Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi: szkolenia miękkie z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach”

Data publikacji: 19.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2018

Numer ogłoszenia

1144449

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

IV. Termin i miejsce złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej do dnia 26.10.2018r. do końca dnia:
• wersja elektroniczna: na adres greenteam@faumcs.pl, oraz
• wersja papierowa: na adres Sekretariatu Fundacji Absolwentów UMCS ul. Franczaka „Lalka” 43 lok. 2.12, 20-325 Lublin. Ofertę można złożyć osobiście w godzinach pracy biura tj. 8.00- 16.00 lub drogą pocztową (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

greenteam@faumcs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Sąsiadek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501-070-425

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń miękkich z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach” kształtujących kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz kompetencje analityczne wśród uczestników projektu zakończone wydaniem certyfikatów, realizowane w wymiarze 24 godz./osobę (szkolenia obejmą 8 grup szkoleniowych tj. łącznie 80 osób uczestniczących w projekcie, tj. 8 grup x 10 osób x 24 godziny na grupę).

Szkolenia miękkie z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach”– 24 godz./osobę

Nazwa szkolenia: Szkolenia miękkie z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach”
Ilość godzin szkoleniowych (1 godz. szkoleniowa – 45 minut): 24 godz./1 grupa
Ilość godzin dydaktycznych dziennie: Nie mniej niż 6, nie więcej niż 8
Ilość grup szkoleniowych: 8
Liczba osób w grupie: ok 10
Miejsce i system realizacji szkoleń: Poza terenem uczelni tj. poza Politechniką Lubelską jednak w odległości nie większej niż 200 km od Lublina. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze w godzinach 08.00 – 20.00 (od 6 do max 8 godz. dydaktycznych dziennie). Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty i niedziele. Każdorazowo system zajęć uzgadniany z Zlecającym szkolenie.

Termin realizacji szkoleń*:
I tura: XI 2018 – XII 2018
II tura: XI 2018 - II 2019
III tura: XII 2018 - VII 2019
IV tura: IV 2019 - I 2020
* Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminów wynikających ze zmian we wniosku o dofinansowanie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń miękkich z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach” kształtujących kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz kompetencje analityczne wśród uczestników projektu zakończone wydaniem certyfikatów, realizowane w wymiarze 24 godz./osobę (szkolenia obejmą 8 grup szkoleniowych tj. łącznie 80 osób uczestniczących w projekcie, tj. 8 grup x 10 osób x 24 godziny na grupę). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „GREEN TEAM - Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń miękkich z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach” kształtujących kompetencje komunikacyjne i interpersonalne oraz kompetencje analityczne wśród uczestników projektu zakończone wydaniem certyfikatów, realizowane w wymiarze 24 godz./osobę (szkolenia obejmą 8 grup szkoleniowych tj. łącznie 80 osób uczestniczących w projekcie, tj. 8 grup x 10 osób x 24 godziny na grupę).

Szkolenia miękkie z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach”– 24 godz./osobę

Nazwa szkolenia: Szkolenia miękkie z wykorzystaniem metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach”
Ilość godzin szkoleniowych (1 godz. szkoleniowa – 45 minut): 24 godz./1 grupa
Ilość godzin dydaktycznych dziennie: Nie mniej niż 6, nie więcej niż 8
Ilość grup szkoleniowych: 8
Liczba osób w grupie: ok 10
Miejsce i system realizacji szkoleń: Poza terenem uczelni tj. poza Politechniką Lubelską jednak w odległości nie większej niż 200 km od Lublina. Szkolenia będą odbywać się w dni robocze w godzinach 08.00 – 20.00 (od 6 do max 8 godz. dydaktycznych dziennie). Istnieje możliwość realizacji zajęć w soboty i niedziele. Każdorazowo system zajęć uzgadniany z Zlecającym szkolenie.

Termin realizacji szkoleń*:
I tura: XI 2018 – XII 2018
II tura: XI 2018 - II 2019
III tura: XII 2018 - VII 2019
IV tura: IV 2019 - I 2020

Catering, serwis kawowy: Serwis kawowy, catering zapewnia Zamawiający.
Sale/pracownie do realizacji zajęć: Sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający.
Materiały szkoleniowe: Wykonawca opracuje dla uczestników autorskie materiały szkoleniowe dedykowane do tematyki realizowanych szkoleń. Materiały przekazane będą uczestnikom w wersji elektronicznej. Materiały powinny zawierać informację o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Materiały wymagają akceptacji Zamawiającego.

Prowadzący: Co najmniej dwie osoby prowadzące, które posiadają:
1) wykształcenie wyższe pedagogiczne i/lub psychologiczna lub wykształcenie z uprawnieniami pedagogicznymi,
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe adekwatne do danego obszaru tematycznego (weryfikowane na podstawie CV trenerów),
3) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla studentów (weryfikowane na podstawie CV trenerów).

Sposób sprawdzania efektów nauczania: Warunkiem ukończenia szkoleń jest uczestnictwo w 80 % zajęć.
Wszyscy uczestnicy, którzy otrzymają pozytywną ocenę na zakończenie udziału w szkoleniach otrzymają certyfikaty. Certyfikaty wydane przez Wykonawcę muszą zawierać minimum zakres danych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017, poz. 1632).
Efekty nauczania poświadczone zostaną certyfikatami wydanymi przez Wykonawcę (2 egzemplarze: oryginał dla uczestnika projektu oraz kopia dla dokumentacji projektowej).


Dodatkowe wymagania:
Autorskie sylabusy 24-godzinnego cyklu szkoleniowego, załączone do oferty, powinny zawierać opis efektów kształcenia, metod ich osiągania, treści programowych oraz metod weryfikacji osiągania założonych efektów oraz warunki otrzymania certyfikatu.

* Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminów wynikających ze zmian we wniosku o dofinansowanie.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji szkoleń*:
I tura: XI 2018 – XII 2018
II tura: XI 2018 - II 2019
III tura: XII 2018 - VII 2019
IV tura: IV 2019 - I 2020

* Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminów wynikających ze zmian we wniosku o dofinansowanie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Załącznika nr. 2

b) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS.
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 3 oraz dokumentów poświadczających wykonanie usługi czyli referencji lub dokumentów równoważnych.
• dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr. 4
• dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia spełniającymi kryteria opisane w przedmiocie zamówienia - weryfikowane na podstawie załączonych do formularza ofertowego CV prowadzących.
• przedstawią autorskie sylabusy do 24-godzinnego cyklu szkoleniowego opisanego w przedmiocie zapytania wraz z opisem efektów kształcenia, metod ich osiągania, treści programowych oraz metod weryfikacji osiągania założonych efektów, a także warunków otrzymania certyfikatu – weryfikowane na podstawie załączanych do formularza ofertowego dokumentów.
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.

Wiedza i doświadczenie

Prowadzący: Co najmniej dwie osoby prowadzące, które posiadają:
1) wykształcenie wyższe pedagogiczne i/lub psychologiczna lub wykształcenie z uprawnieniami pedagogicznymi,
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe adekwatne do danego obszaru tematycznego (weryfikowane na podstawie CV trenerów),
3) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla studentów (weryfikowane na podstawie CV trenerów).

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym i ekonomicznym zapewniającym wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Prowadzący: Co najmniej dwie osoby prowadzące, które posiadają:
1) wykształcenie wyższe pedagogiczne i/lub psychologiczna lub wykształcenie z uprawnieniami pedagogicznymi,
2) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe adekwatne do danego obszaru tematycznego (weryfikowane na podstawie CV trenerów),
3) posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich dla studentów (weryfikowane na podstawie CV trenerów).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym i ekonomicznym zapewniającym wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. Oświadczenie o nie powiązaniu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik Nr 2)
3. Wzór wykazu przeprowadzonych zajęć z obszarów tematycznych zbieżnych z zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 4)
5. CV trenerów.
6. Stosowne referencje i potwierdzenia realizacji usług.
7. Wyciąg z CEIDG lub wydruk KRS.
8. Autorski sylabus do 24-godzinnego cyklu szkoleń, zgodny z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. Ocena ofert

1. Ocena ofert jest dwuetapowa: I etap – ocena formalna i II etap – ocena merytoryczna.
2. Ocena formalna ma na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:
a. oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
b. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów,
c. oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.
4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie:

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

• Cena – 55 pkt
• Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji ścieżki certyfikacyjnej szkoleń - 45 pkt.

I. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru

Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 55 pkt
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

II. W ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji ścieżki certyfikacyjnej szkoleń” Zamawiający będzie przyznawał punkty wg poniższych kryteriów:

a) 1 pkt. za każdy opracowany autorski program szkoleniowy z zakresu tematycznego zbieżnego z przedmiotem niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zostało przeprowadzone co najmniej jedno szkolenie na podstawie danego programu, ale nie więcej niż 30 pkt.
b) 1 pkt. za każde 100 godzin szkoleniowych, przeprowadzonych przez zgłoszonych w niniejszym postępowaniu trenerów, zbieżnych tematycznie z przedmiotem zamówienia, ale nie więcej niż 15 pkt.


W celu przyznania punktów w ramach kryterium „Potencjał Oferenta stanowiący gwarancje realizacji ścieżki certyfikacyjnej szkoleń” dodatkowo oferent zobowiązany jest do przedłożenia:
• stosownych dokumentów poświadczających wykonanie/przeprowadzenie szkoleń w oparciu
o autorski program szkoleniowy tj. referencji lub dokumentów równoważnych wraz z autorskimi programami szkoleń.
• Stosownych dokumentów poświadczających liczbę zrealizowanych godzin szkoleniowych tj. referencji lub dokumentów równoważnych,


6. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się z przedstawicieli Zamawiającego.
7. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana ale tylko w przypadku jeżeli najniższa oferta przekroczy budżet alokowany na zadanie.
8. Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru, powiadamia oferenta o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.
9. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. Dodatkowo Zamawiający poinformuje wszystkie osoby, które złożyły ofertę o wynikach udziału w postępowaniu.
10. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą wziąć udziału Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ABSOLWENTÓW UMCS

Adres

Hugo Kołłątaja 3

20-006 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

818228554

NIP

7123149476

Tytuł projektu

GREEN TEAM - podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K319/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy wybranego do realizacji usługi: MAVIS – szkolenia, coaching Małgorzata Mitura-Cegłowska
Adres Wykonawcy: Majdan Krasieniński 113a, 21-025 Niemce
Data wpłynięcia oferty: 26.10.2018, godz. 20.48 - wersja mailowa / 26.10.2018, godz. 15.40 - wersja papierowa
Cena: 340,00zł za 1 godzinę szkoleniową brutto
Liczba wyświetleń: 312