Strona główna
Logo unii europejskiej

„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła - stworzenie stanowisk kontrolnych w procesie produkcji pompy ciepła.”

Data publikacji: 29.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2018

Numer ogłoszenia

1146347

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

 Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: IPID SP z o.o. ul. Sikorki 19 31-589 Kraków
b) termin składania ofert upływa dnia 7.11.2018 r., o godz. 9:00
 Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert:, IPID SP z o.o. ul. Sikorki 19 31-589 Kraków
 termin otwarcia ofert: w dniu 7.11.2018 r. godzina 9:30
 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
a) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
b) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji
d) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
e) Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
f) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być również podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta, zgodnie z zasadą reprezentacji.
g) Zaleca się aby wykonawca w ofercie ponumerował jej strony.
h) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
i) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
j) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
k) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
l) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
m) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
IPID SP z o.o. ul. Sikorki 19 31-589 Kraków NIP: 6762444187
Nazwa zadania „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła - Stworzenie stanowisk kontrolnych w procesie produkcji pompy ciepła”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bernard Rzepisko - Prezes email: biuro@ipid.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: 123 977 613 | Fax: 123 977 684 |

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac i opisy parametrów opisano w Opisie technicznym zamówienia – stanowiącym załącznik nr 5 do przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany:
- dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- dokonać rozładunku, podłączyć, zainstalować i sprawdzić sprzęt w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu;
- dostarczyć niezbędne instrukcje lub dokumentacje w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski;
- udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 60 miesięcy.
- dokonać rozruchu i uruchomienia wszystkich urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia działania wszystkich funkcjonalności

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wyposażenia w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo:. Projekt „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji

Przedmiot zamówienia

Zakres prac i opisy parametrów opisano w Opisie technicznym zamówienia – stanowiącym załącznik nr 5 do przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany:
- dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
- dokonać rozładunku, podłączyć, zainstalować i sprawdzić sprzęt w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu;
- dostarczyć niezbędne instrukcje lub dokumentacje w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski;
- udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 60 miesięcy.
- dokonać rozruchu i uruchomienia wszystkich urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia działania wszystkich funkcjonalności
30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Kod CPV

30121000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30121000-3 Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
38420000-5 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
od dnia podpisania umowy do dnia: 31.12.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

6.1. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego stanowiącym ofertę.
2) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – Oświadczenie wykonawcy w zakresie spełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub w art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).)
4) Podpisany załącznik nr 7 do zapytania ofertowego Klauzura informacyjna art. 13 RODO;
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza,
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

11.2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80 %
2 Okres gwarancji 10 %
3 Czas realizacji zamówienia 10 %

Punkty przyznawane za w/w podane kryteria
będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cm
C = -------------- x 80 (max liczba punktów)
Cb
C - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cm - najniższa oferowana cena spośród ofert
Cb - cena badanej oferty
2 Gb
G = -------------- x 10 (max liczba punktów)
Gn
G - otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji
Gb - okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej
Gn - okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert
3 Kryterium czas realizacji zamówienia
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium czas realizacji zamówienia to 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium „czas realizacji zamówienia” zostaną przyznane następująco:
Czas realizacji zamówienia do dnia 14.12.2018 r. - 10 pkt
Czas realizacji zamówienia do dnia 21.12.2018 r. - 5 pkt
Czas realizacji zamówienia do dnia 31.12.2018 r. - 0 pkt

Ocena = C + G + Z, gdzie:
C - liczba punktów dla kryterium cena
G - liczba punktów dla kryterium okres gwarancji
Z - liczba punktów dla kryterium czas realizacji

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
• Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Sposób udokumentowania – weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IPID SP. Z O.O.

Adres

Sikorki 19

31-589 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123977613

Fax

123 977 684

NIP

6762444187

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez stworzenie nowego obiektu przystosowanego do wytwarzania pomp ciepła.

Numer projektu

RPMP.03.04.04-12-0382/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

data wpływu: 6.11.2018 r. godzina 9:30
INECO Sp. z o.o. Ul. Królewska 65a/1 30-081 Kraków
kwota brutto 183 003,09 zł
gwarancja: 72 miesiące
data dostawy: 14.12.2018 r.
Liczba wyświetleń: 351