Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie 49 godzin terapii/poradnictwa pedagogicznego i 20 godzin poradnictwa terapii/logopedycznego dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”

Data publikacji: 07.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

1147975

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie: osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do siedziby urzędu) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut lub drogą elektroniczną na adres pcprwlancut.poczta.onet.pl z dopiskiem „przeprowadzenie 49 godzin terapii/poradnictwa pedagogicznego i 20 godzin terapii/poradnictwa logopedycznego dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania” najpóźniej do dnia 20 listopada 2018 do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2018 o godz. 13.00. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut pokój nr 4
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Duliban

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

172256969

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 49 godzin terapii/poradnictwa pedagogicznego i 20 godzin terapii/poradnictwa logopedycznego dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: łańcucki Miejscowość: Łańcut

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 49 godzin terapii/poradnictwa pedagogicznego i 20 godzin terapii/poradnictwa logopedycznego dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 7 do 17 roku życia uczestniczących w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie terapii/poradnictwa
• pedagogicznych dla 16 dzieci
• logopedycznych dla 5 dzieci
biorących udział w projekcie pn. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”.
1. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 7 do 17 lat w okresie XII.2018 -15.III.2019 w budynku PCPR w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut.
2) prowadzenie dokumentacji
 listy obecności
 zestawienie osób, które rozpoczęły udział w terapii,
 zestawienie osób które ukończyły udział w terapii
 protokół odbioru usługi
3) ścisła współpraca z Dyrektorem Placówki,
4) ścisła współpraca z personelem projektu,
2. Wymagania niezbędne:
1) aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia konsultacji pedagogicznych i logopedycznych,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami na stanowisku pedagoga,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami na stanowisku logopedy.

Kod CPV

80340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji specjalnej

Harmonogram realizacji zamówienia

1) prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi w wieku od 7 do 17 lat w okresie XII.2018 -15.III.2019 w budynku PCPR w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) aktualne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia konsultacji pedagogicznych i logopedycznych,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami na stanowisku pedagoga,
• co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami na stanowisku logopedy.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie za zgodą obu Stron - wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1) za zgodą Instytucji Wdrażającej,
3) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową wysokość tej stawki,
4) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie prawidłowo przeprowadzone zajęcia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2) Dokumenty potwierdzające doświadczenie z zakresu prowadzenia konsultacji psychoterapeutycznych, seksuologicznych.
3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
4) Dokumenty wymienione w części V. Warunki udziału w postępowaniu pkt. 2 pkt 1)-2).
2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione, wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt VI. Sposób przygotowania oferty, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia" - „nie spełnia".
2. Oferty będą wybierane przez Zamawiającego według następujących kryteriów wyboru:
1) Cena usługi - 60 pkt. Oferta będzie oceniana według następującego wzoru:
C min
KC = x60
Cbad
K c - kryterium cenowe,
C min - cena najtańszej oferty,
C bad - cena badanej oferty. Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.
2) Doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii/poradnictwa pedagogicznego z rodzinami– max 20 pkt:
a) od 3 do 5 lat - 5 pkt,
b) powyżej 5 do 7 lat - 10 pkt,
c) powyżej 7 do 9 lat - 15 pkt,
d) powyżej 9 lat - 20 pkt.
3) Doświadczenie z zakresu prowadzenia terapii/poradnictwa logopedycznego z rodzinami– max 20 pkt:
a) od 3 do 5 lat - 5 pkt,
b) powyżej 5 do 7 lat - 10 pkt,
c) powyżej 7 do 9 lat - 15 pkt,
d) powyżej 9 lat - 20 pkt.

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszty dojazdu itp.)
6. Kryteria nie podlegają zmianie w toku niniejszego postępowania.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŁAŃCUCKI - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁAŃCUCIE

Adres

Józefa Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

podkarpackie , łańcucki

Numer telefonu

172256969

Fax

172256969

NIP

8151541620

Tytuł projektu

Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego

Numer projektu

RPPK.08.04.00-18-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Self Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Tomasz Kobylański.
ul. Unii lubelskiej 6/8 35-016
Data wpłynięcia 16.11.2018

cena oferty 6072,00
Liczba wyświetleń: 289