Strona główna
Logo unii europejskiej

usługa: prace badawcze niezbędne do stworzenia nowych powłok barier termicznych (TBC) do turbin silników lotniczych i przemysłowych turbin gazowych w celu przedłużenia okresu użytkowania w środowisku wysokiej temperatury i wysokotemperaturowej korozji

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2018

Numer ogłoszenia

1149361

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego: GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: d.dabek@galacticaero.com
oraz e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 24.00.
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko albo firmę oferenta, jego adres, NIP, REGON, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Cena powinna być podana w złorych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.dabek@galacticaero.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Molenda - Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661254414

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych", nr POIR.0l. 01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Modelowaniu przepływów ciepła w nanostrukturach
2. Analizie naprężeń w nanostrukturach
3. Analizie przepływów ciepła w nanostrukturach i warstwach Therma Barrier Coatings

w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rudna Mała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych", nr POIR.0l. 01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Modelowaniu przepływów ciepła w nanostrukturach
2. Analizie naprężeń w nanostrukturach
3. Analizie przepływów ciepła w nanostrukturach i warstwach Therma Barrier Coatings

w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych", nr POIR.0l. 01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Modelowaniu przepływów ciepła w nanostrukturach
2. Analizie naprężeń w nanostrukturach
3. Analizie przepływów ciepła w nanostrukturach i warstwach Therma Barrier Coatings

w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

w ciagu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. Odpowiedni potencjał kadrowy (min. 1 osoba zatrudniona przy realizacji usługi ze stopniem naukowym min. doktora inżynieryjnych i min. 1 rokiem doświadczenia w biurze konstrukcyjnym/dziale badań i rozwoju, o wyższym wykształceniu kierunkowym (dowody: oświadczenie)
2. Odpowiednie doświadczenie w realizacji prac badawczo - rozwojowych (zrealizowany
min. 1 projekt badawczo-rozwojowy o wartości min. 10 OOO zł netto) (dowody: oświadczenie)

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Odpowiedni potencjał kadrowy (min. 1 osoba zatrudniona przy realizacji usługi ze stopniem naukowym min. doktora inżynieryjnych i min. 1 rokiem doświadczenia w biurze konstrukcyjnym/dziale badań i rozwoju, o wyższym wykształceniu kierunkowym (dowody: oświadczenie)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. oferta
2. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i kryteriów wyboru oferty (zgodnie z treścią zapytania)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień dodatkowych/uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia - waga 80%;
W - Wartość techniczna oferowanej usługi - waga 20%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:
C = NC/BC *100

C liczba punktów badanej oferty za cenę NC najniższa cena brutto złożonej oferty BC cena brutto badanej oferty

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się:
a) Jakością oferowanych badań mierzoną liczbą zrealizowanych badań w zakresie identycznym lub podobnym {w zakresie silników lotniczych} do przedmiotu zamówienia {dowody: oświadczenie):

Doświadczeni e w realizacji prac badawczo-rozwojowych w ostatnich 3 latach {W}:
Realizacja prac badawczo-rozwojowych - 0 lub 1 5 pkt
Realizacja prac badawczo - rozwojowych - 2 10 pkt
Realizacja prac badawczo - rozwojowych - 3-5 15 pkt
Realizacja prac badawczo - rozwojowych - więcej niż 5 20 pkt

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 80% + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W liczba punktów uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny. Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661254414

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Nanostrukturalne Pokrycia Barier Cieplnych Na Wirujące i Nieruchome Elementy Turbin Gazowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0921/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie unieważnione przez Zamawiającego
Liczba wyświetleń: 211