Strona główna
Logo unii europejskiej

usługi przewozu drogowego dla uczesników projektu "Akademia Nauki i Kreatywności" EFS/3A/2018/BK

Data publikacji: 02.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-10-2018

Numer ogłoszenia

1140717

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu drogowego dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) wraz z opiekunami w ramach realizacji projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Usługa realizowana będzie na rzecz uczniów i nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu.
2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
Część A – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych uczniów;
Część B – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozaszkolnych uczniów;
Część C – świadczenie usług transportowych na potrzeby wyjazdu szkoleniowego nauczycieli.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć w następujący sposób /do wyboru/:
- osobiście w siedzibie zamawiającego: Sekretariat (pokój 31), Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny urzędowania: 8.00-16.00
- pocztą tradycyjną na adres siedzimy zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Plac K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Oferty należy składać do 10.10.2018 r. włącznie do godziny 11.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2018 o godz. 11.30.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: postępowanie o udzielenie zamówienia nr EFS/3A/2018/BK.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Bednarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

55 611 20 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu drogowego dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) wraz z opiekunami w ramach realizacji projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Usługa realizowana będzie na rzecz uczniów i nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu.
2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
Część A – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych uczniów;
Część B – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozaszkolnych uczniów;
Część C – świadczenie usług transportowych na potrzeby wyjazdu szkoleniowego nauczycieli.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Elbląg, Suchacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa przewozu drogowego dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) wraz z opiekunami w ramach realizacji projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Usługa realizowana będzie na rzecz uczniów i nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu drogowego dla 34 uczniów (liczba uczniów może ulec zmianie +/- 5 osób) wraz z opiekunami w ramach realizacji projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Usługa realizowana będzie na rzecz uczniów i nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu.
2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:
Część A – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych uczniów;
Część B – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozaszkolnych uczniów;
Część C – świadczenie usług transportowych na potrzeby wyjazdu szkoleniowego nauczycieli.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
3) Projekt jest realizowany od 1.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie październik – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r.
4) Wymagania odnośnie pojazdów: ABS, ASR oraz jeśli to możliwe ESP (pozostałe szczegółowe warunki dotyczące każdej części zamówienia znajdują się w załączniku nr 1). Autobus/bus musi posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawną regulację foteli. W czasie przewozu dzieci i opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
5) Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz 2200 z późn. zmianami) a ponadto autobus/bus musi posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NNW.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe" oraz w załączniku nr 1 - "szczegółowy zakres zamówienia".

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

Projekt jest realizowany od 1.07.2018 do 30.09.2019 r. Zamówienie realizowane będzie w okresie październik – grudzień 2018 r., styczeń – czerwiec 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zakres warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Wiedza i doświadczenie

Zakres warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Potencjał techniczny

Zakres warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe" oraz w załączniku nr 1 "szczegółowy zakres zamówienia".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zakres warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zakres warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Zakres warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączniku "zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Przewidywane zmiany do umowy:
1). Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
b) zmiana trasy przejazdu (dot. części A i/lub B)
c) zmiana miejsca realizacji zamówienia (na terenie Elbląga - dot. części B);
d) zmiana liczby uczestników w przypadkach niezależnych od Zamawiającego;
e) zmiana warunków realizacji umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia bądź zmiany wytycznych EFS bądź bezpośrednich zaleceń/decyzji IZ/IP RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
2. Kserokopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym lub aktualna licencja wspólnotowa lub aktualna licencja międzynarodowa
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3)
4.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz sposób przyznawania punktacji:
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2). Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Wiek pojazdów 40%

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:

4) Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = Cx60% + Wx40% , gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
W – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – wiek pojazdów

5) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
Liczba punktów = ____________________________________ x 100
cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).

6) Punkty za kryterium „Wiek pojazdów” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2):
Dla części A i B zamówienia punkty za kryterium „Wiek pojazdów” będą oceniane wg:
a) data produkcji 2010 (i młodsze) – 100 punktów
b) data produkcji 2006 - 2009 – 50 punktów
c) data produkcji 2005 (i starsze) – 0 punktów

Dla części C zamówienia punkty za kryterium „Wiek pojazdów” będzie oceniana wg:
a) data produkcji 2012 (i młodsze) – 100 punktów
b) data produkcji 2009 - 2011 – 50 punktów
b) data produkcji 2008 (i starsze) – 0 punktów


10) Suma punktów otrzymanych za kryterium cena i wiek pojazdów wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej stanowić będzie końcową ocenę oferty.
11) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
12) Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty ze względu na równą liczbę punktów uzyskaną w wyniku oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na taką samą cenę ofertową, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie dodatkowym (wskazanym przez Zamawiającego) do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Składając ofertę dodatkową, wykonawca nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej.

Wykluczenia

Warunki wykluczenia z postępowania.
1) Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
3) Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO / CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112050

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Akademia Nauki i Kreatywności

Numer projektu

RPWM.02.02.02-28-0004/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych uczniów
NOIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wpłynięcia: 08.10.2018
Cena brutto oferty 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych brutto) za jednorazową usługę transportową w tej części zapytania ofertowego.

Część B – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozaszkolnych uczniów
NOIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wpłynięcia: 08.10.2018
Cena brutto oferty 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych brutto) za jednorazową usługę transportową w tej części zapytania ofertowego.

Część C – świadczenie usług transportowych na potrzeby wyjazdu szkoleniowego nauczycieli.
NOIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data wpłynięcia: 08.10.2018
Cena brutto oferty 5 zł/km (słownie pięć złotych brutto za kilometr) za usługę transportową w tej części zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 351