Strona główna
Logo unii europejskiej

7/2018/SezAM Zakup usługi dostarczania przerwy kawowej

Data publikacji: 16.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2018

Numer ogłoszenia

1149805

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

4. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku - wydrukowanym w kolorze) do dnia 27.11.2018r., do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, ul Morska 81-87, 81 – 225 Gdynia z dopiskiem: Zespół ds. Zamówień Publicznych bud. F pok. 226 (nie otwierać przed 27.11.2018r. godz.10.00) lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres: zampubl@au.umg.edu.pl
z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2018/SezAM
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: zampubl@au.umg.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampubl@au.umg.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Brunowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

e-fax: 58 741 22 50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostarczania przerwy kawowej opisanej poniżej, w ramach projektu. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: zapewnienie serwisu kawowego podczas organizowanych przez Zamawiającego spotkań z pracodawcami w ramach projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego) przerwy kawowej dla każdego uczestnika spotkań
z pracodawcami organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu.

Ilość serwisów kawowych wynosi: 227

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie firmy, która zapewni catering podczas przerw kawowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostarczania przerwy kawowej opisanej poniżej, w ramach projektu. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: zapewnienie serwisu kawowego podczas organizowanych przez Zamawiającego spotkań z pracodawcami w ramach projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (w siedzibie zamawiającego) przerwy kawowej dla każdego uczestnika spotkań
z pracodawcami organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu, obejmującego co najmniej:
1) Kawę (min. 200 ml.) lub Herbatę (min. 200 ml. i min. 3 rodzaje do wyboru)
2) Cukier, śmietankę do kawy, cytrynę do herbaty
3) Wodę (gazowana i niegazowana) –butelka o pojemności 0,5 litra na uczestnika
4) Ciastka kruche/biszkoptowe z nadzieniem (min. 50 gram na osobę i. minimum dwa rodzaje na uczestnika)
5) Kanapka min. 200 gram z serem lub szynką, sałatą i innym dodatkiem warzywnym (do wyboru)
6) Naczynia do podania serwisu kawowego
7) Obsługę serwisu kawowego przez cały czas trwania spotkania
Spotkania organizowane mogą być w piątki w godzinach między 12:00, a 16:00. Przewidywana średnia liczba uczestników na każdym dniu szkolenia to 21 osób. W sytuacji kiedy liczba osób na szkoleniu będzie inna niż 21 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.
Ilość serwisów kawowych wynosi: 227

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia (umowy) Zamówienie realizowane będzie w okresie od listopada 2018 r. do maja 2019 r. i uwarunkowane będzie organizacją szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy:
• nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
• nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
• posiadają ważną decyzję zatwierdzającą oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
a) uzupełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1);
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN;
c) uzupełnione i podpisane oświadczanie (załącznik nr 2);
;

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
a) Cena – 80 % (80 pkt)
b) Zatrudnienie jednej osoby niepełnosprawnej – 20 % (20pkt)

Wykluczenia

zgodnie z pzp

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

"SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z218/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
Data wpłynięcia oferty 27/11/2018r. godz. 9:45
Cena brutto 3405,00
Liczba wyświetleń: 208