Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania tribologiczne warstw niskotarciowych

Data publikacji: 16.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2018

Numer ogłoszenia

1155822

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną posiadanego stanowiska i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2018r, o godzinie 1000.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2018r, o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na badania tribologiczne”
oraz „Nie otwierać przed 28.12.2018r godz. 10:15”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600120775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań tribologicznych uzyskanych podczas procesów technologicznych warstw niskotarciowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie badań tribologicznych na dostarczonych próbkach.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Badania tribologiczne warstw niskotarciowych”


Przedmiot prób:
Próbki o średnicy fi=24mm i wysokości 8mm, z różnymi wariantami hybrydowych warstw niskotarciowych, wytworzonymi na żeliwach S14 i K12.

Warunki prób:
1. Badania należy przeprowadzić na 24 próbkach po minimum 4 przebiegi na każdej próbce.
2. Warunki prób:
• Tarcie suche
• Ruch oscylacyjny ślizgowy
• Przeciwpróbka – kula
• Częstotliwość oscylacji – 20Hz
• Skok oscylacji – 1mm
• Obciążenie - 20N
• Czas biegu – 30 minut
3. Po wykonanych badaniach Wykonawca dostarczy dokumentację zawierającą:
• Zestawienie wyznaczonych współczynnika tarcia na wszystkich próbkach,
• Zestawienie wielkości zużycia na wszystkich próbkach, zmierzonych profilografem optycznym,
• Zestawienie obrazów śladów tarcia obrazowanych mikroskopem SEM, na wybranych przez Zamawiającego 12 próbkach

Próbki testowane zostaną jednoznacznie oznaczone i zwrócone Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem z prób.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 80%
Termin realizacji 20%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 0,8
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium termin wykonania
Skrócenie terminu realizacji (termin realizacji max. 8 tygodni od dnia zawarcia umowy)
B= (Tmin/Tn) x 0,2
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy od 8 tygodni)
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B

Wykluczenia

INFORMACJA O PODSTAWIE WYKLUCZENIA

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10

Data wpływu oferty: 21.12.2018
Cena: 58 500,00 PLN netto, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100
Liczba wyświetleń: 138