Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa: „Stacji PC do projektowania Graficznego konstrukcji mechanicznych oraz stacji PC do tworzenia oprogramowania, akceleratora graficznego- karty graficznej wysokiej mocy obliczeniowej oraz jednego monitora na potrzeby działu badawczo-rozwojowego”

Data publikacji: 31.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2018

Numer ogłoszenia

1146868

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

CTG Spółka z o.o.; ul Katowicka 24; 44-335 Jastrzębie – Zdrój - osobiście lub pocztą w sekretariacie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2018.r. do godziny 09:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

w zakresie spraw merytorycznych Norbert Marek, w sprawach proceduralnych Edyta Jagiełka – Mrozik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 721 84 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa: „Stacji PC do projektowania Graficznego konstrukcji mechanicznych oraz stacji PC do tworzenia oprogramowania, akceleratora graficznego- karty graficznej wysokiej mocy obliczeniowej oraz jednego monitora na potrzeby działu badawczo-rozwojowego”.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
jednej (1) wysokowydajnej stacji PC do projektowania graficznego i konstrukcji mechanicznych wraz z
oprogramowaniem;
jednej (1) stacji PC do tworzenia oprogramowania, wraz z oprogramowaniem;
jednej (1) karty graficznej
jednego (1) monitorów o przekątnej minimum 23,6”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jastrzębie-Zdrój Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy, który dostarczy:
jedną (1) wysokowydajną stację PC do projektowania graficznego i konstrukcji mechanicznych wraz z
oprogramowaniem;
jedną (1) stację PC do tworzenia oprogramowania, wraz z oprogramowaniem;
jedną (1) kartę graficzną
jeden (1) monitor o przekątnej minimum 23,6

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę:
jednej (1) wysokowydajnej stacji PC do projektowania graficznego i konstrukcji mechanicznych wraz z
oprogramowaniem;
jednej (1) stacji PC do tworzenia oprogramowania, wraz z oprogramowaniem;
jednej (1) karty graficznej
jednego (1) monitorów o przekątnej minimum 23,6”
Zamówione przedmioty muszą spełniać kryteria określone w Polskich Normach oraz spełniać wymogi w zakresie przepisów przeciwpożarowych i bhp, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami co powinny potwierdzać złożone wraz z ofertą dokumenty ( np.: Karty Katalogowe, Certyfikaty Zgodności, Certyfikaty ISO, itp. ) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione przedmioty do miejsca jego przeznaczenia. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań technicznych i dodatkowych urządzeń oraz aparatów
elektrycznych wynikających ze specyfikacji prac, które nie zostały ujęte w zamówieniu, obowiązek ich zastosowania oraz wkalkulowania (jako koszty pośrednie) w oferowaną cenę leży po stronie Wykonawcy.
Oferowany sprzęt musi być objęty min. 24 miesięczną gwarancją producenta urządzenia na zasadach Door to Door.
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Kod CPV

30211000-1

Nazwa kodu CPV

Komputery wysokowydajne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. CPV główny:
30211000-1 – komputery wysokowydajne.
2. CPV pomocnicze:
30231300-0 – Monitory Ekranowe;
30237134-7 – Karty Akceleratorów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Potencjał techniczny

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z załącznikiem: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy
zastosowaniu poniższych kryteriów:
• cena – 95 %,
• termin udzielenia rozszerzonej gwarancji w ramach wykonania zamówienia (dostawy) – 5%
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryteriów
wynosi 100 pkt.
Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 95 punktów. Liczba punktów w tym
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cn./Cob.)x 95% x 100 pkt.
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cob - cena brutto oferty badanej.
Za kryterium udzielenie rozszerzonej gwarancji w ramach w wykonania zamówienia Wykonawca może
otrzymać maksymalnie 5 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru:
G =(Gob./Gmax.)x 5% x 100 pkt
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium „Gwarancja” w ramach wykonania zamówienia,
Gmax - najdłuższy termin udzielenia gwarancji w miesiącach (maximum 36 miesięcy)
Gob – gwarancja badana (minimum 24 miesiące)
Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:
Su= C+G
gdzie:
Su - suma punktów wg przyjętych kryteriów;
C - liczba punktów za kryterium cena
G - liczba punktów za kryterium gwarancja
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Wykluczenia

Wyklucza się oferentów:
1) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
2) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy oferent uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
4) są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku: Zapytanie ofertowe 31.10.2018 wraz z załącznikami

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Harcerska 1b

44-335 Jastrzębie-Zdrój

śląskie , Jastrzębie-Zdrój

NIP

5482658509

Tytuł projektu

System oświetlenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego i architektonicznego wraz z opracowaniem nowego sposobu sterowania rdm/dmx

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-06G6/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BUSIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wodzisławska 41, kod pocztowy, 43-200 Poręba
Cena netto: 13 766,86 zł
Cena brutto: 16 933,24 zł
Gwarancja: 36 m-cy
Ilość uzyskanych punktów: 100
Data wpływu oferty: 07.11.2018
Liczba wyświetleń: 267