Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02 /FIO/2018 z dnia 29 września 2018 r. na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” nr umowy: nr umowy: POWR.02.16.00-00-0005/16-00,

Data publikacji: 30.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-10-2018

Numer ogłoszenia

1140209

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jego wymaganiami.
2. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania ponoszą Oferenci.
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, nie dopuszcza się złożenia oferty drogą elektroniczną.
5. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane i parafowane przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.
6. W przypadku podpisania Oferty przez Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
7. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Jeżeli Oferent składa Ofertę na więcej niż jedną część musi dysponować innym trenerem/ką na każdą z części. Ta sama osoba nie może być wskazana jednocześnie jako trener wiodący i trener wspierający. Oferty złożone na więcej niż jedną część zamówienia przez jednego Oferenta będą oceniane jako odrębne oferty a nie jak całość.
8. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie bądź na wybrane części zamówienia. Zamawiający wybierze najwyżej punktowaną ofertę w każdej z części.
9. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: Federacja Inicjatyw Oświatowych, ul. Śniadeckich 23/9, 00-654 Warszawa z adnotacją „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02 /FIO/2018”. Biuro czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00.
10. Termin składania ofert upływa z dniem 8 października 2018. Na koniec tego dnia (godzina 19.30) Zamawiający sprawdzi ewentualną obecność niedoręczonych przesyłek we właściwej miejscowo placówce Poczty Polskiej.
11. Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inny niż wskazany w zamówieniu adres nie będą rozpatrywane.
12. W toku oceny oferty, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonej ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
14. Do oferty (Załącznik nr A lub Załącznik nr B) należy dołączyć:
a. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
b. kserokopie dyplomów, certyfikatów (jeśli dotyczy),
c. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
d. oświadczenie Oferenta – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
e. Dokumenty rejestrowe w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (wypis z CEiDG) a w przypadku osób prawnych wypis z KRS.
f. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 678 848 e-mail: m.lewandowska@fio.org.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w okresie od października 2018 do marca 2019 r w formie:
a) 22 szkoleń stacjonarnych 3 – dniowych (24 godziny szkoleniowe każde w trybie czwartek-sobota lub niedziela-wtorek) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie (trener wiodący + trener wspierający);
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie trenerów/szkoleniowców, którzy przedstawią najkorzystniejsze (w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego) warunki świadczenia usługi szkoleniowej, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone również na stronie internetowej Federacji Inicjatyw Oświatowych www.fio.org.pl i stronie internetowej Partnera projektu – Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez wykonawcę/wykonawców usług szkoleniowych przy użyciu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych w okresie od października 2018 do marca 2019 r w formie:
a) 22 szkoleń stacjonarnych 3 – dniowych (24 godziny szkoleniowe każde w trybie czwartek-sobota lub niedziela-wtorek) dla grup śr. 20 uczestników; szkolenia będą realizowane przez pary trenerskie (trener wiodący + trener wspierający);
b) wsparcia uczestników projektu on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Moodle w wykonywaniu ćwiczeń i zadań po szkoleniu stacjonarnym w liczbie 2 godzin na każdego uczestnika szkoleń stacjonarnych.
Cel szkolenia: Podniesienie wiedzy dotyczącej finansowania oświaty, działania NGO i PES oraz umiejętności analizy sprawozdań finansowych
Zakres zagadnień:
- analiza budżetu państwa przeznaczonego na oświatę - algorytm podziału subwencji oświatowej, dotacje celowe,
- zasady wykorzystania i rozliczania przekazywanych z budżetu środków przez JST,
- analiza efektywności wydatkowania środków przez JST;
-dotowanie innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne;
- podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych, ich rola i kompetencje
- funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym PES prowadzącego placówki edukacyjne) – zakładanie, cele działania, ekonomika, zarządzanie, pomocnicza rola rachunkowości, uwarunkowania prawne;
- analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych i ich zawartość informacyjna;
- specyfika dotowania innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne (zasady wyliczania wysokości dotacji, wydatkowanie i rozliczanie).
Opis metodyki szkoleń: szkolenia odbywają się w metodyce uczenia dorosłych z zastosowaniem różnych form szkoleniowych: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne i grupowe, omówienia studiów przypadków, symulacje, dyskusje moderowane, facylitacja procesu zadań grupowych oraz indywidualnych, coachingu zespołów zadaniowych opracowujących zadania metodyczne związane z treścią modułu.
Wzorzec – efekty uczenia się
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział: jakie są zasady subwencjonowania zadań oświatowych, wykorzystania i rozliczania środków na oświatę przez JST, kto i na jakich zasadach udziela dotacji celowych w oświacie, jakie są zasady dotowania innych podmiotów
prowadzących placówki edukacyjne, jakie akty prawne regulują działanie organizacji pozarządowych, jaka jest ich rola, jak zakłada się przedsiębiorstwo (PES) i jakie są zasady zarządzania nim.
Po szkoleniu uczestnik będzie umiał: przeanalizować budżet państwa pod kątem wydatków oświatowych i ustawę okołobudżetową (algorytm podziału subwencji oświatowej), skonfrontować wyniki tej analizy z budżetem oświatowym swojej JST, przeanalizować gospodarowanie w swojej JST środkami na oświatę, wyliczyć wysokość dotacji dla innego podmiotu prowadzącego placówkę edukacyjną, założyć organizację pozarządową, założyć PES, analizować sprawozdania finansowe i wyciągać z nich wnioski.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowane lokalizacje i terminy organizacji szkoleń:
Warszawa, liczba szkoleń: 4
• 8-10.11.2018
• 29.11-01.12.2018
• 14-16.02.2019
• 7-9.03.2019
Gdańsk, liczba szkoleń: 3
• 31.01-02.02.2019
• 14-16.02.2019
• 14-16.03.2019
Katowice, liczba szkoleń: 2
• 22-24.11.2018
• 03-05.01.2019
Kielce, liczba szkoleń: 2
• 5-7.11.2018
• 6-8.12.2018
Białystok
• 07-09.02.2019
Olsztyn
• 21-23.02.2019
Poznań
• 17-19.02.2019
Szczecin
• 29.11-01.12.2018
Toruń
• 10-12.01.2019
Kraków
•6-8.12.2018
Łódź
• 15-17.11.2018
Wrocław
• 13-15.12.2018
Zielona Góra
• 7-9.04.2019
Opole
• 14-16.02.2019
Lublin
• 17-19.01.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne lub prowadzący działalność gospodarczą samozatrudnieni lub zatrudniający osoby spełniające poniższe warunki:
Usługa szkoleniowa – Trener wiodący
A) wymagania – trener wiodący
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe (ukończyła studia zawodowe/magisterskie).
b)posiada min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce tożsamej lub zbliżonej w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych.
c) posiada certyfikat trenerski.
d) posiada minimum jeden z certyfikatów: coacha, facylitatora, mediatora, tutora.
Rolą trenera wiodącego będzie zapewnienie właściwej metodyki uczenia dorosłych
z zastosowaniem różnych form szkoleniowych: wykład, warsztaty, ćwiczenia indywidualne
i grupowe, omówienia studiów przypadków, symulacje, dyskusje moderowane, facylitacja procesu zadań grupowych oraz indywidualnych, coachingu zespołów zadaniowych opracowujących zadania metodyczne związane z treścią modułu. Szkolenie będzie prowadzone wspólnie z trenerem wspierającym.
Wsparcie edukacyjne na platformie Moodle
Trener/trenerzy wskazani w części A zobowiązują się do wspierania uczestników szkoleń stacjonarnych poprzez platformę edukacyjną w ilości 2 h/osobę w czasie realizacji zadania. Zakres wsparcia dotyczy treści merytorycznych szkolenia.
Usługa szkoleniowa – Trener wspierający
B) wymagania – trener wspierający
Wykonawca jest, albo dysponuje osobą wskazaną do realizacji zadania wymienionego w rozdz. III niniejszej oferty, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe.
b)posiada wiedzę merytoryczna i min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
o tematyce tożsamej lub zbliżonej w min. wymiarze 30 dni szkoleniowych.
Wsparcie edukacyjne na platformie Moodle
Trener/trenerzy wskazani w części B zobowiązują się do wspierania uczestników szkoleń stacjonarnych poprzez platformę edukacyjną w ilości 2 h/osobę w czasie realizacji zadania. Zakres wsparcia dotyczy treści merytorycznych szkolenia.

2.Wykonawcą/osobą prowadzącą zajęcia nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się Instytucja Zarządzająca PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą, wraz z ofertą (Załącznik A
lub/i Załącznik B), oświadczenie (Załącznik nr 1 do oferty) potwierdzające, że nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.
5. W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać do Oferentów dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia (np. prowadzenie szkoleń, wykładów, publikacje, doradztwo, opiniowanie, praca naukowa itp. z zakresu tematyki szkolenia)– minimum 2 lata; doświadczenie dłuższe będzie dodatkowo punktowane.

Dodatkowe warunki

Zakres obowiązków Wykonawcy/Wykonawców
1. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z tematyką i ustalonym harmonogramem szkoleń.
2. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania, materiałów szkoleniowych oraz nowoczesnych środków dydaktycznych.
3. Prowadzenie i przekazywanie dokumentacji szkoleń wymaganej przez Zamawiającego tj: listy obecności uczestników, ankiety ewaluacyjne i dokumentacja w postaci zdjęć ze szkoleń.
4. Informowanie Zamawiającego o występujących problemach i trudnościach w realizacji zamówienia w szczególności przekazywanie informacji o Uczestniku/czce, który opuszcza szkolenia lub posiada innego rodzaju zaległości.
5. Prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin i zadań wykonywanych w ramach zamówienia.
6. Informowanie Uczestników/czek o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Wzięcie udziału w jednodniowym seminarium train the trainer w Warszawie przed rozpoczęciem szkoleń.

Warunki zmiany umowy

1.Zamawiający dopuszcza zamianę terminów lub miast, w których będą realizowane szkolenia pomiędzy trenerami wiodącymi lub trenerami wspierającymi w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w mieście lub dniu określonym w umowie. Zamiana taka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego a koszt szkolenia pozostaje na tym samym poziomie co pierwotny koszt szkolenia określony w umowie
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana na daną część. Dla przykładu Trener X wiodący z regionu północnego zamienia się na szkolenie z trenerem wiodącym Y
z regionu południowego. Trener X prowadzi szkolenie w Krakowie a trener Y prowadzi szkolenie w Szczecinie, ale stawka ustalona za szkolenie w danym mieście pozostaje niezmienna bez względu na inna stawkę danego trenera.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę lub zastępstwa przez inną osobę w przypadku realizacji zamówienia przez osobę fizyczną, pod warunkiem, że osoba ta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz posiada doświadczenie nie mniejsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana osoby wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
3.Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, polegających na powieleniu zamówienia podstawowego (maksymalnie do 50%).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Liczba wymaganych dokumentów jest uzależniona od rodzaju i sytuacji oferentów - wg Formularza oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z wykonawcą umowie o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
Nie stanowi to jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzi żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY
a. W pierwszym etapie oceny, wszystkie oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i które będą spełniały wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w dziale IV WYMAGANIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
będą oceniane wg poniższych kryteriów:
część A1 – TRENER WIODĄCY, REGION PÓŁNOC – 12 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
część A2 – TRENER WIODĄCY, REGION POŁUDNIE – 10 TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ
a) Cena brutto za jedną godzinę lekcyjną przeprowadzonego szkolenia – 40% wartości oceny (40 pkt. W ramach ogólnej liczby punktów). Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 40 x (Cmin/Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb- cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 60 pkt.
b) cena brutto za jedną godzinę zegarową przeprowadzonego wsparcia on-line – 20% wartości oceny (20 pkt. w ramach ogólnej liczby punktów). Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 20pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
Wartość punktowa = 20 x (Cmin/Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert,
Cb - cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 20 pkt.
c) Doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia (np. prowadzenie szkoleń, wykładów, publikacje, doradztwo, opiniowanie, praca naukowa itp. z zakresu tematyki szkolenia)– 40% wartości oceny (40pkt. W ramach ogólnej liczby punktów). Punkty za spełnienie tego kryterium zostaną przyznane wg następującej skali punktowej:
1.Wykonawca posiada dłuższe niż 8 lat doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia–40pkt.
2.Wykonawca posiada dłuższe niż 4 lat a krótsze niż 8 lat doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia–20pkt.
3.Wykonawca posiada dłuższe niż 2 lata krótsze niż 4 lata doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką szkolenia–10pkt.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 40 pkt.
Zamówienie w każdej z części zostanie udzielone temu Oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH

Adres

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23/9

00-654 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228699660

Fax

228699668

NIP

5252178792

Tytuł projektu

Suweren konsultuje - dobre prawo buduje

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Jarosław Kordziński Centrum Komunikacji i Mediacji Akademia Dialogu, ul. Żarnowiecka 8/1 84-110 Krokowa.
data oferty: 08.10.2018 Szkolenie warsztatowe - cena 125,00 zł/h; wsparcie on-line - cena 50,00 zł.
2.Ziemowit Jadwiga Piwońska, ul. Lipowa 23, 05-807 Podkowa Leśna.
data oferty: 08.10.2018 Szkolenie warsztatowe - cena 125,00 zł/h; wsparcie on-line - cena 50,00 zł.
Liczba wyświetleń: 384