Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - zakup 2 sztuk hamulca taśmy transportowej

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2018

Numer ogłoszenia

1149240

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:

TZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie 6
41-909 Bytom

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tzpolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Lenc

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 301 53 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup dwóch sztuk hamulca do taśmy transportowej, które muszą posiadać specyfikację techniczną nie gorszą niż:

• Zahamowanie za pomocą sprężyn talerzowych, odhamowanie za pomocą silnika elektrycznego o mocy do 250W;
• Automatyczne zaciśnięcie szczęk przy zaniku napięcia (siłą sprężyn);
• Regulacja czasu dobiegu szczęk do tarczy;
• Bezazbestowe okładziny hamulcowe;
• Napięcie zasilające w wariantach 230V, 400V, 1000V;
• Zgodność z dyrektywą 2006/42/EG;
• Zgodność z dyrektywą ATEX 2014/34/EU (Grupa I, kategoria M2);

Zgodnie ze specyfikacją techniczną w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bytom Miejscowość: Bytom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup dwóch sztuk hamulca taśmy transportowej, które są częścią instalacji pilotażowej urządzenia niezbędnego do przeprowadzenia badań rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Elektro – mechaniczny hamulec tarczowy w którym hamowanie powinno polegać na zaciskaniu szczęk hamulcowych siłą sprężyn z odwodzeniem za pomocą silnika elektrycznego.
Oznacza to, że hamulec jest elektrycznie otwierany, a zamyka się poprzez siłę docisku sprężyn.
W celu kontroli działania oraz zużycia okładzin hamulcowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
• Zaciśnięcie za pomocą sprężyn talerzowych, zwolnienie za pomocą silnika elektrycznego;
• Automatyczne zaciśnięcie hamulca podczas zaniku napięcia (siłą sprężyn);
• Regulacja momentu hamującego;
• Bezazbestowe okładziny hamulcowe;
• Silnik o mocy nie większej niż 250W
• Napięcie zasilające w wariantach 230V, 400V, 1000V;
• Zgodność z dyrektywą 2006/42/EG;
• Zgodność z dyrektywą ATEX 94/9/EG (Grupa I, kategoria M2);
• Tylko jedno medium (energia elektryczna) brak konieczności zasilania dodatkowym medium (np. sprężone powietrze, emulsja hydrauliczna)
• Brak konieczności regulacji szczęk hamulcowych aż do momentu ich zużycia

Kod CPV

43000000-3

Nazwa kodu CPV

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy elementów: do 16 tygodni od podpisania umowy i przelania zaliczki, jeśli będzie wymagana.

Przez dostawę Zamawiający rozumie datę dostarczenia przedmiotu postępowania ofertowego do siedziby TZ POLSKA Sp. z o.o. , ul. Szyby Rycerskie 6, 41-909 Bytom

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Potwierdzenie posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Dowodem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub CEDIG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności: nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu, który go wydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu zagranicznego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca będzie posiadał niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia oraz obsługi gwarancyjnej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą przedstawi na wezwanie Zamawiającego zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji umowy oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek,
c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2018).
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2018).
- Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2018)
- Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa.
- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wystawcę pełnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do KRS czy CEIDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego państwa lub podmiot upoważniony do poświadczania za zgodność z oryginałem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wag punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Termin realizacji
Kryterium III: Okres Gwarancji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium: Cena netto
Waga: 50
Sposób oceny: Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 50. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium: Termin realizacji
Waga: 20
Sposób oceny:
Termin realizacji zamówienia, tj. moment dostawy towaru do Zamawiającego do 12 tygodni - 30 pkt.
Termin realizacji projektu powyżej 12 tygodni do 16 tygodni - 5 pkt.
Termin realizacji projektu powyżej 16 tygodni– 0 pkt.

Kryterium: Okres gwarancji
Waga: 30
Sposób oceny:
Okres gwarancji 24 miesiące i powyżej – 20 pkt.
Okres gwarancji od 18 do 23 miesięcy – 10 pkt.
Okres gwarancji poniżej 18 miesięcy – 0 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium ceny netto, terminu realizacji zamówienia oraz przewidzianego okresu gwarancji wynosi 100.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego wzoru:

P =C min/Cx*50+Ś+G
P-liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
Ś – Świadczenie wsparcia technicznego zdalnie 24 godziny na dobę przez cały rok
G – gwarantowany czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii
Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena netto, termin realizacji, okres gwarancji wynosi 100.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielnie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia- Załącznik nr 1.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szyby Rycerskie 6

41-909 Bytom

śląskie , Bytom

NIP

9691286037

Tytuł projektu

Badanie hamulców i zgarniaczy w warunkach warsztatowych oraz w środowisku pracy w celu poprawy ich parametrów.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-0640/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELTECH SP. Z O.O.
ul. Murckowska 75, 41-408 Mysłowice
data wpłynięcia: 20.11.2018
cena brutto: 159900,00 zł
Liczba wyświetleń: 282