Strona główna
Logo unii europejskiej

1/2018/Ł Zakup usługi dostarczania przerwy lunchowej

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1153757

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

4. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku) do dnia 13.12.2018r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, ul Morska 81-87, 81 – 225 Gdynia z dopiskiem: Zespół ds. Zamówień Publicznych bud. F pok. 226 (nie otwierać przed 13.12.2018r. godz.10.00) lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres: zampubl@au.umg.edu.pl
z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018/Ł
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: zampubl@au.umg.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampubl@au.umg.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Brunowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 55 86 421

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostarczania przerwy lunchowej opisanej poniżej, w ramach projektu „Łap wiatr w żagle”. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: dostarczenie posiłków podczas organizowanych przez Zamawiającego warsztatów dla dzieci (w wieku 13-16 lat) i - osobno - dla rodziców.
Konieczne jest dostarczenie jednego posiłku dla osoby chorej na cukrzycę. Możliwość dostarczenia pojedynczych posiłków wegetariańskich i dla osób na diecie bezglutenowej.
Spotkania będą organizowane w trybie: 5 spotkań w semestrze zimowym, a następnie 5 spotkań w semestrze letnim. Lunche w godzinach 11.15-12.30. Przewidywana średnia liczba uczestników: 36 osób w pierwszych 4 terminach, w ostatnim 12 osób (tak samo w drugim semestrze). W sytuacji kiedy liczba osób na szkoleniu będzie inna Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie firmy, która zapewni catering podczas przerw lunchowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostarczania przerwy lunchowej opisanej poniżej, w ramach projektu „Łap wiatr w żagle”. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: dostarczenie posiłków podczas organizowanych przez Zamawiającego warsztatów dla dzieci (w wieku 13-16 lat) i - osobno - dla rodziców.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego) przerwy lunchowej dla każdego uczestnika spotkań organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu, obejmującego co najmniej:
1) Ryż i ziemniaki
2) Warzywa gotowane mix (np. brokuł, kalafior, marchew)
3) Surówka np. grecka
4) Mięso lub ryba
5) Wodę (gazowana i niegazowana) –butelka o pojemności 0,5 litra na uczestnika
6) Ciastka kruche/biszkoptowe z nadzieniem (min. 50 gram na osobę i. minimum dwa rodzaje na uczestnika)
7) Naczynia do podania lunchu
8) Obsługę lunchu
Konieczne jest dostarczenie jednego posiłku dla osoby chorej na cukrzycę. Możliwość dostarczenia pojedynczych posiłków wegetariańskich i dla osób na diecie bezglutenowej.
Spotkania będą organizowane w trybie: 5 spotkań w semestrze zimowym, a następnie 5 spotkań w semestrze letnim. Lunche w godzinach 11.15-12.30. Przewidywana średnia liczba uczestników: 36 osób w pierwszych 4 terminach, w ostatnim 12 osób (tak samo w drugim semestrze). W sytuacji kiedy liczba osób na szkoleniu będzie inna Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.

Liczba zestawów lunchowych wynosi: 312

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia (umowy) Zamówienie realizowane będzie w okresie od grudnia 2018 r. do maja 2019 r. i uwarunkowane będą organizacją szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy:
• nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
• nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
• posiadają ważną decyzję zatwierdzającą oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
a) uzupełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1);
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN;
c) uzupełnione i podpisane oświadczanie (załącznik nr 2);

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
a) Cena – 80 % (80 pkt)
b) Zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej – 20 % (20pkt)

Wykluczenia

zgodnie z pzp

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

Łap wiatr w żagle!

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-U026/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano Wykonawcę:
Bar Bistro & Pizzeria Anna Meyer ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia / 13.12.2018 / 5 756,40 zł
Liczba wyświetleń: 171