Strona główna
Logo unii europejskiej

WPiT/1/2018 Transport autokarowy uczestników projektu

Data publikacji: 01.10.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1140300

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania oraz otwarcia ofert został przedłużony do dnia 09.10.2018r., do godz. 10:00.

Miejsce i sposób składania ofert

4. Ofertę należy złożyć (na załączonym druku - wydrukowanym w kolorze) do dnia 05.10.2018r. do godz. 10:00, w formie pisemnej na adres Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia 81-225, ul. Morska 81-87 z dopiskiem: WPiT/1/2018 (nie otwierać przed 05.10.2018r. godz.10.00)
lub mailem w postaci spakowanego pliku (zip, rar) na adres: zampubl@am.gdynia.pl
z podaniem w tytule informacji o przesyłaniu oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WPiT/1/2018
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.

Termin składania oraz otwarcia ofert został przedłużony do dnia 09.10.2018r., do godz. 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zampubl@am.gdynia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anita Brunowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 55 86 421

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport autokarowy uczestników projektu - 34 osobowej grupy uczniów szkól podstawowych na trasach pomiędzy miejscowościami: Gdynia, Orle, Swarzewo, Puck, Łężyce i w terminach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdynia, Orle, Swarzewo, Puck, Łężyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który zapewni transport uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

a) Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach projektu „Akademia Czystego Morza” realizuje zajęcia dydaktyczne, na terenie:
- Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ‘Eko Dolina’ w Łężycach
- oczyszczalni ścieków w Swarzewie

b) Przedmiotem zamówienia jest transport autokarowy uczestników projektu - 34 osobowej grupy uczniów szkól podstawowych na trasach pomiędzy miejscowościami: Gdynia, Orle, Swarzewo, Puck, Łężyce i w terminach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu (załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Kod CPV

60170000-0

Nazwa kodu CPV

Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z trasami i terminami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
Od dnia podpisania umowy do maksymalnie 14.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu osób wydaną przed dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 21.10.2009r. nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać aktualna polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu i z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
f) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
g) zmiany w terminach poszczególnych tras marzec-kwiecień 2019r. mogą ulec zmianie o czym Wykonawca zostanie poinformowany z 7-dniowym terminem wyprzedzenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
a) przedmiot zamówienia;
b) cenę brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia w PLN
c) czytelny podpis;
d) dodatkowo Wykonawca powinien przedłożyć licencję na wykonywanie krajowego transportu osób oraz dokument potwierdzający posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %

Wykluczenia

zgodnie z pzp

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

Adres

Morska 81-87

81-225 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

585586352

Fax

48 58 620-67-01

NIP

5860012873

Tytuł projektu

Akademia Czystego Morza

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-U001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kosiróg Ireneusz Usługi autokarowe ul. Morska 16, 84-110 Odargowo
oferta wpłynęła w terminie 04.10.2018r.
cena brutto 9 140,00 zł
Liczba wyświetleń: 255