Strona główna
Logo unii europejskiej

Czujniki technologiczne

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

1148791

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 20.11.2018 r. do godz. 15.00
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
4. Oferty należy składać pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczna na adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl.
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail sekretariat@ronet.com.pl do dnia 20 listopada 2018r.
9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, poprawki muszą być czytelne i opatrzone czytelnym podpisem lub imienną pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych.
12. Jeżeli Oferent zastrzega sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty – część niejawna” np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Oferenta wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
13. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (zszycie) dokumentów tworzących ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie (zdekompletowanie).
14. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
15. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@ronet.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogumił Zach ; Sebastian Zach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513067972 ; 604520289

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem czujników będzie monitorowanie parametrów procesu produkcyjnego:
1. Kontrola położenia sprężyny przed procesem nagrzewania.
2. Kontrola parametrów w procesie odpuszczania i kształtowania własności sprężyn SMA.
3. Pomiar prędkości podawania i temperatury drutu.
W ramach zamówienia należy dostarczyć minimum:
- czujnik temperatury na wejściu i wyjściu,
- czujnik prędkości,
- czujnik położenia i obrotu.
Wskazania mierzonych parametrów muszą być wyświetlane na monitorze oraz możliwe do odczytywania przez system komputerowy.
Oferent musi dostarczyć i wdrożyć kompletne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie parametrów procesu produkcyjnego w szczególności: czujniki, okablowanie, oprogramowanie, sterowniki, monitory.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: sępoleński Miejscowość: 89-410 Więcbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, RONET Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na: Czujniki technologiczne

Przedmiot zamówienia

Czujniki technologiczne, na co zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Zadaniem czujników będzie monitorowanie parametrów procesu produkcyjnego:
1. Kontrola położenia sprężyny przed procesem nagrzewania.
2. Kontrola parametrów w procesie odpuszczania i kształtowania własności sprężyn SMA.
3. Pomiar prędkości podawania i temperatury drutu.
W ramach zamówienia należy dostarczyć minimum:
- czujnik temperatury na wejściu i wyjściu,
- czujnik prędkości,
- czujnik położenia i obrotu.
Wskazania mierzonych parametrów muszą być wyświetlane na monitorze oraz możliwe do odczytywania przez system komputerowy.
Oferent musi dostarczyć i wdrożyć kompletne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie parametrów procesu produkcyjnego w szczególności: czujniki, okablowanie, oprogramowanie, sterowniki, monitory.

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewiduje się.

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty należy złożyć do dnia 20.11.2018 r. do godz. 15.00. W dniu 21.11.2018 r. nastąpi otwarcie ofert.
- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik postępowania na stronie internetowej ronet.com.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.
- Ostatnim krokiem będzie kontakt z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia szczegółów zakupu i podpisania umowy.
- Przewidywany termin podpisania umowy 10 dni od ogłoszenia wyników.
- Termin realizacji zamówienia do 20.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.

Wiedza i doświadczenie

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Potencjał techniczny

Odpowiedni do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie niniejszego warunku zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny.
Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji i uruchomienia urządzenia.

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia.
Pytania Oferentów winny być przekazywane na adres Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Oferentom, którym przekazano ofertę oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego i bazie konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania.

Zmiana oferty, wycofanie oferty.

Oferent, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie treść zmian, poprawek, uzupełnień lub modyfikacji przed terminem składania ofert. Zmiana oferty, której mowa powyżej, musi być złożona wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta, koperty ze złożonymi ofertami nie będą otwierane.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do zawarcia umowy na przedmiotowe zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia o wyborze pod rygorem odstąpienia od dalszych czynności, a umowa zostanie podpisana z następnym wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów.

Opakowanie i oznakowanie ofert składanych pisemnie.
a. Oferent zamieści ofertę w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
RONET Sp. z o.o. 89-410 Więcbork ul. Starodworcowa 3b
i opisana w następujący sposób:
- nazwa i adres Oferenta (pieczęć Oferenta),
- oferta na: Czujniki technologiczne
b. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji) i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w określonym terminie ponosi Oferent.
Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną netto i brutto (razem z podatkiem VAT). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, uruchomienia, szkolenia, koszty przeprowadzenia prób i badań technicznych. Oferenci zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 20. XII. 2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
z następujących przyczyn:
a) Jeżeli wykonanie umowy w terminie pierwotnym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia
2) unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny,
3) niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy.
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2018

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nazwa kryterium - Cena netto ; Waga 80 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
C = Najkorzystniejsza oferta cenowa / Cena rozpatrywanej oferty

Nazwa kryterium - Gwarancja ; Waga 10 pkt ;
Sposób przyznawania punktów
G = Ilość m-cy gwarancji rozpatrywanej oferty / Najkorzystniejsza oferta

Nazwa kryterium - Termin wykonania w dniach. Waga 10 pkt
T = Najkorzystniejsza oferta / Ilość dni rozpatrywanej oferty

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę pkt danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:
P = C x 80 pkt + G x 10 pkt + T x 10 pkt
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RONET - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Starodworcowa 3B

89-410 Więcbork

kujawsko-pomorskie , sępoleński

NIP

5580002112

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych sprężyn w przedsiębiorstwie RONET

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0558/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 274