Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi noclegowej w hotelu w Essen lub jednej z miejscowości sąsiadujących w związku udziałem Zamawiającego w Targach E-world energy & water 2019.

Data publikacji: 05.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2018

Numer ogłoszenia

1147510

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z otrzymaniem pytań do ogłoszenia, dodano załącznik "Pytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego 01112018".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać przygotowane w formie pisemnej. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres ksekula@jpembedded.eu. Oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Cena netto (PLN/EUR)
2. Stawka podatku VAT (%)
3. Kwota podatku VAT (PLN/EUR)
4. Cena brutto (PLN/EUR)
5. Nazwa hotelu i dokładny adres
6. Standard hotelu (liczba gwiazdek)
7. Odległość od miejsca organizacji targów (m)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksekula@jpembedded.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Sekuła-Matyasik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 266 25 44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług noclegowych w hotelu w Essen lub w jednej z miejscowości sąsiadujących w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej E - world energy & water 2019 w dniach 5-7 lutego 2019r., zgodnie z poniższą specyfikacją:
- zakwaterowanie dla 2. osób w 2. pokojach prywatnych w dniach 4-7 lutego 2019r.,
- śniadanie wliczone w cenę noclegu,
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym,
- lokalizacja hotelu w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia E-world energy & water 2019 (Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Niemcy), maksymalnie do 30 km.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Essen

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi noclegowej w hotelu w Essen lub jednej z miejscowości sąsiadujących w związku udziałem w Targach E-world energy & water 2019. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację usługi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakupu usług noclegowych w hotelu w Essen lub w jednej z miejscowości sąsiadujących w związku z udziałem Zamawiającego w imprezie targowej E - world energy & water 2019 w dniach 5-7 lutego 2019r., zgodnie z poniższą specyfikacją:
- zakwaterowanie dla 2. osób w 2. pokojach prywatnych w dniach 4-7 lutego 2019r.,
- śniadanie wliczone w cenę noclegu,
- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym,
- lokalizacja hotelu w pobliżu miejsca organizacji wydarzenia E-world energy & water 2019 (Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Niemcy), maksymalnie do 30 km.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia określa się jako dzień rozpoczęcia zakwaterowania, czyli 04.02.2019r..

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Oferty złożone po wskazanym w niniejszym zamówieniu terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi oraz nie zobowiązuje Zmawiającego do zawarcia umowy na wykonanie umowy.
4. Dopuszcza się możliwość zmian warunków umowy (nieprowadzących do zmiany charakteru umowy) zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
5. W związku z finansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Zamawiający po dokonaniu szacowania wartości zamówienia na podstawie ofert rynkowych ma ograniczoną pulę środków na realizację zadań objętych zapytaniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone w ramach niniejszego zamówienia oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie merytorycznej, w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia (wartość brutto)
Ocenie podlega łączna cena brutto wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia zadeklarowana w ofercie. Sposób oceny kryterium wyraża wzór:

P = C x a + b

P: liczba przyznanych punktów
C: cena oferowana
a: -9 / 100 = -0,09
b: 10 - a x 60 = 15,4

Powyższy wzór przelicza cenę hotelu (z zakresu 60 - 160 EUR w pokoju prywatnym ze śniadaniem wliczonym w cenę noclegu za jedną noc) na punkty z zakresu 1-10, w taki sposób, że hotel z ceną 60 EUR otrzymuje 10 punktów, a hotel z ceną 160 EUR, 1 punkt.

2. Odległość hotelu od miejsca odbywania się imprezy targowej
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie odległość od oferowanego miejsca zakwaterowania, do obiektu, w którym będzie się odbywało wydarzenie E-world energy & water 2019 (Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen, Niemcy). Odległość powinna zostać podana w metrach (według Google Maps). Odległość miejsca zakwaterowania nie może być większa niż 30 km od miejsca odbywania się targów. Sposób oceny kryterium:

do 5 km - 10 punktów
do 15 km - 8 punktów
do 20 km - 5 punktów
powyżej (nie więcej niż 30km) - 2 punkty

3. Standard hotelu
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie standard hotelu, który nie może być niższy niż 3 gwiazdki. Sposób oceny kryterium:

3 gwiazdki - 2 punkty
4 gwiazdki - 6 punktów
5 gwiazdki - 8 punktów

Maksymalna ilość punktów przyznana z kryterium ceny wynosi 10 punktów, za kryterium odległości 10 punktów, a za kryterium standardu 8 . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

Zleceniodawca zapewnia, że ocena ofert każdego z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia przebiega niezależnie. Wszystkie otrzymane przez Zamawiającego oferty zostaną sklasyfikowane oraz ułożone w rankingu zgodnie z przyznaną sumą punktów.

Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować każdego z oferentów o wynikach postępowania wyboru wykonawcy usługi. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane drogą mailową do każdego z oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy oraz w Bazie konkurencyjności .

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia może być wyłącznie podmiot świadczący usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia lub pośrednik oferujący tego typu usługi.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

JPEMBEDDED MAZAN FILIPEK SPÓŁKA JAWNA

Adres

Strumienna 12

30-609 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

48122662544

NIP

6762333430

Tytuł projektu

Rozwój firmy JPEmbedded sp. j. na nowych rynkach zagranicznych

Numer projektu

RPMP.03.03.02-12-0653/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonej procedury, wybrano wykonawcę:
Biacomex S.A. , ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, Polska

Oferta została przesłana drogą elektroniczną na adres ksekula@jpembedded.eu w dniu 13. listopada 2018r..
Cena: 1579,55 PLN
Liczba wyświetleń: 290