Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia restauracji Live Natura (meble, wyposażenie kuchni, restauracji, sprzęt drobny) w ramach projektu „Adaptacja kawiarni w Hotelu Havet***** na restaurację live Natura” z podziałem na części.

Data publikacji: 24.09.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-10-2018

Numer ogłoszenia

1139111

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę pisemną (wg wzoru w załączniku nr 2) należy złożyć w kopercie zaklejonej z dopiskiem: Zapytanie ofertowe - dostawa wyposażenia restauracji Live Natura (meble, wyposażenie kuchni, restauracji, sprzęt drobny) w ramach projektu „Adaptacja kawiarni w Hotelu Havet***** na restaurację live Natura” z podziałem na części, w terminie do 9 października 2018 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Grand Baltic Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 29,
78-131 Dźwirzyno
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi 9 października 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Maszner – prezes zarządu (a.maszner@havethotel.pl, tel.664-740-120) i Przemysław Florys – wiceprezes zarządu (p.florys@havethotel.pl, tel. 664-740-124).

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Maszner – prezes zarządu (a.maszner@havethotel.pl, tel.664-740-120) i Przemysław Florys – wiceprezes zarządu (p.florys@havethotel.pl, tel. 664-740-124).

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie restauracji live Natura w:
1 część 1 „meble” – grupa A (załącznik nr 1)
2 część 2 „wyposażenie: kuchnia, zmywak, bar” - grupa B (załącznik nr 1)
3 część 3 „wyposażenie: kuchnia, bar, restauracja” - grupa C (załącznik nr 1)
4 część 4 „Inne” - grupa D (załącznik nr 1)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Dźwirzyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/dostawców wyposażenia gastronomicznego do restauracji Live Natura (meble, wyposażenie kuchni, restauracji, sprzęt drobny) w ramach projektu „Adaptacja kawiarni w Hotelu Havet***** na restaurację live Natura”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie restauracji live Natura w:
1.1 część 1 „meble” – grupa A (załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja)
1.2 część 2 „wyposażenie: kuchnia, zmywak, bar” - grupa B (załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja)
1.3 część 3 „wyposażenie: kuchnia, bar, restauracja” - grupa C (załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja)
1.4 część 4 „Inne” - grupa D (załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja)

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 10 grudnia 2018 r.
1. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-fnansowy określający robocze terminy wykonania poszczególnych części zadania.
2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-fnansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
5. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie 10 dni będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo finansowego.
6. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów dostaw (jeżeli etapy są przewidziane

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
3. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. IV. 1 zapytania dokonywana będzie na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a. Część 1:
l.p. Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Co) 80 %
2. Okres gwarancji i rękojmi 20 %

b. Część 2:
l.p Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Co) 80 %
2. Okres gwarancji i rękojmi 20 %

c. Część 3:
l.p. Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Co) 80 %
2. Okres gwarancji i rękojmi 20 %

d. Część 4:
l.p. Nazwa kryterium Waga
1. Cena (Co) 80 %
2. Okres gwarancji i rękojmi 20 %

Cena oferty – 80%
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania
i obejmować całość zamówienia.
WAGA 80% oznacza (1%= 1 pkt)
W kryterium cena oferty każda z ofert może uzyskać maksymalnie 80 punktów. Wartość punktów
zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto zostanie dokonana
wg następującej zasady:
Cwp = (Cn / Cb) x 80 [pkt]
gdzie:
Cwp - wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto;
Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;
Cb - cena oferty badanej;
Kryterium okresu gwarancji: wyrażony w pełnych latach.

l.p.
Okres gwarancji
Liczba przyznanych punktów
1.
2 lat
0
2.
3 lat
5
3.
4 lat
10
4.
5 lat
15
5.
6 lat i więcej
20

i – numer oferty badanej
Oi – liczba punktów za kryterium „okres” (oferty badanej) wyliczonej wg. ww. tabeli
Okres gwarancji – z formularza oferty.
Wzór gwarancji stanowi złącznik nr 2 do umowy.
Minimalny okres gwarancji to 2 lata.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie termin gwarancji dłuższy niż
6 lat, do oceny ofert zostanie przyznane 20 punktów.
UWAGA:
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji, jak również oferta
Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 2 lata – podlegać będzie odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów dla danej części
obliczoną według wzoru:
Pi= Ci+ Gi
C- ilość punktów w kryterium cena
G- ilość punktów w kryterium okres gwarancji
P- łączna ilość punktów kryterium cena i okres gwarancji
i – numer oferty badanej

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą
ceną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRAND BALTIC SP. Z O.O.

Adres

Wyzwolenia 29

78-131 Dźwirzyno

zachodniopomorskie , kołobrzeski

Numer telefonu

+48 947113600

Fax

+48 947113601

NIP

6711800117

Tytuł projektu

Adaptacja kawiarni w Hotelu Havet***** na restaurację live Natura

Numer projektu

RPZP.01.08.00-32-0026/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrana oferta:
dla cz. 1 Klass Design Sp. z o.o., kwota netto zamówienia 58 800,00, gwarancja 72 miesiące
dla cz. 2 P.H.U KLIMATEX Jacek Kujawa, kwota netto zamówienia 240 000,00, gwarancja 72 miesiące
dla cz. 3 CHRIS Krzysztof Sawicki, kwota netto zamówienia 36 952,00, gwarancja 72 miesiące
dla cz. 4 P.H.U KLIMATEX Jacek Kujawa, kwota netto zamówienia 6 600,00, gwarancja 72 miesiące
Liczba wyświetleń: 541