Strona główna
Logo unii europejskiej

„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła - Stworzenie stanowisk produkcyjnych pompy ciepła..”

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2018

Numer ogłoszenia

1146362

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

 Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: IPID SP z o.o. ul. Sikorki 19 31-589 Kraków
b) termin składania ofert upływa dnia 7.11.2018 r., o godz. 9:00
 Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert:, IPID SP z o.o. ul. Sikorki 19 31-589 Kraków
 termin otwarcia ofert: w dniu 7.11.2018 r. godzina 9:30
 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bernard Rzepisko - Prezes email: biuro@ipid.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: 123 977 613 | Fax: 123 977 684 |

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac i opisy parametrów opisano w Opisie technicznym zamówienia – stanowiącym załącznik nr 5 do przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany:
- dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- dokonać rozładunku, podłączyć, zainstalować i sprawdzić sprzęt w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu;
- dostarczyć niezbędne instrukcje lub dokumentacje w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski;
- udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 60 miesięcy.
- dokonać rozruchu i uruchomienia wszystkich urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia działania wszystkich funkcjonalności

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji

Przedmiot zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakres prac i opisy parametrów opisano w Opisie technicznym zamówienia – stanowiącym załącznik nr 5 do przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany:
- dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- dokonać rozładunku, podłączyć, zainstalować i sprawdzić sprzęt w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu;
- dostarczyć niezbędne instrukcje lub dokumentacje w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski;
- udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 60 miesięcy.
- dokonać rozruchu i uruchomienia wszystkich urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia działania wszystkich funkcjonalności
Uwaga:
1) Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane;
2) Wszędzie gdzie w w/w dokumencie przedmiot zamówienia opisany jest poprzez wskazanie:
a) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub,
b) norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
należy je rozumieć jako przykładowe – w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:
a) charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji),
b) parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania,
oraz gwarantujących realizację zamówienia i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumencie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Kod CPV

51000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

51000000-9 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego);
39151200-7 Stoły robocze
42921300-1 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
42415110-2 – Wózki widłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

6.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego stanowiącym ofertę.
2) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub w art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).)
4) Podpisany załącznik nr 7 do zapytania ofertowego Klauzura informacyjna art. 13 RODO;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza,
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80 %
2 Okres gwarancji 10 %
3 Czas realizacji zamówienia 10 %
Punkty przyznawane za w/w kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cm
C = -------------- x 80 (max liczba punktów)
Cb
C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cm - najniższa oferowana cena spośród ofert
Cb - cena badanej oferty
2 Gb
G = -------------- x 10 (max liczba punktów)
Gn
G - otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji
Gb - okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej
Gn - okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert
3 Kryterium czas realizacji zamówienia
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium czas realizacji zamówienia to 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium „czas realizacji zamówienia” zostaną przyznane następująco:
Czas realizacji zamówienia do dnia 14.12.2018 r. - 10 pkt
Czas realizacji zamówienia do dnia 21.12.2018 r. - 5 pkt
Czas realizacji zamówienia do dnia 31.12.2018 r. - 0 pkt

Ocena = C + G + Z, gdzie:
C - liczba punktów dla kryterium cena
G - liczba punktów dla kryterium okres gwarancji
Z - liczba punktów dla kryterium czas realizacji
11.4. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy, natomiast maksymalny na 72 miesiące.
11.5. Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum.
a) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (60 miesięcy) spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium,
b) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty,
c) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty,
d) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum zamawiający do oceny ofert przyjmie 72 miesiące
e) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku,
f) Wykonawca winien podać ilość miesięcy, np. 65 (liczba całkowita).
11.6. Zamawiający określa maksymalny czas realizacji zamówienia, który upływa w dniu 31.12.2018 r.
11.7. Ocenie podlegać będzie czas realizacji zamówienia.
a) Zaoferowanie czasu realizacji powyżej wymaganego terminu (31.12.2018 r.) spowoduje odrzucenie oferty,
b) Nie wpisanie czasu realizacji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty,
11.8. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.
11.9. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
11.10. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, biorąc pod uwagę ww. kryteria.
11.11. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
• Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Sposób udokumentowania – weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IPID SP. Z O.O.

Adres

Sikorki 19

31-589 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123977613

Fax

123 977 684

NIP

6762444187

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0382/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

data i godzina wpływu 6.11.2018 r. 13:30
Oferent FIDES ALARM Sp z o.o. Ul. Drużbackiej 44a 30-699 Kraków
kwota brutto 278 587, 62 zł
gwarancja 72 miesiące
data dostawy 14.12.2018 r.
Liczba wyświetleń: 329