru - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• CV trenerów, wraz z listą tematów szkoleniowych i przypadających godzin na ich realizację z obszaru kluczowych kompetencji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej.

3.2 Trzema doradcami biznesu, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo lub wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone kierunkowe studia podyplomowe (preferowane kierunki: zarządzanie, zarządzanie i marketing, zarządzanie personelem, rachunkowość, ekonomia, prawo, finanse) oraz przeprowadzili min. 200 h dydaktycznych szkoleń w okresie 2 ostatnich lat z obszaru kluczowych kompetencji z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Na potwierdzenie należy złożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. - wg wzoru - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
• CV trenerów, wraz z listą obszarów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej). Warunek uznaje się za spełniony w przypadku potwierdzenia w formie oświadczenia podpisanego przez oferenta przeprowadzenia min. 200 h na 1 zakres tematyczny przez 1 doradcę w okresie 2 ostatnich lat z obszarów wskazanych powyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Kryterium zostanie spełnione jeżeli oferent potwierdzi posiadanie zdolności finansowej w wysokości 1 mln złotych w postaci :
4.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty - za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo działania Zamawiającego z należytą starannością, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, terminu realizacji przedmiotu umowy, zaistnienia siły wyższej, łącznej liczby usług, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu postępowania, zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien przedstawić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz informację o Wykonawcy - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego o ile dotyczy.
3. Wykaz zakończonych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, - stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5. Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ofertą Oferenta spełniającego warunki określone z zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak oferty, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
4. Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
4.1 cena – waga 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60pkt.);
4.2 jakość zrealizowanych usług – waga 40% ;
5. W zakresie kryterium cena. Ocena według wzoru gdzie: C - liczba punktów za cenę

Najniższa oferowana Cena brutto
C = ------------------------------------------------------ x 60%.
Cena brutto oferty badanej
6. W zakresie kryterium jakość (D) zrealizowanych usług, punkty przyznawane będą w następujący sposób:
1. Ocena kryterium zostanie przeprowadzona przez powołaną 3 osobowa komisję gdzie każda z osób dokona indywidualnie oceny powyższego kryterium . Następnie do wyliczenia ostatecznej liczby punktów w danym kryterium zostanie wzięta średnia arytmetyczna z dokonanych ocen.
2. W zakresie kryterium jakość (D) zrealizowanych usług ocenie podlegają –
• rozwiązania kreatywne dla 2 wskazanych firm – zgodnie z załącznikiem nr 6 do zapytania, w odniesieniu do przykładowych materiałów informacyjno-promocyjnych (logotyp, wizytówka, projekt plakatu, ulotki, folderu, roll-upu), dostarczonej w wersji papierowej i elektronicznej, przyznając liczbę 30 punktów ofercie, poprzez ocenę następujących podkryteriów:
1) oryginalność rozwiązań kreatywnych w/w materiałów promocyjnych, spójność koncepcji, łatwość rozumiana jako niepowtarzalność i nieszablonowość pomysłu, syntetyczność i łatwość zrozumienia myśli przewodniej oraz logiczne wynikanie elementów (od 0 do 15 pkt),
2) estetyka przedstawionych projektów kreatywnych, rozumiana jako spójność poszczególnych elementów i wpisywanie się w aktualne trendy konsumenckie i artystyczne (od 0 do 15 pkt),
• ocena przykładowej koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej dla wybranego przez oferenta przedsiębiorstwa- wskazanego w załączniku nr 6 - 10 pkt. poprzez ocenę następujących podkryteriów:
1) wypracowanie kluczowych założeń strategii uwzględniających min. Spis treści, harmonogram działań, narzędzia komunikacji, budżet)(od 0 do 10 pkt),

3. Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 40 pkt.
4. Ocena zawartości kreatywnej oferty zostanie dokonana według poniższego wzoru:
suma pkt. w kryterium kreatywność oferty badanej
Jakość D = ---------------------------------------------------------* waga 40%
suma pkt. w kryterium kreatywność oferty najlepszej

7. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:
P = C+D
gdzie: P – łączna suma punktów badanej oferty (maksymalnie 100 pkt).

Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie możliwych do uzyskania jest 100,00 pkt (jako suma punktów za poszczególne kryteria). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. Maksymalnie można uzyskać 100% (1%=1pkt.)
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Jeżeli zostaną złożone ważne oferty przewyższające kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zamówienia.

Wykluczenia

5. Oferent zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Zamawiający informuje, iż każdy Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
6.1 forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu;
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 gwarancjach bankowych;
 gwarancjach ubezpieczeniowych;
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Fundacja OLIMP , Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0219 4290 z adnotacją „wadium – numer postępowania 1/2018". Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w biurze projektu: ul. Botaniczna 11, 14-500 Braniewo kserokopię (-e) potwierdzoną ( e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.
6.2 zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (temu Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia). Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.3 zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinno być wykazane na dzień i termin składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium „spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Oferenta oraz wymaganych załączników. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Oferent spełnił.
Oferent niespełniający chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta będzie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "OLIMP"

Adres

Botaniczna 11

14-500 Braniewo

warmińsko-mazurskie , braniewski

Numer telefonu

48552307597

Fax

+48552434901

NIP

5821600152

Tytuł projektu

PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II

Numer projektu

RPWM.01.03.01-28-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Aurora Consulting Agata Pawłowska NIP 657-234-88-59 , ul. Szeroka 5, 05-420 Józefów, data wpłynięcia oferty 24.01.2019r. Cena oferty netto 2 683 600,00 zł. brutto 3 300 828,00 zł.
Liczba wyświetleń: 530