Strona główna
Logo unii europejskiej

CRZP/121/2018/AEZ Przeprowadzenie zajęć otwartych z przedstawicielami przemysłu - usługa społeczna

Data publikacji: 16.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2018

Numer ogłoszenia

1149785

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia, budynek F, II piętro, pok. 226 do dnia 28.11.2018r. do godz. 10:00.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampubl@umg.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Brunowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

e-fax. 58 741-22-50

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie otwartych z przedstawicielami przemysłu podzielone na dwie części:

1 Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu

2 Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu (informatyka)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie przedstawicieli przemysłu, którzy poprowadzą spotkania ze studentami.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie otwartych z przedstawicielami przemysłu podzielone na dwie części:

1 Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu
Nazwa: Seminarium, zajęcia otwarte
Ilość: 1 spotkanie – 2 godziny
Opis: Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu (minimum zakładu/instytutu/jednostki staż minimum 5 lat).
Zajęcia mają stanowić forum wymiany wiedzy między studentami, a pracownikami przemysłu w zakresie aktualnych trendów na rynku oraz potencjalnych możliwości przyjęcia na praktyki, staże, zatrudnienie absolwentów.

2 Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu (informatyka)
Nazwa: Seminarium, zajęcia otwarte
Ilość: 1 spotkanie – 2 godziny
Opis: Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu (minimum kierownik zakładu/instytutu/jednostki, staż minimum 5 lat).
Zajęcia mają stanowić forum wymiany wiedzy między studentami, a pracownikami przemysłu w zakresie aktualnych trendów na rynku (informatyka) oraz potencjalnych możliwości odbywania praktyk, staży, ewentualnie zatrudnienia absolwentów.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie otwartych z przedstawicielami przemysłu podzielone na dwie części:

1 Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu (minimum zakładu/instytutu/jednostki staż minimum 5 lat).

2 Zajęcia otwarte dla studentów z przedstawicielami przemysłu (minimum kierownik zakładu/instytutu/jednostki, staż minimum 5 lat).

Warunki zmiany umowy

zgodnie ze wzorem umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna zawierać:
a. Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, zawierający w szczególności: cenę, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia o zamówieniu bez zastrzeżeń
b. CV Wykonawcy przewidzianego do realizacji zajęć otwartych na potwierdzenie spełniania minimalnego stażu pracy wymaganego przez Zamawiającego w pkt.V.
c. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami o następującym wagach:

a. cena (brutto) - 60 %
b. staż Wykonawcy przewidzianego do realizacji zajęć na stanowisku kierownik zakładu/instytutu/jednostki - 40%

Sposób obliczenia X(1):
Kryterium „cena” podlegać będzie ocenie w skali od 0 do 60 pkt.
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
X(1) = ----------------------------------------------------------------------------------- X 60 pkt
cena oferty badanej

Sposób obliczenia X(2):
Kryterium staż Wykonawcy przewidzianego do realizacji zajęć na stanowisku kierownik zakładu/instytutu/jednostki podlegać będzie ocenie w skali od 0 do 40 pkt.

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz potwierdzonym załączonym przez Wykonawcę CV ;

• 5 letni staż na stanowisku kierownik zakładu/instytutu/jednostki – 0 pkt (wymagane minimum przez Zmawiającego)
• 6 -10 letni staż – 20 pkt
• ponad 10 letni staż – 40pkt

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

P = X(1) + X(2)

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Wykluczenia

zgodnie z pzp

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

"SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności"

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z218/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 163